4487 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi ile Getirilen Özel Fon Uygulaması Hakkında Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapan ve 18.12.1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun'un (Kanun) Geçici 2'nci maddesinde, Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacak sahiplerinin alacaklarının Fonun imkanları da dikkate alınarak kısmen de olsa ödenmesini teminen özel bir Fon (Özel Fon) kurulması hükme bağlanmıştır.

Özel Fon'dan yararlanacaklara ve yararlanma esaslarına ilişkin olarak Kurulumuza ulaşan bilgi talepleri üzerine, getirilen yeni düzenleme çerçevesinde yatırımcıların sahip oldukları hak ve yükümlülüklerine dair açıklamalar, aşağıda başlıklar halinde yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları ile yer almaktadır.

- Kanun Metni

- 4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- 4487 Sayılı Kanun'un Geçici 2.Maddesi Kapsamında Yer Alacak Aracı Kurumlara İlişkin Bilgiler (Alfabetik Sırada)

- Soru ve Cevaplarla Maddenin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Kanun Metni

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların, sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacak sahiplerinin Fonun imkanları da dikkate alınarak alacaklarının bu maddedeki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen özel bir Fon kurulmuştur. Söz konusu aracı kurum alacaklılarına Fondan ödeme yapılabilmesi için, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya sonra haklarında iflas davası açılması ve iflas tasfiyesinde alacakların borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış olması zorunludur.

İflas tasfiyesinde düzenlenen borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış nakit ve menkul kıymete ilişkin asıl alacak tutarı, aracı kurumların yetki belgelerinin iptal edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilir. Bu aracı kurumların iflasının açılmasından sonra iflas tasfiyesi sırasında yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilerek, dolar bazında asıl alacaktan mahsup edilir. Bu suretle bulunan bakiye, borç ödemeden aciz belgesine bağlandığı tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir ve üçüncü fıkradaki esaslara göre hak sahiplerine ödenir.

31.12.2000 tarihine kadar bir alacak sahibine yapılacak ödeme tutarı, 2 milyar Türk Lirasını aşamaz. Bu tutar, 1.1.2001 tarihinden sonra her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. Ancak ikinci fıkra uyarınca, dolar bazında asıl alacaktan mahsup edilen ara ödemeler tutarı, alacağın borç ödemeden aciz belgesine bağlandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir ve bu fıkrada belirtilen azami ödeme tutarından indirilerek, hak sahiplerine yapılacak azami tutar belirlenir.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen iki ay içerisinde, bu Fona Borsa İstanbul tarafından 10 trilyon Türk Lirası tahsis edilir. Bu Fon, Borsa Başkanlığınca, kamu bankalarında mevduat hesabına ya da kamu borçlanma senetlerine yatırılarak nemalandırılır. Fon, bu madde gereğince yapılacak ödemeler dışında bir amaçla kullanılamaz. Fonun, yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmemesi halinde, 5 trilyon Türk Lirasını geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek ek kaynak, Borsa İstanbul tarafından karşılanır. Bu madde kapsamındaki ödemelerin tamamının yapıldığı, ilgili iflas idarelerinin yazılı beyanlarıyla tespit edildikten sonra, arta kalan kısım Borsa İstanbulna ait olur.

Fondan yapılacak ödemeler, ilgili iflas idarelerinin ibraz ettiği borç ödemeden aciz belgelerine dayanarak, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü üzerine, Borsa İstanbul Başkanlığınca, iflas idarelerine yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu, ödemelerin bu madde hükümlerine uygun yapılmasını teminen, kesinleşmiş sıra cetveline, iflas dosyasındaki belgelere, iflas idaresi ve iflas dairesinden talep edebileceği belgelere dayanarak karşılıklı inceleme yapma ve bu madde ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı ödeme taleplerini reddetme hakkını haizdir.

