Bu bölümde yer alan çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu uzman ve uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan araştırma raporlarıdır. Raporlarda öne sürülen fikirler yazarlarına aittir, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Elektronik kopyası olmayan araştırma raporlarına Kurulumuz kütüphanesinden ulaşılabilir.

Araştırma raporlarından kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Ancak Araştırma Raporları, başka internet siteleri dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde yayınlanamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz.

© Sermaye Piyasası Kurulu

Araştırma Raporu Yazar Yayın Tarihi Sayfa Doküman
Kripto-Para Bitcoin Abdurrahman ÇARKACIOĞLU 2016 84
Vergi Cennetleri Tarih mi Oluyor? BEPS Eylem Planının Rolü Aşkın ALICI 2016 62
Petrol Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Feyzullah YEĞİN 2010 32
Finansal Olmayan İMKB Şirketlerinin Büyüme ve Karlılık Dinamikleri Serkan İMİŞİKER, Doç. Dr. Ümit ÖZLALE 2010 12
Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler TOPCU, Ayhan 2010 29
Borsa Şirketlerinde Yöneticilere Yapılan Ödemeler ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği SAYIN GÜNDÜZ, Seçil 2009 57
Riske Maruz Değer ve Stres Testi - Global Finansal Kriz Sonrası Etkinliklerinin Değerlendirilmesi TÜRKER, Hülya 2009 25
Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) YAŞAR, Serpil 2009 44
Türkiye Hisse Senedi Piyasasının 1990-2009 Tarihleri Arasında Yaşanan Beklenmedik Olaylara Tepkisi CAN MUTAN, Oya; TOPCU, Ayhan 2009 20
Finansal Tavsiyelerin Adil Sunumu ve Çıkar Çatışmalarının Açıklanması YILDIRAN, Tuncay 2009 21
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Kapsamında İMKB-30 Endeksi Şirketleri ÖZGÜÇ, Erkan 2009 24
Hisse Senedi Yatırımcı Profilinin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2009 20
Borsa Şirketlerinin Risk Bazlı Gözetimine Yönelik Veri Madenciliğine Dayalı Metodoloji ve Sistem Önerisi KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2008 22
Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarındaki Toplu Hareketler CAN MUTAN, Oya 2008 25
1980 Sonrasında Türkiye'de Sermaye Piyasalarına Yönelik Olarak Yapılan Vergi Düzenlemeleri YAŞAR, Serpil 2008 75
Temettü Ödemelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (Hizmete Özel) TOPCU, Ayhan 2008 20 -
Borsaların Kar Amaçlı Şirketlere Dönüşümü ALTUN, Oğuz 2008 60
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Payları İşlem Gören Mali Şirketlerin Finansal Yapılarına İlişkin Değerlendirmeler FIRATOĞLU, Bahşayiş 2008 20
Dünya Borsalarında Özelleştirmenin Etkisinin Performans Açısından Değerlendirilmesi (Hizmete Özel) KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2008 27 -
İMKB'de İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarının Finansal Analizi (2005-2007) ÇANAKCI, Ekrem 2008 26
Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds): Gelişmeler ve Düzenleme Çalışmaları AKBULAK, Sevinç 2008 22
Serbest Yatırım Fonları ve Birincil Aracılık Hizmetleri AKBULAK, Sevinç 2008 36
Gayrimenkul Yatırım Fonları: Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar ve Türkiye İçin Öneriler ÖZGÜÇ, Erkan 2008 39
Basel-II Sürecinde KOBİ'ler: Sermaye Piyasaları ve Anadolu Yaklaşımı Çerçevesinde Konunun Değerlendirilmesi YAŞAR, Serpil; TOPCU, Ayhan 2008 72
Payları İMKB'de İşlem Gören Bankalar, Sigorta Şirketleri, Finansal Kiralama Şirketleri ve Faktoring Şirketlerinin Finansal Görünümleri AKBULAK, Sevinç; ÖZGÜÇ, Erkan 2008 25
BRICS Ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ile Güney Kore Ekonomilerine ve Sermaye Piyasalarına İlişkin Temel Göstergeler ve Kısa Değerlendirmeler AKBULAK, Sevinç 2008 16
Türkiye'ye Yönelen Yabancı Yatırımlar ve Kar Transferleri AKBULAK, Sevinç 2007 17
Küresel Fon Akımlarının Gelişmekte Olan Ekonomilere ve Türkiye Ekonomisine Etkisi (Türkiye'ye Yönelik Sermaye Akımlarına İlişkin Ampirik Çalışma) ALTUN, Oğuz; CAN MUTAN, Oya 2007 73
Makroekonomik Göstergelerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkileri CAN MUTAN, Oya; ÇANAKÇI, Ekrem 2007 37
Küresel Ekonomideki Dengesizlikler YALÇINER, Barbaros 2007 35
Altyapı Yatırımlarının Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansmanı: Gelir Ortaklığı Senetleri Modeli (Hizmete Özel) İMİŞİKER, Serkan 2007 27 -
Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Çerçevesinde, İMKB Şirketlerinin 1997-2001, 2002-2007 Dönemlerindeki Betaları (Hizmete Özel) YALÇINER, Barbaros 2007 23 -
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Payları İşlem Gören Şirketlerin Finansal Yapıları ve Karlılıklarının Analizi: 1992-2006 Araştırma Dairesi 2007 64
Borsa Şirketlerinin Sektörel Risk Profillerinin Veri Madenciliğiyle Belirlenmesi KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2007 24
Avrupa Topluluğu'nun 2004/25 sayılı Direktifinin Çağrı Yoluyla Vekalet ve Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun Düzenlemeleri İle Karşılaştırılması UZUNHASANOĞLU, Defne 2007 37
Küresel Borsalarda 2006 ve 2007 Yılı Dalgalanmaları ve Türkiye ÇANAKÇI, Ekrem 2007 36
Piyasa Aksaklıkları, Ekonomik Faaliyetler ve Hukuki Düzenleme FIRATOĞLU, Bahşayiş 2007 26
Ülkelerin Gelir Düzeyleri ile Altyapı Yatırımları Arasındaki İlişkinin Veri Madenciliği ile Araştırılması KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2007 27
İlk Halka Arz Sonrası Fiyat Hareketleri ve Fiyat İstikrarı Sağlamaya Yönelik İşlemler FIRATOĞLU, Bahşayiş 2007 21
Veri Madenciliği ve Sermaye Piyasalarına Uygulanması KOYUNCUGİL, Ali Serhan 2007 20
Türkiye'de Sermaye Piyasasının Ekonomik Gelişmedeki Yeri (Hizmete Özel) ÇANAKCI, Ekrem 2006 35 -
2005 Yılında İMKB'de İlk Kez Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Kısa Dönemli Fiyat Performansları ERPEK, Seda 2006 26 -
Yatırımcı Eğitimi: Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler ÖZÇAM, Mustafa 2006 21
Şarta Bağlı Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki Düzenlemeler UZUNHASANOĞLU, Defne 2006 15
Kamu Borcunun Yapısal Özellikleri ve Sürdürülebilirlik (Hizmete Özel) ÇANAKCI, Ekrem 2005 48 -
Birincil Halka Arzlarda Fiyat Oluşumunun Etkinleştirilmesinde Grey Market Uygulaması (Hizmete Özel) ECER, Alaattin 2005 23 -
Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarında Verimlilik Ölçümü (Hizmete Özel) ESEN, İnci 2005 34 -
Temettü Ödemelerinin Hisse Senedi Üzerindeki Etkileri -İMKB 30 Şirketleri Örneği- (Hizmete Özel) ORUÇ, Bora 2005 21 -
Finansal Bütünleşme ERKAN, Nurhan 2005 65
Şirketlerin Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler ve Kriz Dönemlerinde Şirket Davranışlarında Meydana Gelen Değişiklikler FIRATOĞLU, Bahşayiş 2005 45
Türkiye'de Üç Finansal Varlığa (Kamu Kağıtları, Hisse Senetleri ve Dövize) Dayalı Fiyatlama Modeli ÖZÇAM, Mustafa 2005 37
Türk Yatırım Fonu Sektörünün Rekabet Yapısı ÖZÜTÜRK, Bülent 2005 60
Gelişmekte Olan Ülkeler ve Uluslararası Kurumsal Yatırımcılar YALÇINER, Barbaros 2005 49
Türkiye'de Yabancı Portföy Yatırımlarının Sermaye Piyasasına Etkileri (Hizmete Özel) ÇANAKCI, Ekrem 2004 29 -
Şirket Skandalları ÖZŞAHİN, Gülfer 2004 50 -
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Piyasa Riski ÖZÇAM, Mustafa 2004 33
Basel II Uzlaşısı ÖZÇAM, Mustafa 2004 9
Döviz Kuru Politikaları ve Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığının Etkileşimleri ÖZÇAM, Mustafa 2004 38
Enflasyon Hedeflemesi ÖZÇAM, Mustafa 2004 10
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Türkiye ÖZÇAM, Mustafa 2004 12
Bölünme İşlemlerine İlişkin Esaslar (Hizmete Özel) ERDEN, Suna 2003 55 -
Şirketlerin Birleşme veya Devralma Sonrası Performansları ERKAN, Nurhan 2003 63
Ekonomide Teşvikler ve Türkiye'deki Durum ÖZÇAM, Mustafa 2003 18
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Sermaye Hareketleri (Hizmete Özel) GÜZELHAN, Hayal 2002 39 -
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Halka Arzlar (89/298 Direktifi) (Hizmete Özel) EKŞİT, Ayşegül 2002 36 -
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Borsaya Kotasyon (2001/34 Direktifi) (Hizmete Özel) EKŞİT, Ayşegül 2002 68 -
AB - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu: Yatırım Hizmetleri (93/22 Direktifi) (Hizmete Özel) ALTUN, Tuba 2002 39 -
Finansal Sistemlerin Ekonomik Kalkınma ve Krizler Üzerindeki Etkileri: Türk Sermaye Piyasaları ORUÇ, Bora 2002 39 -
Aracı Kuruluşlar ile Yatırımcılar Arasında Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi ÖZER, Ayça 2002 44 -
Avrupa Birliği - Türk Mevzuatı Karşılaştırma Raporu (Hizmete Özel) YILMAZ, M. Ufuk 2002 25 -
Yatırım Fonlarının Tarihsel Gelişimi ÖZÜTÜRK, Bülent 2002 26
Para Politikası ALTUN, Oğuz 2001 59 -
Finansal Piyasalarda Düzenleme ve Sermaye Piyasasında Düzenleyici Kurumlar ESER, Rüya 2001 29
İngiltere'de Finansal Piyasaların Düzenlenmesinde Finansal Hizmetler Kurumu ESER, Rüya 2001 43
Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği ile İlgili Metinler (Hizmete Özel) AKGÜL, Barış 2000 2 cilt -
Avrupa Topluluğunda Sermaye Piyasası ile İlgili Düzenlemeler ve Türk Mevzuatının Durumu (Hizmete Özel) ESER, Rüya 2000 68 -
Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisabı ÇELİKTEN, Dilek 1999 36 -
Portföy Yönetim Teknikleri İSKENDER, Ceyda 1999 66 -
Euro'ya geçişin etkileri ve Avrupa Birliğindeki Gelişmeler ÖZMEN, Tahsin 1999 45 -
Türk Sermaye Piyasalarının Profili: Kriz Eğilimi Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme ÖZÇAM, Mustafa 1999 26
Uluslararası Sermaye Piyasaları: Gelişmeler, Umutlar ve Anahtar Politika Sorunları (Çeviri) AKBULAK, Yavuz 1998 72 -
Yatırım Fonları ve Türev Araçları: Sorunlar ve Öneriler ATAMAN, Tolga 1998 111 -
ABD'nde NASDAQ ve AMEX Borsalarınnın Birleşmesi ÇANAKCI, Ekrem 1998 18 -
Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi 4369 - 4444 Sayılı Kanun ile Getirilen Yenilikler DERELİOĞLU, Deniz 1998 39 -
Rüçhan Hakkı ve Sınırlandırılması Sorunu GÜNEL, Onur Kerem 1998 31 -
ABD'de "Broker/Dealer"ların menkul kıymetlerinin halka arzı GÜZELHAN, Hayal 1998 15 -
Sermaye Piyasalarında Yatırım Bankacılığı GÜZELHAN, Hayal 1998 31 -
Avrupa Para Birliği ve Vadeli Döviz Piyasaları Üzerindeki Etkileri İSKENDER, Ceyda 1998 20 -
Bireysel Portföy Yönetimi Planları ve Türkiyede Uygulanabilirliği İSKENDER, Ceyda 1998 20 -
Vadeli İşlem Piyasaları ve Türkiye'de Uygulama Çabaları KAMAN, Kalgay Olgaç 1998 42 -
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu KAMAN, Kalgay Olgaç 1998 25 -
Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Ekonomisine Etkileri KAMAN, Kalgay Olgaç 1998 29 -
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının İlk Halka Arz Performansı ve Düşük Fiyatlandırma Olgusu OKAT, Yalçın Özge 1998 14 -
Sermaye Piyasası İhtisas Personelinde Aranan Asgari Şartlar ve İş Ahlakı (Etik) Kuralları TUNALI, Elif 1998 73 -
Örtülü Kazanç Aktarımı UĞUR, Arif 1998 182 -
Feasibility study of financial derivatives in Turkey and Evaluation of The Equity Market YILDIRIM, Sevdil 1998 39 -
Türkiye'de Finansal Türev Piyasaların Olabilirliği YILDIRIM, Sevdil 1998 169 -
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Projesi ve Türkiye ZAİMOĞLU, Tülay 1998 32 -
Birleşme ve Ele Geçirmelerde Avrupa Birliği Düzenlemeleri ESER, Rüya 1998 20
Türk Sermaye Piyasalarında İş Ahlakı (Business Ethics) Kurallarının Geliştirilmesine Yönelik Ön Değerlendirmeler ÖZÇAM, Mustafa 1998 11
Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yöneticiliği Faaliyetlerine İlişkin Çeşitli Ülke Mevzuatlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi ÖZÜTÜRK, Bülent 1998 69
Doğu Avrupa ülkelerinde menkul kıymet borsaları ALTUN, Tuba 1997 81 -
Sermaye Piyasaları ve Oyun Teorisi BAYRAK, Okan 1997 19 -
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin ABD ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırılması BAYRAK, Okan 1997 22 -
Yatırım Ortaklıkları - 1996; Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ÇANAKCI, Ekrem 1997 200 -
İngiltere Finansal Piyasalarının Düzenleyici Otoriter Sisteminde Yapılan Reform Çalışmaları ve Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA) ÇANAKCI, Ekrem 1997 28 -
Türkiye ve Amarika Birleşik Devletlerinde Takas ve Saklama İşlemleri DERELİOĞLU, Deniz 1997 65 -
Endeks Fonlar ve Türkiyede Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler ve Öneriler DERELİOĞLU, Deniz 1997 41 -
Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Sistemleri, Özel Emeklilik Fonları, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve İçinde Bulunduğu Durum ERCAN, M. Fahri 1997 30 -
Tezgahüstü Hisse Senedi Piyasaları ve KOBİ'ler ERDOĞAN, Selim 1997 37 -
Türkiye ve Amarika Birleşik Devletlerinde repo ve Ters Repo İşlemleri GÜLVEREN, Çağlar 1997 79 -
Amerika Bileşik Devletlerinde Yatırım Ortaklıkları ve Bu Konudaki Yasal Düzenlemeler İSKENDER, Ceyda 1997 45 -
Global Saklama Sistemi ÖNEN, A. Seda 1997 107 -
Vadeli İşlem Piyasaları ve Bu Piyasaların Türkiye'de Düzenlenmesi TAŞKIRAN, Sevtap 1997 180 -
Yatırım Fonları ile İlgili Lüksemburg Uygulaması ve Düzenlemeleri TEKER, Bahadır 1997 82 -
Portföy Yatırımlarının Uluslararasılaşması ve Kollektif Yatırım Kuruluşları TEKER, Bahadır 1997 82 -
Aracı Kurumların ve Acentalarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu YILMAZ, M. Ufuk 1997 50 -
Piyasa Yapıcılığı Kavramı ve Uygulaması BABUÇCU, Kürşat Said 1996 23 -
Aracı Kurumların Ortaklık Yapısı ve Kurumsallaşma BABUÇCU, Kürşat Said 1996 21 -
Avrupa Borsaları DEMİRÇELİK, Adalet 1996 70 -
Sermaye Şirketlerinde Örtülü Kazanç Dağıtımı DERELİOĞLU, Deniz 1996 24 -
Finansal Kiralama İşlemleri DERELİOĞLU, Deniz 1996 22 -
OECD Ülkelerinde Menkul Kıymet Piyasalarının Düzenlenmesi ve Organizasyonu ERATALAY, Süleyman 1996 26 -
Finansal Future İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İMAMOĞLU, Nevin 1996 48 -
The protection and the rights of minority shareholders and legal framework KEMAHLI, Hülya 1996 20 -
Sermaye Piyasasında Acentalık Müessesesi KORKMAZ, Birol 1996 25 -
Kurumlarda rüchan Hakkı Kupon Satış Kazancı KÜÇÜKGÜNGÖR, Gürkan 1996 15 -
Yatırımcıları Koruma Fonu TAŞKIRAN, Sevtap 1996 19 -
Yatırım Ortaklıkları Muhasebesi ve Portföydeki Menkul Kıymetlerin Dönem Sonu Değerleme İlkeleri TUNCEL, Kürşat 1996 11 -
Türk Mevzuatında Gayrımenkul Yatırım Ortaklıkları TUNCEL, Kürşat 1996 121 -
Amerikan Ulusal Menkul Kıymetler Aracıları Birliği ve Türkiye'de Aracı Kurumlar Birliği Çalışmasına Yönelik Uygulamalar YARDIMCI, Oya 1996 17 -
Saklama Kuruluşları ve Menkul Kıymet Komisyonculuğu Sistemi YILDIRAN, Tuncay 1996 35 -
Aracı Kurum ve Banka Muhasebe Standartlarının Karşılaştırılması YILMAZ, M. Ufuk 1996 50 -
Finansman Giderleri AKAR, Yıldırım 1995 51 -
Örtülü Kazanç Aktarımı ARIKAN, Özlem 1995 74 -
Gayrimenkul Ekspertiz Şirketleri Yurtdışı Düzenlemeleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Hakkında Ön Rapor DURA, Nejat 1995 68 -
Kurumsal Yatırımcıların Vergilendirilmesi ESER, Serdar 1995 31 -
Anonim Şirketlerde Dışsal Büyüme İMAMOĞLU, Nevin 1995 74 -
Türk Ticaret Kanunu'nda 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yapılan Değişikliklerin Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi İNCE, Serpil 1995 20 -
Finansal Piyasalarda Yatırımcı Davranışları Teknik Analiz ve Türk Hisse Senedi Yatırımcıları ÖZÇAM, Ferhat 1995 29 -
Avrupa Birliği'nde Yatırımcı Tazminatı Sistemlerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Yönerge Önerisi ve Türkiye ÖZÇAM, Ferhat 1995 11 -
Elektronik Çağda Piyasa Yapıcılık SAYAR, Nihal 1995 7 -
Aracı Kurum ve Bankaların Türev Araçlarla İlgili Faaliyetlerine İlişkin Denetim Amaçlı Bilgi Çerçevesi TÜRKER, Dilek 1995 35 -
Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 324 maddesinin Uygulanması TÜRKMENLİ, Ali 1995 28 -
Menkul Kıymet Piyasalarının Otomasyonu ve Düzenleyici Uygulamalar YILDIRAN, Tuncay 1995 22 -
Türk Mali Sisteminde Bankacılık Sektörünün Yeri ve Önemi YILDIRIM, Sevdil (Çolakoğlu) 1995 14 -
Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı Performans Sunuş Standartları Hakkında Uygulamalar AYTEKİN, Hakan 1994 38 -
ABD'nde Aracı Kurumların Dış Denetim ve İç Kontrol Sistemi ÇITAK, Serdar 1994 46 -
İşlem Maliyetleri Teorisi ve Aracı Kurumların Sabit ve Rekabetci Komisyon Oranları ÇITAK, Serdar 1994 15 -
Spesiyalist Sistemi ve Fonksiyonları (Teorik Bir Yaklaşım) ÇITAK, Serdar 1994 18 -
Sermaye Piyasasında Yaratılan Kaynaklar ve Dağılımı ESER, Rüya 1994 42 -
3946 Sayılı Kanun ile Yeni Vergi Düzenlemeleri Çerçevesinde Sermaye Piyasalarında Vergilendirme GERAY, Damla 1994 49 -
Türkiye'de Altın Piyasalarının Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Yeni Mali Araçlar, Kurunsal ve Yasal Düzenlemeler ÖZBAY, Remzi 1994 86 -
Son Ekonomik Gelişmeler Üzerine Bir Ön Değerlendirme SOYDEMİR, Selim 1994 28 -
Son Ekonomik Gelişmelerin Firmalar Kesimi Üzerindeki Olası Etkileri ve Bazı Öneriler SOYDEMİR, Selim 1994 21 -
Finansal Kriz Ortamında Yatırım Fonları ve Karşılaşılan Sorunlar TUNCEL, Kürşat 1994 7 -
Avrupa Birliği Menkul Kıymet Piyasaları YILDIRIM, Sevdil 1994 36 -
Türk Bankacılık Sisteminin Değerlendirilmesi 1980-1993 Deneyimi YILDIRIM, Sevdil 1994 128 -
Risk Sermayesi Yapısı İlişkileri ALP, Ali 1993 30 -
ABD'nde Aracı Kurumların Yapısı ve Organizasyonu ÇITAK, Serdar 1993 91 -
Mali Piyasaların Kara Paranın Aklanması Amacıyla Kullanımının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler DEMİRÇELİK, Adalet 1993 32 -
Düşük Gelirli Ülkelerde Menkul Kıymet Sahipliğinin Yaygınlaştırılması ERKAN, Nurhan 1993 33 -
Aracı Kurumların Mali Yapısı ve Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi ORTAK ÇALIŞMA 1993 7 -
Kredili Menkul Kıymet Alımı ve Açığa Satış İşlemlerinin İşleyişi ÖZMEN, Tahsin 1993 30 -
Muhasebe ve Mali Tablo Standartlarının Uygulama Sorunlarına İlişkin Örnek Olaylar ÖZMEN, Tahsin 1993 43 -
Simulasyon (Monte Carlo Simulasyonu) ve Proforma Finansal Tablolara İlişkin Bir Model Denemesi ÖZMEN, Tahsin 1993 30 -
T.C. Maliye ve Gümrük Balanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Muhasebe Standartlarına İlişkin Tebliğ'lerinin Karşılaştırılması" ÖZMEN, Tahsin 1993 27 -
Sabit Getirili Menkul Kıymet Faiz Oranı, Risk ve Süre Analizi ÖZMEN, Tahsin 1993 35 -
Sermaye Piyasalarının 1992 Yılı Peformansı Üzerine Değerlendirmeler SAK, Güven 1993 25 -
Yatırım Fonlarının Portföy Yapıları ve Getirilerindeki Değişmeler SAYAR, Nihal 1993 18 -
Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bazı Gözlemler SOYDEMİR, Selim 1993 41 -
Türkiye'de Kamu İç Borçlanmasının Niteliği SOYDEMİR, Selim 1993 24 -
