OECD ile İlgili Çalışmalar

Kurulumuz OECD Kurumsal Yönetim Komitesi'nde ulusal eşgüdüm birimidir ve 2013 yılından beri komite bürosunda komite başkan yardımcılığı dâhil çeşitli görevler üstlenmiştir. OECD Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından OECD Kurumsal Yönetim İlkelerine yönelik olarak gerçekleştirilen kapsamlı güncelleme çalışması, 2015 yılında ülkemiz G20 Dönem Başkanlığının önceliklerinden biri olan yatırımların artırılması çabasının bir parçası olarak ele alınmış ve gözden geçirilmiş İlkeler Kasım 2015 G20 Antalya Zirvesine iletilmek üzere 2015 Eylül ayında gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında sunulmuştur.

Diğer taraftan OECD'nin Finansal Piyasalar Komitesi ve KOBİ'lerin Finansmanına ilişkin çalışmaları başta olmak üzere finansal piyasalarla ilgili diğer komite çalışmalarına da katkı ve katılım sağlanmakta, iletilen anket formları ve hazırlanan raporlara görüş bildirilmekte; toplantılara katılım sağlanarak gündem konuları üzerinde ülkelerle tecrübeler paylaşılmakta; karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

Hizmet Ticaret Genel Anlaşması (GATS) ve Serbest Ticaret Anlaşmalarına Yönelik Çalışmalar

Kurulumuz görev alanına giren hususlarda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve hizmet ticaretinde serbesti sağlanmasını amaçlayan iki ve çok taraflı serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin müzakerelere katkı sağlanmaktadır.

IMF, Dünya Bankası ve EBRD ile Yürütülen Çalışmalar

İlgili kuruluşlarla proje bazlı çalışmalar sürdürülmekte olup ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda çeşitli toplantılar ve ortak çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz görev alanına giren konularda hazırlanan raporlara ve yapılan gözden geçirme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, Kurulumuz ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ile aşağıdaki proje ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir:

  • 2018 – 2019: “Türk Lirası Üzerinden Borçlanma Piyasası Araçları Altyapısının Düzenlenmesi” başlıklı proje,
  • 2018 – 2019: “Kitle Fonlamasına İlişkin İkincil Düzenlemelerin Geliştirilmesi” başlıklı proje,
  • 2015 – 2018: “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek” başlıklı proje,
  • 2014:  Türev Araçlar ve Merkezi Karşı Taraf Uygulamalarına ilişkin çalışma toplantıları,
  • 2013: Altyapı Yatırımlarının Finansmanına konulu Konferans gerçekleştirilmiştir,

IFSB ile İlgili Çalışmalar

Kurulumuz 2010 yılı Ağustos ayında katıldığı İslami Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic Financial Services Board-IFSB) çalışmalarını halen gözlemci üye sıfatıyla sürdürmektedir. IFSB, faiz içermeyen yatırım araçlarını ve finansal hizmetleri tercih eden yatırımcılara yönelik uluslararası düzenlemeleri takip edip düzenleyici kuruluşlar ve sektör katılımcılarına yönelik standart ve rehberler hazırlamakta ve gelişmeler ile yeni uygulamalar konusunda üyeleri bilgilendirici seminerler organize etmektedir. Dolayısıyla, IFSB çalışmaları, faizsiz finansal araç ve hizmetlerin ülkemizde düzenlenmesinde uluslararası eğilim ve ilkelerin izlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Kurulumuz IFSB bünyesinde oluşturulan çeşitli çalışma gruplarında üye olarak temsil edilmekte, anket formları ve raporlara görüş ileterek IFSB çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ile İlgili Çalışmalar

İSEDAK üyelerine yönelik olarak 2011 yılında İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşlar Forumu kurulmuş, Forumun başkanlığını ve sekretaryasını ise Kurulumuzun üstlenmesine karar verilmiştir. Forum kapsamında, finansal piyasaların altyapısının güçlendirilmesi, finansal eğitim, İslami finans ve üye ülke sermaye piyasaları düzenleyici kuruluşlarının idari kapasitesinin güçlendirilmesi konularında işbirliği yapılmaktadır. 2012 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Kurulumuzun ev sahipliğinde toplanan "İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu"nda genel olarak "Kapasite Geliştirme", "Piyasa Gelişimi", "İslami Finans" ve "Finansal Okuryazarlık" başlıklı görev güçlerine ilişkin ülke sunumları ve görev güçlerinin yapılandırılmaları ile ilgili sermaye piyasaları düzenleyici otoriteleri arasında işbirliği olanakları ele alınmaktadır.

İSEDAK Başkanı Sn. Cumhurbaşkanımızın 30. İSEDAK Bakanlar Toplantısında, gayrimenkul kıymetler borsası kurulmasından çok büyük faydalar elde edileceğini ifade etmesi üzerine, İSEDAK İzleme Komitesi Mayıs 2015 yılında aldığı kararla, Kurulumuzdan İSEDAK kapsamında bir gayrimenkul kıymetler borsası kurulması hususunda bir ön çalışma yapmasını talep etmiştir. Bu çerçevede başlatılan çalışmalar kapsamında gerek gayrimenkul kıymetler borsası kurulmasının fizibilitesi, gerekse üye ülkelerin konuyla ilgili düzenlemeleri ve teklifin hayata geçirilmesine ilişkin alternatifler ele alınmış olup, çalışmalar halen Kurulumuzca İSEDAK üye ülke düzenleyici kuruluşlarının işbirliği ile sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında, İSEDAK Koordinasyon Bürosu proje finansman mekanizması dâhilinde  “Sermaye Piyasalarının Güçlendirilmesi Amacıyla İSEDAK Gayrimenkul Kıymet Piyasaları ve Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi” konulu proje çalışmaları tamamlanmıştır.

İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu çalışmaları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu ile İlgili Çalışmalar

Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu (International Forum of Independent Audit Regulators - IFIAR), temelde bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının kalite kontrol gözetimi de dâhil olmak üzere küresel düzeyde bağımsız denetimin kalitesinin artırılarak yatırımcının korunması ve kamu yararı sağlanması amacıyla 2006 yılında kurulmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu, Dünya Bankası, Basel Komitesi ve IOSCO da IFIAR toplantılarına gözlemci olarak katılım sağlamaktadır. SPK, 2009 yılından bu yana üyesi olduğu IFIAR çalışmalarına düzenli olarak katılım sağlamakta olup, mevcut durumda IFAR Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)

IASB, ülkemizde Türkiye Finansal Raporlama ve Türkiye Muhasebe Standartları olarak kabul edilmiş bulunan ve dünyada 144 ülkede uygulanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (IFRS) belirleyen ve yayımlayan uluslararası kuruluştur. Kurulumuz Kasım 2014'te IASB'nin resmi danışma organı olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Danışma Konseyinin (IFRS Advisory Council) üyesi olmuştur.