Hak sahiplerine ödeme, iflas idarelerince gerçekleştirilir. Müflis aracı kurumdan alacaklı görünen ortakları, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, personeli ile bunların eşlerine ve üçüncü derece dahil kan ve sıhrî hısımlarına ve sermaye piyasası kurumlarına bu madde kapsamında ödeme yapılmaz. Borsa İstanbul, yaptığı ödemeler için, borç ödemeden aciz belgesi sahiplerinin haklarına halef olur. Alacaklıların, bu madde uyarınca yapılan ödemeleri aşan alacakları için genel hükümlerden doğan hakları saklıdır.

Bu maddenin uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

(Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 14/5/2001, Karar no: 2001/2561)

(Resmi Gazete'de Yayım Tarihi: 6/7/2001, Sayısı: 24454)

Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 18/12/1999 tarihinden önce Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacak sahiplerinin Fonun imkanları da dikkate alınarak, alacaklarının kısmen ödenmesini teminen kurulan özel Fona ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapan 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
Kurul         : Sermaye Piyasası Kurulunu,
Fon           : 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanılarak kurulan özel Fonu,
Borsa İstanbul         : Borsa İstanbulnı,
Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,
İİK            : İcra ve İflas Kanununu,
ifade eder.

Fondan yararlanacaklar
Madde 4 - 18/12/1999 tarihinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların alacak sahiplerinin, sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacakları fon kapsamındadır. Ancak, Fondan ödeme yapılabilmesi için, 18/12/1999 tarihinden önce veya sonra aracı kurumlar hakkında iflas davası açılması ve iflas tasfiyesinde alacakların borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış olması gerekir.

Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listesi
Madde 5 -  İflas idarelerince, 4 üncü madde kapsamında yer alıp iflas tasfiyesinde alacağı borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış alacaklılar dikkate alınarak, her bir alacaklının adı, soyadı veya ticaret unvanı, ikametgahı veya merkez adresi, iflas tasfiyesi sırasında kendisine yapılan ödemeler, söz konusu ödemelerin tarihleri ile borç ödemeden aciz belgesine bağlanan alacak tutarları yer alacak şekilde birer liste hazırlanarak Takasbank'a gönderilir.

Alacak tutarının hesaplanması
Madde  6 - Takasbank tarafından, iflas idarelerince hazırlanan listelerde yer alan borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış alacak tutarları bu madde ile 7 nci madde hükümlerine göre hesaplanır ve her bir alacaklıya yapılacak ödeme tutarı belirlenir. Alacaklılara Fondan yapılacak ödemelerde bu tutar esas alınır ve Fondan başkaca ödeme yapılmaz.

Takasbank tarafından yapılacak hesaplamalarda iflas tasfiyesinde düzenlenen borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış alacak tutarı, aracı kurumların yetki belgelerinin iptal edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilir. Bu aracı kurumların iflasının açılmasından sonra iflas tasfiyesi sırasında yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilerek, dolar bazında hesaplanan alacaktan mahsup edilir. Bu suretle bulunan bakiye, borç ödemeden aciz belgesine bağlandığı tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir ve fondan alacaklılara yapılacak ödeme tutarı tespit edilir.

Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ödemelerde, Amerikan Doları bazında asıl alacaktan mahsup edilen ara ödemeler tutarı, alacağın borç ödemeden aciz belgesine bağlandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir ve 7 nci maddede belirtilen azami ödeme tutarından indirilerek, hak sahiplerine yapılacak ödemenin azami tutarı belirlenir.

Takasbank tarafından bu madde uyarınca yapılacak hesaplama işlemleri, listelerin Takasbank'a ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde tamamlanarak her bir alacaklı için Fondan yapılacak ödemelere esas teşkil edecek tutarları gösteren listeler iflas idarelerine gönderilir.


Azami ödeme tutarı
Madde 7 - 31/12/2000 tarihine kadar bir alacak sahibine yapılacak ödeme tutarı, 2 milyar Türk Lirasını aşamaz. Bu tutar, 1/1/2001 tarihinden sonra her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır.


