Kurulumuzun internet sitesinde 19.01.2007 tarihinde de duyurulduğu üzere, Kurulumuza yapılan başvuruların ilgili Tebliğlerde belirtilen bilgi ve belgeler ile Kurulumuz internet sitesinde ilan edilen formları içermemesi nedeniyle, Kurulumuz ile başvuru sahibi halka açık anonim ortaklık, aracı kurum, bağımsız denetim şirketi ve diğer sermaye piyasası kurumları arasında ilave yazışmalar yapılmakta, bu durum da başvuruların sonuçlanma sürecini uzatmaktadır.

Bu kapsamda, aracı kurumlar ve bankalar tarafından Kurulumuza yapılacak başvuruların zamanında sonuçlandırılabilmesini teminen, Kurulumuzca yapılacak inceleme süreci de dikkate alınarak, söz konusu başvuruların Kurulumuz internet sitesinde yer alan güncellenmiş başvuru formları ve ekleri çerçevesinde yapılması gerekmekte olup, söz konusu bilgi, belge ve formlarda eksikliklerin bulunması ya da belirlenen formatlara uygun olmaması halinde, yapılan başvurular Kurulumuzca işleme alınmayacaktır.

  

Başvuru Formları


Faaliyet İzni Başvuruları

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte sunulmasına yönelik olarak, yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara yeni bir bakış açısı getirmiştir.

Bu kapsamda aracı kurum ve bankaların sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği çerçevesinde aracı kurum ve bankalardan oluşan yatırım kuruluşları tarafından mevcut faaliyet izinlerinin yeni mevzuat çerçevesinde yenilenmesi veya yeni bir yatırım hizmet veya faaliyet izni için yapılacak başvurularda kullanılacak başvuru formu ve ilgili belgeler ekte yer almaktadır.

Yatırım kuruluşlarının mevcut faaliyet izinlerini yenilemek için en geç 30.06.2015 tarihine kadar Kurul’a başvurması gerekmektedir .

Faaliyet İzni Başvuru Dilekçesizip
Aracı Kurum ve Bankaların III-37.1 ve III-39.1 sayılı Tebliğler Uyarınca Faaliyet İzinlerinin Yenilenmesine İlişkin Başvuru Formu (FORM_YNLM)zip
Emir İletimine Aracılık Faaliyet İzni (Liste_EİA)zip
İşlem Aracılığı Faaliyet İzni (Liste_İA)zip
Portföy Aracılığı Faaliyet İzni (Liste_PA)zip
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyet İzni (Liste_BPY)zip
Yatırım Danışmanlığı Faaliyet İzni (Liste_YD)zip
Halka Arza Aracılık Faaliyet İzni (Liste_HAA)zip
Sınırlı - Genel Saklama Hizmeti İzni (Liste_SGS)zip
Adli Sicil Dilekçesi Örneği ve Beyan Örneği (EK-1_EK-2)zip

  

    

    

    .