A General Comparison of Turkish and EC Legislation on Capital Markets TEKİNCE, Alp 1993 17 -
Türk Sermaye Piyasasında Vergilendirme TEKİNCE, Alp 1993 20 -
Faiz ve Swap Anlaşmaları TUNCEL, Kürşat 1993 62 -
The Status of Derivative Markets in Developing Countries YILDIRIM, Sevdil 1993 27 -
Endeks Fonlar AKGÜN, Ayşegül 1992 21 -
İMKB 1991 Yılı Performans Değerlemesi ALTUN, Oğuz 1992 41 -
Bankacılık Sektörünün Genel Değerlendirilmesi, İMKB'de İşlem Gören Banka Hisse Senetlerinin Fiyat Hareketliliği (Volatility) ALTUN, Oğuz 1992 63 -
Leasing Muhasebesi ARAR, Mustafa 1992 38 -
ABD'de Menkul Kıymetler Endüstrisinde Ortaya Çıkan İhtilaflarda Hakem(Arbitration) Yöntemi ÇITAK, Serdar 1992 11 -
Aracı Kurumların Mali Tabloları Üzerine Değerlendirmeler ÇİFTÇİ, Mustafa Yurtalan 1992 29 -
İMKB'de Oluşan Fiyat Hareketleri ve Yatırım Araçlarının Getirilerindeki Gelişmeler ve İlişkiler ÇİMENSER, Serdar 1992 28 -
Raf Kayıt ve Türk Sermaye Piyasasında Uygulanabilirliği KURTAY, Selma 1992 47 -
Sermaye Maliyeti KURTAY, Selma 1992 55 -
Borçluluk İfade Eden Menkul Kıymetlerden En Çok Kullanılanların Muhasebeleştirilmesi ÖCAL, Nurcan 1992 10 -
Temettü Politikası: Teori ve Türkiye Uygulamaları ÖZÇAM, Mustafa 1992 23 -
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi ÖZMEN, Tahsin 1992 11 -
"Muhasebe Standartları ve Revizyon Ekibi" Tarafından Mayıs Ayında Yürütülen Revizyon Çalışması ÖZMEN, Tahsin 1992 21 -
Oydan Yoksun Hisse Senetleri ve Vekaleten Oy Kullanma Sistemlerine İlişkin Olarak Hazırlanan Notlar SAYAR, Zafer 1992 8 -
Acenta Tipi Örgütlenme SAYAR, Zafer 1992 12 -
Sermayenin Maliyeti, Şirket Finansmanı ve Yatırım Teorisi SOYDEMİR, Selim 1992 63 -
Özel Emeklilik Fonları (Pension Funds) ŞAHİN, Güzin 1992 22 -
AT Mevzuatında Menkul Kıymetlerin Halka Arzı ve Borsaya Kotasyonu Esnasında Düzenlenecek İzahnamelere İlişkin Esaslar ŞIRAMUN, Serpil 1992 66 -
Kara Paranın Sermaye Piyasasında Aklanmasının Önlenmesi İçin Alınabilecek Tedbirler ŞIRAMUN, Serpil 1992 16 -
Faiz Oranı Riskinin Şirketler Üzerindeki Etkisi TAŞKIRAN, Sevtap 1992 18 -
İştirak Hisseleri Satış Karının Sermayeye Eklenmesi Piyasanın Bu Durumu Algılaması ve Ortaya Çıkan Sonuçlar TUNCEL, Kürşat 1992 64 -
The Evaluation of The Clearing and Settlement Systems in The Turkish Securities Markets With Special Referance to Group of Thirty Recommentations YILDIRIM, Sevdil 1992 18 -
Emisyon Primleri AKBULAK, Yavuz 1991 8 -
Kurumsal Yatırımcılar ve Sermaye Piyasası ALTUN, Oğuz 1991 54 -
Belçika ve Fransa'da Borsaların Organizasyonu İşleyişi ve Menkul Kıymetlerin Listelenmesine İlişkin Düzenlemeler ANDAŞ, Ferudun 1991 59 -
Fransız Takas Odasının (SICOVAM) Tanıtımı, Çalışma İlkeleri ve Genel Yönetmeliği ANDAŞ, Ferudun 1991 35 -
Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi ANGIN, Demet 1991 25 -
Sektörel Standart Oranları 1988, 1989, 1990 BAKIRHAN, Cafer 1991 2 cilt -
Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası DERİN, Selen 1991 66 -
Şirket Kontrolünün Ele Geçirilmesinde (Take-Over), Yatırımcının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler; İngiltere ve Avrupa Topluluğu DOĞRU, Halil 1991 23 -
Anonim Ortaklıklarda Ayni Sermaye Vaz'ı ERGÜN, Şebnem 1991 23 -
Kıymetli Evrakın Ziyai ve İptali ERGÜN, Şebnem 1991 28 -
Yürütmenin Durdurulması ERGÜN, Şebnem 1991 43 -
Japon Yatırım Fonları ERKAN, Nurhan 1991 91 -
Gümrük Birliği Sonrasında Türkiye'de Yabancı Sermaye GÜZELHAN, Hayal 1991 40 -
Takas ve Saklamanın Düzenlemelerindeki Yeri, Sistemin Sorunları ve Modernizasyonu GÜZELHAN, Hayal 1991 15 -
Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri GÜZELHAN, Hayal 1991 39 -
İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma Olgusu ve Halka Arzların Piyasa Performansı GÜZELHAN, Hayal 1991 20 -
İsviçre Sermaye Piyasası ve İsviçre'de Yabancı Hisse Senedlerinin Dolaşımı KORKMAZ, Şule 1991 20 -
Anonim Şirketlerde Pay ve Pay Çeşitleri ÖCAL, Nurcan 1991 48 -
Aracı Kurum Sayısında Görülen Artışın Sebeb ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınacak Önlemler ÖZÇAM, Ferhat 1991 47 -
Emisyon Primleri ve Muhasebeleştirilmesi SAYAR, Zafer 1991 14 -
Efficient Capital Markets and Needs for Correct Valuation SOYDEMİR, Selim 1991 15 -
Menkul Kıymetler Portföy Yönetimi SOYDEMİR, Selim 1991 15 -
Sermaye Birikimi, Kalkınma ve Finansal Sistem SOYDEMİR, Selim 1991 76 -
Şirketlerin Finansman Eğilimleri Anketi Üzerine İlk Değerlendirmeler SOYDEMİR, Selim 1991 19 -
İMKB Hisse Senetleri Fiyat Endeksinin Öncü Göstergeler Endeksine Dahil Edilmesi Üzerine Bir Deneme SOYDEMİR, Selim 1991 28 -
Aracı Kurumlar ve Aracılık Faaliyetlerinin Yeniden Düzenlenmesi ŞENGÜL, Selami 1991 11 -
Kamuyu Aydınlatma İlkesi Çerçevesinde Anonim Şirket Sermayesinde Meydana Gelen Önemli Değişikliklerin Yatırımcıya Duyurulması Konusunda Avrupa Toluluğu Mevzuatında Düzenleniş Şekli ŞIRAMUN, Serpil 1991 20 -
Menkul Rehni ve Teslim Şartlı Rehin Hükümleri Doğrultusunda Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Rehni ŞIRAMUN, Serpil 1991 23 -
Açığa Satış İşlemlerinin Düzenlenmesi TAŞKIRAN, Sevtap 1991 14 -
Makroekonomik Gelişmelerin Mali Piyasalara ve Şirket Kesimine Etkileri TAŞKIRAN, Sevtap 1991 39 -
Aracı Kurumlara İlişkin İlk Değerlendirmeler TAŞKIRAN, Sevtap 1991 16 -
Çeşitli Ülke Düzenlemelerinde Aracı Kurumların Faaliyet Koşulları TEKİNCE, Alp 1991 47 -
Avrupa Topluluğunda 79/279 EEC, 80/390/EEC, 82/121/EEC ve 85/611/EEC Sayılı Direktiflerin Türk Mevzuatıyla Karşılaştırılması TEKİNCE, Alp 1991 52 -
Uluslararası Sermaye Piyasalarında Düzenleyici Kurumlar Arasındaki İlişkiler ve Borsanın Yeri Çerçevesinde SPK- İMKB İlişkisi TEKİNCE, Alp 1991 29 -
88/627/EEC, 89/298/EEC, 89/592/EEC ve COM (88) 778 Sayılı Avrupa Topluluğu Düzenlemelerinin Türk Mevzuatıyla Karşılaştırılması TEKİNCE, Alp 1991 38 -
Sosyal Güvenlik Fonlarının Sermaye Piyasasında Rolü - Şili Örneği ve Türkiye'nin Mevcut Durumu TEMİR, Bahşayiş 1991 30 -
Avrupada Ekonomik ve Parasal Birlik Çalışmaları ve 1992 Tek Pazar Hedefi Öncesinde Gelinen Durum TEMİR, Bahşayiş 1991 36 -
Mali Piyasalarda Kriz Örnek Olay İncelenmesi: Japonya'da Aracı Kurum Skandalı YILDIRIM, Sevdil 1991 69 -
Yatırım Danışmanlığı Hizmetinin Düzenlenmesine İlişkin Çeşitli Ülke Örnekleri ve Türkiye İçin İlk Değerlendirmeler YILDIRIM, Sevdil 1991 44 -
Türk Mali Sisteminin Gelişimi (1980-1991) YILDIRIM, Sevdil 1991 52 -
Uluslararası Altın Piyasaları ve Türkiye'de Altın Borsası YILDIRIM, Sevdil 1991 171 -
Sahte ve Yanıltıcı Araç ve Uygulamalarla İlgili Yasal Düzenlemeler ZAMANTI, İnci 1991 8 -
Anonim Ortaklıklarda Nakdi Sermaye Koyma Borcu AKBULAK, Sevinç 1990 20 -
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar AKBULAK, Yavuz 1990 13 -
Türk Sermaye Piyasasında Birinci El ve İkinci El Piyasalar AKYÜZ, Abdullah 1990 16 -
1982-89 Döneminde Sermaye Piyasasında Yaratılan Kaynakların Kullanımı Üzerine Gözlemler AKYÜZ, Abdullah 1990 43 -
Nomura'nın Tokyo - Japonya'da Düzenlemiş Olduğu Eğitim Programına İlişkin Bilgiler ALPAK, Osman 1990 20 -
Option Pricing: A Binomial Approach AYDIN, Oktay 1990 21 -
Değişen Fiyatlar İçin Muhasebe ÇANAKCI, Ekrem 1990 18 -
İnançlı Mülkiyet İlkesi ve MKYF Açısından İncelenmesi ÇITAK, Serdar 1990 23 -
Hisse Senedleri İMKB'de İşlem Gören 47 Şirketin Temel Finansal Göstergeleri ÇİMENSER, Serdar 1990 31 -
Piyasa Değeri En Yüksek 5 Şirketin Hisse Senedi Fiyat Değişiklerinin İMKB Endeksine Etkileri ÇİMENSER, Serdar 1990 4 -
Menkul Kıymet Borsalarında İşlemlerin Vergilendirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme ÇOLAKOĞLU, Sevdil 1990 25 -
Piyasa Yapıcılığı ÇOLAKOĞLU, Sevdil 1990 64 -
Tüketici Kredileri, Türkiye Uygulaması ve Bunlara Dayalı Menkul Kıymetleştirme Üzerine Bir Değerleme DEMİRÇELİK, Adalet 1990 34 -
Oydan Yoksun Hisseler (İngiltere Uygulaması) ERKAN, Nurhan 1990 37 -
Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Muhasebesi ERTAŞ, Vahdettin 1990 21 -
Sermaye Artırımlarının Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri ÖZMEN, Tahsin 1990 18 -
Sermaye Piyasasında Yeni Bir Kurum: Tahvil Derecelendirilmesi(Bond Rating) ÖZMEN, Tahsin 1990 19 -
Türkiye'de Altın ve Döviz Piyasasının İşleyişi ve Son Gelişmeler PAMUKÇU, Celal 1990 48 -
The Cost of Capital The Asset Pricing Models and Relevance of Theories SOYDEMİR, Selim 1990 17 -
Türk Sermaye Piyasalarında Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Kurumsal Tasarrufçu Olarak Yeri ve Hisse Senedi Fiyat Hareketleri Üzerindeki Etkileri SOYDEMİR, Selim 1990 47 -
İngiltere'de Gayrimenkule Dayalı Araçlar TAŞKIRAN, Sevtap 1990 11 -
Türkiye'de Gayrimenkule Dayalı Olası Araçlar TAŞKIRAN, Sevtap 1990 14 -
1980'li Yıllarda Uluslararası Mali Piyasalar TEMİR, Bahşayiş 1990 23 -
Japonya'da Düzenlenen Eğitim Programına İlişkin İzlenimler ve Japon Sermaye Piyasası Hakkında Genel Bilgiler ZAİMOĞLU, Atilla 1990 32 -
Kredili Menkul Kıymet Alım ve Satımları ZAİMOĞLU, Tülay 1990 28 -
Finansal Yeniliklerin Mali İstikrar Üzerindeki Etkisi AK, Emel 1989 31 -
Sermaye Piyasasının Tanıtılması Yönünde Bazı Öneriler AKYÜZ, Abdullah 1989 5 -
Hollanda'da Bağımsız Denetime İlişkin Yasal Düzenlemeler ALP, Sinan 1989 25 -
Hollanda'da Mali Piyasalar ALP, Sinan 1989 22 -
ABD'de Hisse Senedi Kredisi ALTAN, Ekrem 1989 18 -
Tahvil Fiyatlarının Dalgalanması ve Tahvillerde Süre ANDAŞ, Ferudun 1989 38 -
Borsaların Gözetim Sistemi ARAR, Mustafa 1989 13 -
Anonim Şirket Kârlarının Dağıtımında Kıstelyevm Uygulaması ARAR, Mustafa 1989 9 -
1992'ye Hazırlanan İtalya'nın Endüstriyel Sektör Finansal Sistemindeki Yeniden Yapılanma Projesi ve Sağlanan Başarılar AYDIN, Yasin 1989 55 -
Mali Piyasalarının Uluslararasılaştırılması ve İtalya BAĞCI, Hamdi 1989 20 -
T.P.K.K.H. 32 Sayılı Karar ve Sermaye Piyasası BAĞCI, Hamdi 1989 17 -
İtalya'da Menkul Kıymetler Yatırım Fonları CAN, Yasemin 1989 31 -
1988 Yılında Dünyada Mali Piyasalar DEMİRÇELİK, Adalet 1989 20 -
Geleceğe Yönelik İşlemler (Futures Markets) DEMİRÇELİK, Adalet 1989 35 -
Kamu Menkul Kıymetleri ve Bütçe Açıkları Üzerine Değerlendirmeler DERİN, Selen 1989 31 -
İtalya ve Fransa'da Kamu Menkul Kıymetleri Piyasası ERTAŞ, Vahdettin 1989 26 -
Bilgisayar Destekli Menkul Kıymet Ticareti GÜLEÇ, Kadir 1989 27 -
İtalya'da Menkul Kıymetler Borsaları GÜLEN, Şule 1989 27 -
Takas Kurumları ve İMKB İçin Bir Öneri GÜZELHAN, Hayal 1989 19 -
ABD'de Auditörlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları HASELÇİN, İbrahim 1989 65 -
Fransız Sermaye Piyasasının Genel Yapısı ve Düzenleyici Kuruluşlar KADRİZADE, Rüya 1989 30 -
Türkiye'de Sermaye Piyasasının Arz Yönünün Geliştirilmesinde Vergiler KADRİZADE, Rüya 1989 25 -
Şirketlerin Halka Açılmasını Sağlamaya Yönelik Teşvik Tedbirleri KADRİZADE, Rüya 1989 35 -
Mali Kurumlarda Yeni Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesine ilişkin yenilikler ve uygulamalar KARA, Hatice 1989 14 -
İsviçrede Bağımsız Denetleme Şirketlerinin Sermaye Piyasası ve Bankalar Üzerindeki Denetim Etkinlikleri, Sorumlulukları ve Bu Konudaki Uygulamaların Değerlendirilmesi KETENCİ, Numan 1989 23 -
Derecelendirme (Rating) İşlemleri ve ABD'de Tahvil Derecelendirme Süreci KILIÇ, M. Berra 1989 80 -
İngiltere'de Klasik Bankacılık Dışı Finansal Sistem KURBAN, İbrahim 1989 48 -
Opsiyon İşlemleri ve Opsiyon Piyasaları (Options) KURTAY, Selma 1989 78 -
Sermaye Piyasası Kurulu'na Tabi Ortaklıklar ve Bağımsız Dış Denetleme KURTAY, Selma 1989 20 -
Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu KURTAY, Selma 1989 22 -
Menkul Kıymetlerin Haczi ve Satışı MANAVGAT, Çağlar 1989 20 -
Finansal Vadeli İşlemler ve Paris Finansal Vadeli İşlemler Borsası ÖCAL, Nurcan 1989 43 -
Altın Sertifikası ve Yatırım Fonlarında Değerlendirilmesi ÖZBAY, Remzi 1989 29 -
Borsalarda Alım-Satım Sistemleri ve Otomasyonun Yeri ÖZBAY, Remzi 1989 19 -
Portföy Sigortası ÖZÇAM, Mustafa 1989 27 -
Kar Payında İmtiyazlı Olarak İhraç Edilen Oydan Yoksun Hisse Senetleri ÖZÇAM, Mustafa 1989 20 -
Fransa'da Take - Over ÖZKAN, Defne 1989 18 -
Seri:XI, No:1 Tebliğ Hükümleriyle SPK'ca Kabul Edilen Değerleme İlkelerinin VUK ve TTK'nun Değerleme İlkeleriyle Karşılaştırılması ÖZKAN, Defne 1989 13 -
Etkin Piyasalarda Muhasebe uygulamaları ve Finansal Raporlamanın Hisse Senedi Fiyatlarına Etkileri ÖZMEN, Tahsin 1989 12 -
AET Bünyesindeki Bağimsız Dış Denetim Sistemlerinin Uyumlaştırılması Konusundaki Çalışmalar ve Türkiye Açısından Önem Taşıyan Eğilimler ÖZTÜRK, Cemal 1989 34 -