Fondan iflas dairelerine ödeme yapılması
Madde 8 - Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listelerinde yer alan toplam tutarlar, listelerin iflas dairelerince Kurula iletilmesini müteakip, Kurulun uygun görüşü üzerine, Borsa İstanbul Başkanlığınca ilgili iflas daireleri adına açılacak özel hesaplara yatırılır. İflas daireleri bu hesaplara yatırılan tutarları, ödemeleri aksatmayacak şekilde günlük olarak nemalandırmak zorundadır. 
Kurul, ödemelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yapılmasını teminen, kesinleşmiş sıra cetveline, iflas dosyasındaki belgelere, iflas idaresi ve iflas dairesinden talep edebileceği belgelere dayanarak karşılıklı inceleme yapma ve bu madde ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı ödeme taleplerini reddetme hakkını haizdir.

Alacaklılara yapılacak ödemeler
Madde 9 - Hak sahiplerine yapılacak ödemeler Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listesi çerçevesinde iflas dairelerince gerçekleştirilir. Ödemeler en geç, alacaklının başvurusunu takip eden ilk iş günü yapılır.

İlgili aracı kurumun iflasının kapanmasından sonra fondan ödeme yapılmaz.

Bu Yönetmelik kapsamındaki ödemelerin tamamının yapıldığı, ilgili iflas dairelerinin yazılı beyanlarıyla tespit edildikten sonra, ancak her halükarda 5 yıl içerisinde, alacaklılar tarafından talep edilmeyen ve iflas dairelerinin hesaplarında kalan tutarlar Borsa İstanbul'ye iade edilir.

Fondan ödeme yapılamayacaklar
Madde 10 - Müflis aracı kurumdan alacaklı görünen ortakları, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, personeli ile bunların eşlerine ve üçüncü derece dahil kan ve sıhrî hısımlarına ve sermaye piyasası kurumlarına bu Yönetmelik kapsamında ödeme yapılmaz. Ödeme anında alacaklıdan, bu madde kapsamında değerlendirilebilecek bir ilişkinin mevcut olmadığına dair yazılı beyan alınır.

Fon varlığının yetersiz kalması
Madde 11 - Fonun, yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmemesi halinde, 5 trilyon Türk Lirasını geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek ek kaynak, Borsa İstanbul tarafından karşılanır.

Alacağının tamamını alamayan alacaklılar
Madde 12 - Alacaklıların, bu Yönetmelik uyarınca yapılan ödemeleri aşan alacaklarını genel hükümler gereğince talep hakları saklıdır.

Borsa İstanbul'nin halefiyeti
Madde 13 - Borsa İstanbul, yaptığı ödemeler için, borç ödemeden aciz belgesi sahiplerinin haklarına halef olur.

Yürürlük
Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15  - Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.

4487 Sayılı Kanun'un Geçici 2.Maddesi Kapsamında Yer Alacak Aracı Kurumlara İlişkin Bilgiler

TİCARET UNVANI

İLGİLİ MAHKEME, ESAS ve KARAR NO

İFLAS DAVASI SONUÇLANMIŞSA İLGİLİ İFLAS MÜD. ve DOSYA NO

SON DURUM

AOG Türkinvest Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 6.Asl.Tic.M.
E.94/536,K.95/29

İstanbul 2.İflas Md.
Dosya No:95/1

İflas kararı verildi (13.1.1995).
Aciz belgeleri alacaklılara gönderiliyor  (Hisse senetlerinin dağıtımı yapılmış olup, repo alacaklıları beklemektedir).

Ali Alpay Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 4. Asl. Tic. M.
E. 2001/484

 

İflas davası açıldı (1.3.2001).
Yargılama devam ediyor.

Başak Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 7.Asl.Tic.M.
E.2001/277

İstanbul 1.İflas Md.
Dosya No:2002/11

İflas kararı verildi (12.4.2002). 
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Birikim Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 9.Asl.Tic.M.
E.96/1117,K.98/1926

İstanbul 3.İflas Md.
Dosya No:98/31

İflas kararı verildi (16.12.1998).
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Boğaziçi Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 2.Asl.Tic.M.
E.96/1210,K.97/804
Yeni E.99/640

İstanbul 2.İflas Md.
Dosya No:2001/12

İflas kararı verildi (18.7.2001).
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Çarmen Menkul Değerler A.Ş.

