Aşağıda yer alan bilgiler, Kurulumuzun Meslek Personel Yardımcılığı sınavları hakkında bilgi edinmek isteyen adaylara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurul tarafından yapılacak sınavlar günlük gazetelerin yanı sıra internet sayfamızdan da duyurulacaktır. Sınavla ilgili esas ve koşullar, Kurulun giriş sınavları için yapacağı ilan ve duyurularda kesinlik kazanmaktadır.

Kurulun Uzman Yardımcılığı ve Uzman Hukukçu Yardımcılığı Sınavı;

 1. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS),
 2. Giriş Sınavı;
  • Yazılı Mesleki Sınav
  • Sözlü Sınav

şeklinde iki aşamalı olarak yapılır.

1) KPSS

Kurulun giriş sınavına katılabilmek için öncelikle KPSS'de başarılı olunması gerekmektedir. Giriş sınavı için gerekli olan KPSS puanı, Kurul tarafından yapılan giriş sınavı ilanlarında duyurulur ve bu şekilde kesinlik kazanır.

2011 yılındaki giriş sınavımızda:

- Uzman Yardımcıları için KPSSP5 veya KPSSP54 puan türünde en az 80 puan ile değerlendirmeye alınan KPSS sonuç belgesinin yabancı dil testi bölümündeki toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak şartı aranmıştır.

- Uzman Hukukçu Yardımcıları için KPSSP5 veya KPSSP103 puan türünde en az 80 puan ile değerlendirmeye alınan KPSS sonuç belgesinin yabancı dil testi bölümündeki toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak şartı aranmıştır.

2) Giriş Sınavı

a) Giriş Sınavına Katılma Koşulları

Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcılığı ve uzman hukukçu yardımcılığı giriş yarışma sınavına katılabilmek için;

1. KPSS'de başarılı olmak,

2. Türk vatandaşı olmak,

3. Görevin gerektirdiği ahlak ve karakter niteliklerini taşımak,

4. Kamu haklarından yasaklı olmamak,

5. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

6. Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

7. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 

8. Askerlikle ilişiği bulunmamak (Sınavı kazanan adaylardan istenir. Sınavı kazanan adaylar askerlikle ilişiği bulunmadığına ilişkin belgeyi getirmedikleri takdirde sınava giriş koşullarını yerine getirmemiş olmaları nedeniyle işe başlatılmazlar),

9. Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

10.

A - Uzman Yardımcılığı için başvuranların;

 • Siyasal Bilgiler,
 • İktisadi ve İdari Bilimler,
 • İktisat,
 • İşletme,
 • İşletme ve Ekonomi,
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri,
 • Hukuk,
 • Fen,
 • Fen - Edebiyat,
 • Mühendislik,
 • Ticari Bilimler Fakültelerinin ve,

4 yıllık eğitim veren;

 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri,
 • Uygulamalı Bilimler,
 • Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik,
 • Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının

bölümleri olan

 • Aktüerya
 • Aktüerya Bilimleri
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonometri
 • Ekonomi/İktisat
 • Ekonomi ve Finans
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri Sistemleri Mühendisliği
 • Hukuk
 • İktisat
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgi ayar Bilimleri
 • İşletme
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Mühendisliği
 • İşletme-Ekonomi
 • Kamu Yönetimi
 • Küresel ve Uluslararası İlişkiler
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Denetim
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
 • Pazarlama
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

B - Uzman Hukukçu Yardımcılığı için başvuranların;

Hukuk Fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmaları veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul'a vermeleri (Staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar),

11. Sağlık durumlarının yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduğunu, tam teşekküllü resmi bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş olmak (kazananlardan istenir),

12. Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

13. Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak, 

14. Daha önce bulunduğu görevlerde olumsuz sicil ve mütalaa almamış olmak, 

15. Haklı bir nedene dayanmaksızın mali gücünden fazla borçlu bulunmamak,

gerekir.

Kurul'da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.

b) Yazılı Mesleki Sınavlar *

Uzman Yardımcısı:

KPSS'de başarılı olan uzman yardımcısı adaylarının sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır:

 • İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı,
 • HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları,
 • MALİYE : Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası,
 • MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil,
 • GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel Bilgiler,
 • YABANCI DİL; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi

Bu gruptaki her sınav konusu için 10 üzerinden değerlendirme yapılır. Bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notlar toplamının 40'dan aşağı olmaması zorunludur.

Uzman Hukukçu Yardımcısı:

KPSS'de başarılı olan uzman hukukçu yardımcısı adaylarının sınavları aşağıdaki gruplara giren konularda yapılır:

 • ÖZEL HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk,
 • KAMU HUKUKU : İdare Hukuku, Ceza Hukuku,
 • TAKİP ve USUL HUKUKU : Hukuk Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku,
 • GENEL KONULAR : İktisat, Maliye, Muhasebe Genel Esasları,
 • YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi

Bu gruptaki her sınav konusu için 10 üzerinden değerlendirme yapılır. Bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notlar toplamının 33.33'den aşağı olmaması zorunludur.

c) Sözlü Sınav

Sınavın son aşaması olan sözlü bölümüne, yazılı sınavda başarılı olanlar çağrılır.

Sözlü sınavda başarı gösterenler yazılı ve sözlü aşama sınav notları toplamına göre derecelendirilir. Toplamın eşit olması halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

Kurul tarafından açılacak sınavlara katılma koşulları, sınavın şekli, konuları, değerlendirilmesi, sınav tarih ve yerleri, başvuru belgeleri ve şekli gibi konularda kesinlik kazanmış ayrıntılı bilgiler, sınavlardan önce Kurul tarafından yapılan ilanlarda ve Sınav Broşürlerinde yer alır.

* Kurul, yukarıda belirtilen gruplara giren konularda çıkarmalar ve/veya ilaveler yapabilir. Sınav konuları, Kurulun Sınav Broşürlerinde belirtilir.