Futures Piyasaları ve Bunların Türkiye'de Olabilirliği Üzerine Değerlendirme ve Öneriler SAK, Güven 1989 14 -
Futures Piyasalarına Konu Olabilecek Mal Gruplarının ve İlgili Borsanın Belirlenmesi Üzerine Öneriler SAK, Güven 1989 17 -
Konut Finansman Modellerine İlişkin İlk Değerlendirmeler SAK, Güven 1989 20 -
Sosyal Güvenlik Kurumları ve Sermaye Piyasası SOYDEMİR, Selim 1989 30 -
Gelir Vergisi Stopajının Yatırım Fonlarına Uygulanması SOYDEMİR, Selim 1989 12 -
Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Görünümü (1983-88) SÜNGÜ, Sevtap 1989 42 -
Mali Yeniliklerin Nedenleri TAŞKIN, Nazik 1989 18 -
Türkiye'de Kurumsal Yatırımcı Olarak Sigorta ve Reasürans Şirketleri ÜNVAN, Hayal 1989 26 -
AT Ülkelerinde Ekonomik Durum ve Sermaye Piyasa larının Genel Görünümü ÜNVAN, Hayal 1989 86 -
Şirket Finansmanında Finansal Mühendisliğe Genel Bakış YÖNDER, Filiz 1989 32 -
Bankalar ve Aracı Kurumların Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili İhalesine Girişleri ve Bu Menkul Kıymetlerin Alım Satım İşlemleri ZAİMOĞLU, Tülay 1989 26 -
Şirketler Hukukunun Uyumlaştırılmasına Yönelik AET Direktifleri ZAMANTI, İnci 1989 6 -
AET Rekabet Politikası Açısından Türk Mevzuatı ZAMANTI, İnci 1989 7 -
Türkiyede Tahvil ve Hisse Senedi İkincil Pazarları AKYÜZ, Abdullah 1988 28 -
Dövize Endeksli Menkul Kıymet İhracı AKYÜZ, Abdullah 1988 25 -
SPK: 20 İMKB İçin Yeni Bir Fiyat Endeksi Önerisi AKYÜZ, Abdullah 1988 34 -
İzmir'de Menkul Kıymetler Borsası Açılması ALPAK, Osman 1988 28 -
Bilgisayar Yardımıyla Sermaye Piyasası Mevzuatında Uygun Kar Dağıtım Tablolarının Hazırlanması ALTINTAŞ, Berra 1988 7 -
Sermaye Piyasası Kanunu'nda Kar Dağıtım Kuralları, Teori-Uygulama ANDAŞ, Ferudun 1988 57 -
Türk Ticaret Kanununda Anonim Ortaklıkların Birleşmesi ANDAŞ, Ferudun 1988 38 -
Ülkemizdeki Tahvil Piyasası İşleyişi Mevcut Sorunlar ile Bu Bağlamda Aracılık Faaliyetlerine Yönelik Öneriler AYDIN, Oktay 1988 5 -
Altman Tarafından Geliştirilen Bir Mali Analiz Tekniği Olan Diskırminant Modelinin Kurulumuza Tahvil İhraç Etmek İçin Başvuran 46 Sanayi Şirketi Üzerinde Uygulanması AYDIN, Yasin 1988 16 -
Sermaye Piyasasında Aracılık Faaliyetlerine Yönelik Öneriler BAĞCI, Hamdi 1988 6 -
Enflasyon Muhasebesi Üzerine Bir Deneme BAKIRHAN, Cafer 1988 31 -
Stok Kontrolü BAKIRHAN, Cafer 1988 28 -
SPK'ca Süreli Bir Yayın Çıkarılması BEKGÖZ, Sezai 1988 13 -
Euro-Tahvil ve İlgili Piyasalar BOYSAL, Haydar 1988 66 -
Enflasyona Göre Düzenlenmiş Mali Tablolar Analizi ve Klasik Yöntemlerle Karşılaştırılması CANKURTARAN, Hüseyin 1988 78 -
Sektörel Standart Oranlar CANKURTARAN, Hüseyin BAKIRHAN, Cafer 1988 7 cilt -
Finansman Bonosu İhracı Ön Şartları Yönünden Kurul Kaydında Bulunan Ortaklıklar Üzerine Yapılan Bir Çalışma ÇANAKCI, Ekrem 1988 13 -
Özel Denetlemeye Tabi Ortaklıkların Belirlenmesi ve İhraç Edebilecekleri Borç Senetleri Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Bilgisayar Programı ÇANAKCI, Ekrem 1988 15 -
High Yield Debt Market in the United States DEMİRÇELİK, Adalet 1988 48 -
Menkul Kıymetlerin Halka Arz ve Satışına İlişkin Olarak Sermaye Piyasası Mevzuatında Yapılması Önerilen Değişiklikler DODA, Melda 1988 6 -
Yabancıların Menkul Kıymet Alım-Satım İşlemleri DODA, Melda 1988 6 -
Bilanço Değerleme Esasları DÖNMEZ, İbrahim 1988 22 -
ABD ve Kore'de Menkul Kıymet Takası ve Muhafaza Sistemleri ERKARAKAŞ, Nalan 1988 40 -
Vekaleten Oy Kullanma Konusunda SEC Düzenlemeleri ERKARAKAŞ, Nalan 1988 35 -
Menkul Kıymetlerin Takas İşlemleri Konusunda "National Securities Clearing Corparation" Örneği ERKARAKAŞ, Nalan 1988 25 -
Bağımsız Dış Denetleme Faaliyetlerinin Mali Sorumluluk Sigortası HASELÇİN, İbrahim 1988 36 -
Sermaye Piyasası Mevzuatında Menkul Kıymet İhraç Eden Şirketler Yönünden Denetim KOÇAK, Emel 1988 13 -
Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu KORKMAZ, Birol 1988 12 -
I. ve II. Piyasalar ile Aracılık Yükleniminin Genel Olarak Açıklanması ÖZÇAM, Mustafa 1988 41 -
Sermaye Piyasasınca Vergileme ÖZKAN, Defne 1988 27 -
Menkul Kıymet Yatırım Fonları ÖZMEN, Tahsin 1988 6 -
Özelleştirme; İngiltere Uygulaması ve Türkiye Gerçeği PAMUKÇU, Celal 1988 48 -
Borsa'da Fiyat Belirleme Sistemi Fiili Durum ve Yönetmelikte Öngörülen Sistem SAK, Güven 1988 9 -
Yayımlanmış Finansal Tablolardan İç Getiri Oranlarının Türetilmesine İlişkin Bir Deneme SOYDEMİR, Selim 1988 9 -
Menkul Kıymet Yatırm Fonları ve Bazı Değerleme Sorunları SOYDEMİR, Selim 1988 12 -
Mevduat Faiz Oranlarındaki Değişikliklerin Firmaların Karlılıkları Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Deneme: İlk Sonuçlar SOYDEMİR, Selim 1988 49 -
Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının Fon Tutarlarını Artırmaları ve Bazı Sorunlar SOYDEMİR, Selim 1988 7 -
Türk Yatırım Fonları Düzenlemelerinin AET Düzenlemelerine Uyumlaştırılması SÜNGÜ, Sevtap 1988 8 -
Securities and Investments Board: Securities and Exchange Commission ŞENGÜL, Selami 1988 10 -
Insider Trading ŞENGÜL, Selami 1988 5 -
İngiltere'de Sermaye Piyasası ŞENGÜL, Selami 1988 11 -
Yurt Dışında Kurulmuş Olup Türkiye'de Faaliyette Bulunan ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesi ŞENGÜL, Selami 1988 4 -
Rüçhan Hakkı TAŞKIN, Nazik 1988 8 -
Commercial Paper Market in the USA ÜNVAN, Hayal 1988 46 -
Ekonomik Gelişmelerin Borsa Üzerindeki Etkileri ÜNVAN, Hayal 1988 67 -
Finansman Bonosu İhraç Edecek Ortaklıklarda Aranan Mali Koşullar Üzerine Bir İnceleme ÜNVAN, Hayal 1988 15 -
Erken Ödenebilir Tahvil ZAİMOĞLU, Atilla 1988 6 -
İngiltere'de Sermaye Piyasası Kurumları ve Araçları ZAİMOĞLU, Atilla 1988 31 -
Türk Sermaye Piyasasını AET'na Uyumlaştırma Çalışmaları ZAİMOĞLU, Atilla 1988 21 -
Enflasyonist Ortamda Uygulanabilecek Tahvil Türleri Konusunda Çeşitli Modeller ZAİMOĞLU, Tülay 1988 8 -
Menkul Kıymetlerin Halka Arzında "Kamuyu Aydınlatma" ve "Liyakat" Sistemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi ZAMANTI, İnci 1988 9 -
Menkul Kıymetlerin Borsa Kotuna Alına Bilmesi İçin Gereken Koşulları Uyumlaştırmaya Yönelik AET Yönergesi ZAMANTI, İnci 1988 12 -
Sermaye Piyasasında Denetim ve İzleme Sonuçlarının Kamunun Aydınlatılması Amacıyla Basın ve Yayın Organları Yoluyla Açıklanması ZAMANTI, İnci 1988 4 -