Beyoğlu 1.Asl.Tic.M.
E.94/311,K.95/345

Beyoğlu İflas Md.
Dosya No:95/7

İflas kararı verildi (4.7.1995).
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Emper Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 7.Asl.Tic.M.
E.2000/76

İstanbul 2.İflas Md.
Dosya No:2002/19

İflas kararı verildi (4.6.2002).
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Kazanç Menkul Değerler A.Ş.

İzmir 3.Asl.Tic.M.
E.94/1433

İzmir 11.İcra-İflas Md.
Dosya No:2002/5

İflas kararı verildi (19.7.2002).
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Marmara Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 9.Asl.Tic.M.
E.94/1092,K.96/847

İstanbul 1. İflas Md.
Dosya No:96/19

İflas kararı verildi (3.10.1996).
Özel Fon Yönetmeliği md. 6 uyarınca, Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listesi, Takasbank tarafından ilgili iflas müdürlüğüne bildirilmiş olup, listeler Kurul onayından geçmiştir. Özel Fondan ödeme yapılmaya başlanmıştır

.Önder Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 9.Asl.Tic.M.
E.96/1102,K.97/838

İstanbul 3.İflas Md.
Dosya No:97/9

İflas kararı verildi (9.10.1997).
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Pasifik Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 9.Asl.Tic.M.
E.94/1209,K.96/950

İstanbul 2.İflas Md.
Dosya No:96/21

İflas kararı verildi (30.9.1996).
Özel Fon Yönetmeliği md. 6 uyarınca, Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listesi, Takasbank tarafından ilgili iflas müdürlüğüne bildirilmiş olup, Tetkik Merciinde devam eden şikayet incelemesi nedeniyle listeler Kurula henüz iletilmemiştir.

Salahsun Hekimoğlu Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 5.Asl.Tic.M.
E.96/1161,K.99/1044

İstanbul 3.İflas Md.
Dosya No:99/27

İflas kararı verildi (6.10.1999).
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Semih Menkul Değerler A.Ş.

Beyoğlu 1.Asl.Tic.M. E.92/628,K.94/635

Beyoğlu İflas Md.
Dosya No:94/28

İflas kararı verildi (8.11.1994). 
Aciz belgesi verilecek alacaklılar listesi ilgili iflas müdürlüğünce Kurula gönderilmiş ve Kurul kayıtlarına göre alacağı bulunan müşterilerin isimleri ve alacak tutarları 24.1.2002 tarihinde Kurulca ilgili müdürlüğe bildirilmiştir. Aciz belgesi verilmesi aşamasındadır.

Tür Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 4.Asl.Tic.M.
E.2001/1527

İstanbul 1.İflas Md.
Dosya No:2002/22

Kurulca 29.08.2001 tarihinde açılan iflas davasında yargılama devam ederken, alacaklı Ahmet KARALTAN'ın açtığı ve İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde E. 2001/552, K. 2002/762 sayılı dosyada iflas kararı verildi (14.08.2002). 
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Uğur Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 9.Asl.Tic.M.
E.94/1554,K.96/13

İstanbul 2.İflas Md.
Dosya No:96/1

İflas kararı verildi (25.1.1996).
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Yener Kaya Menkul              Değerler A.Ş.

Beyoğlu 2.Asl.Tic.M.
E.96/498,K.98/230

Beyoğlu İflas Md.
Dosya No:98/8

İflas kararı verildi (15.5.1998).
İflas tasfiye işlemleri devam ediyor.

Soru ve Cevaplarla Maddenin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

 

SORU

CEVAP

1

ÖZEL FON İLE YATIRIMCILARI KORUMA FONUNUN FARKLARI NELERDİR?

