18.12.1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun'un Geçici 2'nci maddesinde, Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacak sahiplerinin alacaklarının Fonun imkanları da dikkate alınarak kısmen de olsa ödenmesini teminen özel bir fon (Özel Fon) kurulması hükme bağlanmıştır. Konuyla ilgili detaylı ve güncel bilgilere Yatırımcı Tazmin Merkezi (https://ytm.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir.