III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 33 üncü maddesi uyarınca genel müşterilere yapılması gereken uygunluk testi ile Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 40 ıncı maddesi uyarınca müşterilere bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunulmasından önce yapılması gereken yerindelik testinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Birlik) tarafından hazırlanan asgari içeriği Kurul'un 15.05.2014 tarih ve 15 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Söz konusu Kurul toplantısında ayrıca;

  1. Testlerin asgari içeriğine uyulması, kendi içinde bütünlük arz etmesi ve makul gerekçelerin olması kaydıyla yetkili kuruluşların, "risk ve getiri tercihi" ile "bilgi ve tecrübe" sınıflandırmaları dahil olmak üzere testleri, şirket uygulamaları doğrultusunda şekillendirmesine ve müşteriden alınan bilgileri kendi belirleyeceği yönteme göre değerlendirmesine imkan tanınmasına,
  2. Mevcut ve yeni müşteriler için uygunluk ve yerindelik testleri ile testlere ilişkin uyarı ve bildirimlerin yazılı olarak yapılmasının yanında, gerektiğinde kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin sunulabilmesi kaydıyla, elektronik ortamda da yapılabilmesi yönünde bir değişikliğin ilgili tebliğlere işlenmesine,

karar verilmiştir.

Uygunluk ve yerindelik testlerinin asgari içeriği, Kurul'un 20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı kararı değiştirilmiştir.