6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 81 inci maddesi uyarınca, kaydileştirilen sermaye piyasası araçları bu araçların merkezi saklamasını yapmak üzere kurulmuş olan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hak sahibi bazında kaydi olarak saklanmaktadır. Yatırımcı hesapları Merkezi Kayıt Sisteminde (MKS) yatırım kuruluşları tarafından açılmakta ve sistemde her yatırımcı için ayrı ve tek bir sicil numarası üretilmektedir. Yatırımcılar, MKS nezdinde açılan hesaplarında yatırım kuruluşu nezdinde sahip oldukları sermaye piyasası araçlarını görebilmektedir.

Sermaye piyasası araçları için MKK nezdinde kaydi sisteme geçilmesi nedeniyle fiziki pay senetlerinin teslimi suretiyle kaydileştirilmesi süreci, 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi ile 6362 sayılı Kanun'un 13/4 hükmü kapsamında düzenlenmiş; kaydileştirilmenin başladığı 28.11.2005 tarihinden itibaren 7 yıl içinde teslim edilmeyen pay senetlerinin mülkiyetinin Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) devri öngörülmüştür. İlgili Kanun hükmünün Anayasa Mahkemesi'nin 22.10.2015 tarih ve E.2015/29, K.2015/95 sayılı kararı ile iptali neticesinde, kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM'ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının "6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde hak sahiplerine iadesinin yapılması söz konusu olmuştur.

Kaydileştirmeye ilişkin detaylı açıklamalara, https://spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/74 linkinde yer alan "Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme" adlı yatırımcı bilgilendirme kitapçığından ve YTM'nin https://ytm.gov.tr/Home/Sayfa/44 linkinde yer alan "Kaydileştirilmeye İlişkin Sıkça Sorulan Sorular" sayfasından ulaşılması mümkündür."