SERMAYE PİYASASI KURULU’NDAN İZİN ALINMAKSIZIN YAPILAN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kavramı
  • İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Tespiti Üzerine Kurulca Alınabilecek Tedbirler
  • Vatandaşlarımızdan Beklentimiz
Sermaye Piyasası Kurulu, Nisan 2020
 
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ KAVRAMI

Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 34’üncü maddesinde sermaye piyasası faaliyetlerinin; sermaye piyasası kurumlarının bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri, bu Kanun kapsamına giren yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile bunlara ek olarak sunulan yan hizmetlerden oluştuğu ifade edilmiştir.
SPKn’nun 37’nci maddesinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri sayılmış olup, bu faaliyetler;

a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
ç) Portföy yöneticiliği,
d) Yatırım danışmanlığı,
e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,
f)  Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,
ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması,
k) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması,
olarak belirlenmiştir. SPKn’nun 38’inci maddesinde ise yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri tarafından yapabilecek yan hizmetler sayılmıştır.

SPKn'nun 39’uncu maddesi uyarınca yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Kuruldan izin alınması zorunlu olup,  yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ancak yatırım kuruluşları tarafından yerine getirilebilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun internet sitesinde (www.spk.gov.tr); sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen kurumların unvan, adres ve telefon bilgileri ile hangi sermaye piyasası faaliyetlerde yetkileri bulunduğuna ilişkin bilgiler yer almaktadır.
 
İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİNİN TESPİTİ ÜZERİNE KURULCA ALINABİLECEK TEDBİRLER ve UYGULANABİLECEK YAPTIRIMLAR

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmadan icra edilen sermaye piyasası faaliyetinin yaptırımı, SPKn’nun 109’uncu maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olup; anılan maddede “…Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar...” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla; Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde Kurulumuzca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Diğer taraftan; Sermaye Piyasası Kurulu, SPKn’nun 99’uncu maddesi kapsamında, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri almaya, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, izinsiz sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin doğurduğu sonuçların iptali ve nakit ya da sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine iadesi için tespit tarihlerinden itibaren bir yıl ve her hâlde vukuu tarihlerinden itibaren beş yıl içinde dava açmaya yetkili kılınmıştır.
 
VATANDAŞLARIMIZDAN BEKLENTİMİZ

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmaksızın sermaye piyasalarında değerlendirilmek üzere para toplayan gerçek ve tüzel kişilere itibar edilmemesi gerekmekte olup; bu faaliyetlerde bulunulduğu konusunda bilgisi veya şüphesi olan vatandaşlarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'na aşağıdaki telefon, faks ve adreslerden ulaşması mümkündür.
Merkez:
Telefon  +90 (312) 292 90 90
Faks  +90 (312) 292 90 00
Adres  Eskişehir Yolu 8.Km No:156
 06530 ANKARA
İstanbul Temsilciliği:
Telefon  +90 (212) 334 55 00
Faks  +90 (212) 334 56 00
Adres  Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:15
 34367 Şişli / İSTANBUL