Özel Fon, 18.12.1999 tarihinden önce yetki belgeleri iptal edilmiş ve Kurulumuzca hakkında iflas davası açılmış olan 16 aracı kurumdan alacaklı yatırımcılara münhasır olarak oluşturulmuştur.
Yatırımcıları Koruma Fonu ise, Kanunun 46/A maddesi ile düzenlenmiş olup, 18.12.1999 tarihinden sonra hakkında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kuruluşların sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Henüz bu Fon kapsamında yer alan bir aracı kuruluş bulunmamaktadır.

2

ÖZEL FON KAPSAMINA GİRMESİ İÇİN ARACI KURUMUN HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMASI GEREKİR?

1- 18.12.1999 tarihinden önce Kurulca tüm yetki, belgelerinin iptal edilmiş olması
+
2- 18.12.1999 tarihinden önce veya sonra hakkında iflas davası açılması
gerekmektedir.

3

ÖZEL FON KAPSAMINA GİREN ARACI KURUMLAR HANGİLERİDİR?

Fon kapsamına giren aracı kurumlar, Ali Alpay Menkul Değerler A.Ş., AOG Türkinvest Menkul Değerler A.Ş., Başak Menkul Değerler A.Ş., Birikim Menkul Değerler A.Ş., Boğaziçi Menkul Değerler A.Ş., Çarmen Menkul Değerler A.Ş., Emper Menkul Değerler A.Ş., Kazanç Menkul Değerler A.Ş., Marmara Menkul Değerler A.Ş., Önder Menkul Değerler A.Ş., Pasifik Menkul Değerler A.Ş., Salahsun Hekimoğlu Menkul Değerler A.Ş., Semih Menkul Değerler A.Ş., Tür Menkul Değerler A.Ş., Uğur Menkul Değerler A.Ş. ve Yener Kaya Menkul Değerler A.Ş.'dir.

4

ÖZEL FONDAN YARARLANACAK YATIRIMCI SAYISI NEDİR?

4487 sayılı Kanun ile öngörülen "özel fon"un kapsamına giren 16 aracı kurumun toplam yaklaşık 25.000 yatırımcısı bulunmaktadır.

5

ÖZEL FONDAN YARARLANACAK ALACAKLILARIN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

1- Madde kapsamındaki aracı kurumlardan sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle alacaklı olması
+
2- Alacaklı olduğu aracı kurumun iflas tasfiyesi neticesinde alacağının borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış olması
gerekmektedir.

6

ÖZEL FONDAN YARARLANMA ŞARTLARINI TAŞIYAN HERKESE ÖDEME YAPILACAK MI?

Müflis aracı kurumdan alacaklı görünen ortakları, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, personeli ile bunların eşlerine ve üçüncü derece dahil kan ve sıhrî hısımlarına ve sermaye piyasası kurumlarına bu madde kapsamında ödeme yapılmayacaktır.

7

ÖZEL FONUN YAPACAĞI ÖDEMELER NEREDEN KARŞILANACAK?

18.12.1999 tarihini izleyen iki ay içerisinde, bu Fona Borsa İstanbul tarafından 10 trilyon TL tahsis edilmiş olup, söz konusu miktar nemalandırılmakta ve nema miktarı Fon varlığına dahil edilmektedir.
Fonun, yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmemesi halinde, 5 trilyon TL'nı geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek ek kaynak, Borsa İstanbul tarafından karşılanır.

8

ÖZEL FONUN KARŞILAYACAĞI ALACAKLARIN TOPLAM TUTARI NE KADARDIR?

Özel fondan ödenebilecek alacak tutarı Borsa İstanbul tarafından aktarılacak 5 trilyon TL ek kaynak dahil 15 trilyon TL'dır. İlk yatırılan 10 trilyon TL'nın nemalandırılması suretiyle elde edilen gelir Fon kaynağı olarak eklenmektedir.

9

ÖZEL FON KAPSAMINA GİREN TÜM ALACAKLAR KARŞILANDIKTAN SONRA FONDA KALAN TUTAR OLURSA NE YAPILACAK?