Faiz Hadleri ile Banka Karlılığı Arasındaki İlişki: Türk Banka Sistemi Üzerine Bir Deneme AKYÜZ, Abdullah 1987 17 -
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 1986 Yılı Faaliyetinin Değerlendirilmesi AKYÜZ, Abdullah 1987 13 -
İçerden Öğrenenlerin Ticareti Konusunda Fransa Deneyimi (Çeviri Çalışması) AKYÜZ, Abdullah 1987 19 -
Fransız Mali Piyasalarında Son Gelişmeler AKYÜZ, Abdullah 1987 65 -
Kredili Menkul Kıymet Satışları (Margin Trading) AKYÜZ, Abdullah 1987 8 -
Aracı Kurumların Şahıs İşletmeleri veya Holding BünyesindeDahil Şirketler Niteliğinde Olmalarının Yarar ve Sakıncaları ile Aracı Kurumların Halka Açılmaları ALP, Sinan 1987 13 -
ABD'de Düzenlenen Eğitim Programına İlişkin Bilgi ve Görüşler ALPAK, Osman 1987 9 -
İzmir'de Menkul Kıymet Borsası Açılması ALPAK, Osman 1987 28 -
İngiltere'de Leasing BAKIRHAN, Cafer 1987 25 -
İpotek Sözleşmeleri Piyasası, Başlıca ipotek Sözleşmeleri Türleri ve İpotek Arkalı Yeni Menkul Kıymet Türlerinin Özellikle ABD Uygulaması Esas Alınarak İncelenmesi BOYSAL, Haydar 1987 38 -
Swap İşlemleri ve İngiltere Uygulaması CANKURTARAN, Hüseyin 1987 51 -
Factoring ve İngiltere Uygulaması ÇANAKCI, Ekrem 1987 29 -
Finansal Vadeli (Future) İşlemlerin Yapısı ve İşleyişi ile Paris Finansal Vadeli İşlemler Borsası ÇITAK, Serdar 1987 52 -
İngiltere'de Finansman Bonosu ve Uygulaması ÇİMENSER, Serdar 1987 16 -
Bankalararası Para Piyasasının İşleyişi ve İşlem Hacmi DEMİRÇELİK, Adalet 1987 22 -
Banka Kaynak ve Kredi Maliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme (1979-1985) DEMİRÇELİK, Adalet 1987 30 -
Mali Analizde Halen Kullanılan Önemli Oranların ve İlave Olarak Kullanılabilecek Bazı Oranların Açıklanması DURA, Nejat 1987 18 -
Bilgisayar Yardımı ile Finansal Planlama ve Proforma Mali Tabloların Hazırlanmasında Bir Yaklaşım DURA, Nejat 1987 14 -
İMKB Yönetmeliğindeki Fiyat Belirleme Sistemi, Fiili Durum ve Önerilen Sistemin Eleştirisi ERSEL, Hasan 1987 22 -
ABD'de Menkul Kıymet Yatırımcılarının Korunması; 1970 Tarihli Menkul Kıymet Yatırımcılarının Korunması Yasası (SIPA) ve SIPC ERSEL, Hasan 1987 7 -
Yatırım Fonları, Türkiye'de Olası İşleyiş Biçimleri ve Bazı Sorunlar ERSEL, Hasan 1987 14 -
Türk Vergi Sisteminde Sermaye Piyasasının Vergilendirilmesi GÖKER, Erol 1987 18 -
İngiltere'de Ortak Yatırım Kuruluşları "Unit Trust"ların İşleyişi ve Türk Sermaye Piyasasına Yönelik Bir Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Önerisi GÖKER, Erol 1987 29 -
İngiltere'de Devletin Kamu Menkul Kıymetleriyle Sermaye Piyasasına Müdahalesi; Bu Müdahalenin Etkileri, Kamunun Menkul Kıymet İhraclarında Gözetilen Hususlar, İngiltere Merkez Bankasının Sermaye Piyasasını Etkiliyen Faaliyetleri KETENCİ, Numan 1987 29 -
Swap ve Cap İşlemleri Çerçevesinde Mali Yenilikler ve Aracı Kurumlar Üzerine Bir Değerlendirme SAK, Güven 1987 19 -
SPK'nın Denetimine Tabi Anonim Şirketlerin Bilgisayar Veri Tabanının Yeniden Düzenlenmesi İçin Bir Deneme SOYDEMİR, Selim 1987 20 -
Borsa Dışı Piyasalar ve NASD SÜNGÜ, Sevtap 1987 38 -
Genel Olarak Yatırım Fonları ve Türkiye'deki Uygulama SÜNGÜ, Sevtap 1987 20 -
Bağımsız Dış Denetçilik ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya Uygulaması ve IFA'ya Göre Muhasebecinin Nitelikleri ŞENGÜL, Selami 1987 22 -
Finansman Bonosu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ŞENGÜL, Selami 1987 6 -
İpotekli Borç Senetleri ve İpotekli Borç Senetlerinin Tabi Olduğu Vergiler, İpotekli Borç Senedi Üzerindeki Vergi Yükü ŞENGÜL, Selami 1987 10 -
Türk Vergi Hukukunda Sermaye Piyasası İşlemlerinin Vergilendirilmesi ŞENGÜL, Selami 1987 19 -
İngiltere'de I. El Piyasa İşlemleri; Yöntemler, Kurumlar ve Yükümlülükler ÜNAL, Tekin 1987 46 -
Sermaye Piyasası ve Bankalar ÜNVAN, Hayal 1987 21 -
İpoteğe Dayalı Olarak Çıkarılan Menkul Kıymetler YAVAŞ, Abdullah 1987 20 -
İngiltere'de Yatırım Ortaklıkları YÖNDER, Osman 1987 25 -
ABD'de Finansal Muhasebe ve Standardlarının Gelişimi ZAİMOĞLU, Tülay 1987 67 -
Yem Sanayi Sektör Araştırması AKCAN, Serdar 1986 98 -
Çimento Sanayi Sektör Araştırması AKCAN, Serdar 1986 98 -
Pamuklu Dokuma Sanayi Sektör Araştırması AKCAN, Serdar 1986 43 -
1985 ve 1986 Yıllarında Menkul Kıymetlerin Net Getirileri ve Maliyetlerinin Hesaplanması Üzerine Bir İnceleme AKYÜZ, Abdullah 1986 16 -
İngiltere'de Sermaye Piyasasında Kamusal Denetim ALP, Sinan 1986 57 -
Fransa'da Halka Arzda Bulunan Şirketlerce Yayımlanan İzahnamelere İlişkin 2 Şubat 1982 Tarihli Rehber ANDAŞ, Ferudun 1986 48 -
Menkul Kıymet Borsalarının Oluşumu İçin Tasarrufları Harekete Geçiren Kuruluşların Mevcut ve Potansiyel Katkıları ANDAŞ, Ferudun 1986 16 -
Bankaların Şube ve Personel Sayılarındaki Gelişmeler BOYSAL, Haydar 1986 14 -
Sermaye Piyasasıyla İlgili Sözcükler BOYSAL, Haydar 1986 21 -
Bankalararası Para Piyasası BOYSAL, Haydar 1986 24 -
Faiz Gelecekleri BOYSAL, Haydar 1986 35 -
Geri Satın Alma Anlaşmaları COŞAN, F. Mehmet 1986 13 -
ABD'de Menkul Kıymet Piyasalarının Düzenlenmesi COŞAN, F. Mehmet 1986 28 -
Sermaye Piyasaları Bağlamında Türk Mali Sisteminin Uluslararası Piyasalara Entegrasyonu Sorunu COŞAN, F. Mehmet 1986 17 -
Seramik Sanayi Sağlık Gereçleri Sektör Araştırması ÇANAKCI, Ekrem 1986 14 -
Beyaz Eşya Sektörü ÇITAK, Serdar 1986 12 -
İngiltere'de Finansal Piyasada Özellikle Yatırımcının Korunması Konusunda Getirilen Yenilikler DEMİRBİLEK, Müslüm 1986 15 -
İngiltere'de Muhasebe Uzmanlığı Mesleği ve Bağimsız Dış Denetim DEMİRBİLEK, Müslüm 1986 58 -
Leasing, Finansal Kiralama DEMİRBİLEK, Müslüm 1986 13 -
"Dealer"lar Ulusal Birliği (National Association of Securities Delaers) ve Benzeri Kuruluşların Fonksiyonları DEMİRÇELİK, Adalet 1986 29 -
Özel Finans Kurumları DEMİRÇELİK, Adalet 1986 36 -
Halka Açılma Deneyimleri DEMİRÇELİK, Adalet 1986 24 -
A.B.D.'de Şirket Ele Geçirmelerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler DOĞRU, Halil 1986 14 -
Beyaz Eşya Sektör Araştırması DURA, Nejat 1986 56 -
Bir Yatırım Finansman Yöntemi Olarak "Leasing" ERKARAKAŞ, Nalan 1986 56 -
İçerden Öğrenenlerin Ticaretinin Sermaye Piyasasına Etkileri ve ABD'de Bu Konuda Mevcut Düzenlemeler ERKARAKAŞ, Nalan 1986 38 -
1983 ve 1984 Yıllarında İmalat Sanayii Firmalarının Sermaye Artırımlarının Karşilama Biçimi Üzerine bir Deneme ERSEL, Hasan 1986 4 -
