Bilindiği üzere, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve sonrasındaki dönemde Kurulumuzca yapılan ikincil düzenleme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması ile birlikte sermaye piyasalarının hukuki alt yapısı kapsamlı olarak yenilenmiştir. Gerek Yeni Kanun gerekse yapılan ikincil düzenlemelerde başta AB Direktifleri esas olmak üzere uluslararası normlara uyum, yatırımcı haklarının korunması, şirketlerimize alternatif finansman kaynakları sunulması, sermaye piyasası kurumlarının alt yapısının güçlendirilmesi ve İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda yeni sermaye piyasası mevzuatının İngilizce’ye tercüme çalışmalarına başlanmış olup, aşağıda belirtilen 23 tane tebliğin İngilizce tercümesi Kurulumuz web sitesinde yayımlanmıştır.

1.   Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)
2.   İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)
3.   Pay Tebliği (VII-128.1)
4.   Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)
5.   Portföy Yönetim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)
6.   Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)
7.   Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)
8.   Borçlanma Araçları Tebliği  (II-31.1)
9.   Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
10. Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)
11. Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)
12. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)
13. Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)
14. Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)
15. Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)
16. Kar Payı Tebliği  (II-19.1)
17. Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara  Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1)
18. Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)
19. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-1.104.1)
20. Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (V-102.1)
21. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)
22. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)
23. Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5)

Tebliğ çevirilerine CMB Communiqués (New) linkinden ulaşılabilir.

Düzenlemelerimizin İngilizceye tercümesi çalışmaları sürdürülmekte olup, tercümesi tamamlanan diğer düzenlemelerimiz de önümüzdeki dönemde Kurulumuz web sitesinde yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. (01.08.2014)