Bu madde kapsamındaki ödemelerin tamamının yapıldığı, ilgili iflas idarelerinin yazılı beyanlarıyla tespit edildikten sonra, arta kalan kısım Borsa İstanbulna ait olur.

10

ÖZEL FONDAN YARARLANACAK ALACAK TUTARI NASIL HESAPLANACAKTIR?

1- İflas tasfiyesinde düzenlenen borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış nakit ve menkul kıymete ilişkin asıl alacak tutarı, aracı kurumun yetki belgelerinin iptal edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilir.
2- Bu aracı kurumun iflasının açılmasından sonra iflas tasfiyesi sırasında yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilerek, dolar bazında asıl alacaktan mahsup edilir.
3- Bu suretle bulunan bakiye, borç ödemeden aciz belgesine bağlandığı tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir

11

ÖZEL FONDAN BİR ALACAK SAHİBİNE ÖDENECEK AZAMİ TUTAR NE KADARDIR?

31.12.2000 tarihine kadar bir alacak sahibine yapılacak ödeme tutarı, 2 milyar TL'nı aşamaz. Bu tutar, 1.1.2001 tarihinden sonra her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır.
2000 yılı yeniden değerleme katsayısı %56, 2001 yılı yeniden değerleme katsayısı ise %53.2 ve 2002 yılı yeniden değerleme katsayısı ise %59 olup, buna göre Fondan bir hak sahibine yapılacak azami ödeme miktarı 31.12.2003 tarihine kadar 7.599 milyon TL'dır.
Ancak maddenin ikinci fıkra uyarınca, dolar bazında asıl alacaktan mahsup edilen ara ödemeler tutarı, alacağın borç ödemeden aciz belgesine bağlandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir ve bu fıkrada belirtilen azami ödeme tutarından indirilerek, hak sahiplerine yapılacak azami tutar belirlenir.

12

ÖZEL FONDAN TÜM ALACAĞINI ALAMAYAN ALACAKLILAR NE YAPABİLİR?
 

Alacaklıların, bu madde uyarınca yapılan ödemeleri aşan alacakları için genel hükümlerden doğan hakları saklıdır.

13

ÖZEL FON KAYNAKLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEKTİR?

Bu Fon, Borsa İstanbul Başkanlığınca, kamu bankalarında mevduat hesabına ya da kamu borçlanma senetlerine yatırılarak nemalandırılır.

14

ÖZEL FON BAŞKA AMAÇLA KULLANILABİLİR Mİ?

Fon, bu madde gereğince yapılacak ödemeler dışında bir amaçla kullanılamaz.

15

Borsa İstanbul'NİN ÖZEL FONDAN YAPILACAK ÖDEMELER İÇİN KAYNAK AKTARIMI NASIL YAPILACAK?

Fondan yapılacak ödemeler, ilgili iflas idarelerinin ibraz ettiği borç ödemeden aciz belgelerine dayanarak, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü üzerine, Borsa İstanbul Başkanlığınca, iflas idarelerine yapılır.

16

ÖDEMELER KONUSUNDA SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YETKİSİ NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu, ödemelerin bu madde hükümlerine uygun yapılmasını teminen, kesinleşmiş sıra cetveline, iflas dosyasındaki belgelere, iflas idaresi ve iflas dairesinden talep edebileceği belgelere dayanarak karşılıklı inceleme yapma ve bu madde ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı ödeme taleplerini reddetme hakkını haizdir.

17

FONDAN ÖDEMELERİ KİM YAPACAKTIR?

Hak sahiplerine ödeme, iflas idarelerince gerçekleştirilecektir.

18

Borsa İstanbul ÖZEL FONA AKTARDIĞI TUTARI BAŞKA BİR YERDEN TAZMİN EDEBİLECEK Mİ?

Borsa İstanbul, yaptığı ödemeler için, borç ödemeden aciz belgesi sahiplerinin haklarına halef olur.