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İçin Bir Fiyat İndeksi Önerisi ERSEL, Hasan 1986 17 -
SPK Arşivindeki Mali Tabloların Bilgisayar Ortamina Aktarılmasında Karşılaşılan Sorunlar ERSEL, Hasan 1986 9 -
Tek Fiyat Yöntemi ile "Değişim Fiyatının" Bulunması; Bir Bilgisayar Uygulaması Denemesi ERSEL, Hasan 1986 8 -
Çoklu Regresyon Programı ERSEL, Hasan 1986 28 -
Türkiye'de Halka Açık Şirketlerin Ortaklık Yapıları ERSEL, Hasan 1986 30 -
ABD'de Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri KAPLAN, Feryal 1986 54 -
ABD'de Menkul Kıymet Piyasalarının Örgütlenmesi KARAŞİN, Gültekin 1986 33 -
SEC'in Denetim Programı ve "Insider Trading" KÜÇÜKSÖZEN, Cemal 1986 34 -
New York Menkul Kıymetler Borsasında Spesiyalistlerin İşlevleri, Görevleri ve Çalışma Esasları ÖZTANGUT, Nevzat 1986 32 -
İSO'nın "500 Büyük Firma" Çalışması üzerine Bir Deneme SOYDEMİR, Selim 1986 21 -
Yatırım Kalkınma Bankalarının 80-85 Mali Yapıları SOYDEMİR, Selim 1986 60 -
Hukuki Düzenlemelerde Halka Açık Şirket Tanımları SOYDEMİR, Selim 1986 9 -
Bazı Ekonometrik Modellerde Mali Kesim SOYDEMİR, Selim 1986 28 -
Yatırım Fonlarının Portföy İşletmeciliğinden Doğan Kazançlarının Vergilendirilmesi SOYDEMİR, Selim 1986 6 -
Şirketlerin Birleşmeleri (Mergers) ve El Değiştirmeleri (Take Overs) SÜNGÜ, Sevtap 1986 14 -
Halka Açılma Deneyimleri I; İşçi Şirketleri SÜNGÜ, Sevtap 1986 17 -
Bankacılık Sisteminin Mali Yapısı SÜNGÜ, Sevtap 1986 17 -
Commercial Paper ŞENGÜL, Selami 1986 11 -
1984 Yılı Mali Tabloların Bilgisayar Ortamına Aktarılmasında İzlenen Yöntem ÜNVAN, Hayal 1986 8 -
Financial Structure of The Insurance and Reinsurance Companies ÜNVAN, Hayal 1986 8 -
Financial Structure of The Social Security Institutions (!980-!984) ÜNVAN, Hayal 1986 9 -
Menkul Kıymetler Üzerine Yapılan Standart Opsiyonlu İşlemler, ABD'de Geliştirilen Opsiyonlu Finansal Araç Türleri ve Risk Kapatmak Opsiyonların Rolü ZAMANTI, İnci 1986 27 -
1963-84 Döneminde Para ve Sermaye Piyasasından Sağlanan Kaynağın Gelişimi ACAR, Tayfun 1985 31 -
Lisans, Patent, Know_How Ticari Marka AKCAN, Serdar 1985 28 -
Mali Araçlar Üzerine Organize Vadeli Piyasa İşlemleri ALTAN, Ekrem 1985 23 -
ABD'de Menkul Kıymet İhraçlarında Tescil Yükümlülüğünden Muafiyetler, Halka Açık Bir Şirketin Yükümlülükleri ve ABD ve Türk Sistemindeki İzahnamelerin Karşılaştırılması ALTINTAŞ, Berra 1985 47 -
"How to Read a Financial Report" Adlı Broşürün Çevirisi AYDIN, Oktay 1985 49 -
A.B.D. Özel Kesim Kuruluşlarınca Saptanan Muhasebe Standardları AYDIN, Oktay 1985 23 -
Sigorta Şirketlerinin Portföy Yapıları ve Bunları Belirleyen Etmenler DEMİRÇELİK, Adalet 1985 27 -
Türkiye'de Bankaların Faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Açısından İncelenmesi DEMİRÇELİK, Adalet 1985 42 -
Değerleme(Rating) DEMİRÇELİK, Adalet 1985 24 -
Yatırım İndirimi, Finansman Fonu ve Yenileme Fonunun Kar Dağıtımı Üzerindeki Etkileri DOĞRU, Halil 1985 13 -
Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun Sermayeye İlavesi Konusunda Öneri DURA, Nejat 1985 37 -
A:B:D. Muhasebe Denetimi Kurumuna İlişkin Yapılan İnceleme HASELÇİN, İbrahim 1985 30 -
New York Borsası Hisse Senedi Kliring Kurumunun Faaliyetleri KARAŞİN, Gültekin 1985 14 -
Tokyo Borsasında "2. Kısım" Hisse Senetlerinin Bilgisayar Yardımıyla Alım-Satım Sistemi KARAŞİN, Gültekin 1985 27 -
Analyse Financiere et Gestion des Portefeuilles (Hisse Senetlerinde Borsa Analizi) İsimli Çeviri KAYMAKÇI, Zafer 1985 17 -
OECD Tarafından 23-24 Nisan 1985 Tarihinde Paris'te Düzenlenen "Muhasebe Standartlarına Uyum Toplantısı"nda Açıklanan Fransız Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü(INSEE), Fransa Bankası(Banque de France) ve Uluslar arası Menkul Kıymetler Borsaları Federasyonu'nun Görüşleri KAYMAKÇI, Zafer 1985 31 -
ABD'de Hisse Senedi ve Tahvil İhraçlarında Aracılık Yüklenimi KAZICI, Tülay 1985 30 -
ABD ve Türkiye'de Değer Artışı Kazançlarının Vergilendirilmesi KAZICI, Tülay 1985 31 -
Katma Değer Vergisi Uygulaması KAZICI, Tülay 1985 50 -
ABD'de Sermaye Piyasalarında Aracı Kurumların Faaliyetleri TAŞDELEN, Nurhan 1985 49 -
ABD'de Ulusal Piyasas Sisteminin Gelişimi ÜLKÜTAN, Neşe 1985 43 -
ABD'de Hisse Senedi Takas Kurumunun ve Hisse Senedi Depozitörünün Faaliyetleri ÜNVAN, Hayal 1985 90 -
Dusseldorf Borsasını Tanıtan ve "The St Well Organized Market" isimli Broşürün Çevirisi ock Exchange, BEKGÖZ, Sezai 1984 12 -
Londra Menkul Kıymetler Borsasının Günün Koşullarına Uydurulması Amacıyla Yapılması Düşünülen Reforma İlişkin Konuların İncelenmesi BOYSAL, Haydar 1984 14 -
Kamu Borçlanma Araçlarının Satış Yöntemleri ve Aracıların İşlevi BOYSAL, Haydar 1984 19 -
ABD' nden Menkul Değerler Piyasalarının Düzenlenişi ve Finansal Sektörde Ortaya Çıkan Yeni Eğilimler DEMİRÇELİK, Adalet 1984 45 -
Personele Kardan Pay Verilmesi Durumunda Kar Dağıtımı DOĞRU, Halil 1984 7 -
Hanehalkının Menkul Kıymetlere Olan Talebi; Bazı Önbulgular ERSEL, Hasan 1984 10 -
Kurul Bünyesinde Bilgi İşlem Merkezi Kurulması ERSEL, Hasan 1984 7 -
Düzenleme ve İktisat Kuramı ERSEL, Hasan 1984 23 -
Tahvil Analizi, Teori ve Uygulaması KARAŞİN, Gültekin 1984 13 -
Fransız Sermaye Piyasasının Örgütlenen ve Faaliyet Esaslarına İlişkin Olarak Paris Borsasında Yapılan İnceleme KAYMAKÇI, Zafer 1984 53 -
A.B.D. Sermaye Piyasasında Halka Arz İşlemleri KAZICI, Tülay 1984 108 -
Amerikan Federal Kanunlarında Halka Arz Edilen Menkul Kıymetlerin Ticaretine İlişkin Yükümlülükler Ve Denetimi KURBAN, İbrahim 1984 20 -
"Automation of Securities Transfer" İsimli Broşürün Çevirisi KURBAN, İbrahim 1984 14 -
Alman Sermaye Piyasası , Alman Borsaları, Bu Borsaların Hukuki ve Örgütsel Yapısı ÖZGEN, Feridun 1984 47 -
Hisse Senetleri Piyasasını Geliştirmek İçin Amerika ve Diğer Ülkelerde Uygulanan Maliye Politikaları ÖZMEN, Tahsin 1984 28 -
Yatırım Fonları SOYDEMİR, Selim 1984 53 -
Sosyal Güvenlik Kurumlarının Portföy Yapıları SÜNGÜ, Sevtap 1984 27 -
Uluslararası Sermaye Piyasası ZAİMOĞLU, Atilla 1984 99 -
Menkul Kıymetler Üzerine Düzenlenen Opsiyonların Tanıtılması BOYSAL, Haydar 1983 15 -
Tahvil Piyasasının Yeniden Düzenlenmesi ÖZGEN, Ferudun 1983 10 -