OECD ile İlgili Çalışmalar

Kurulumuz OECD Kurumsal Yönetim Komitesi'nde ulusal eşgüdüm birimidir ve 2013 yılından beri komite bürosunda komite başkan yardımcılığı dahil çeşitli görevler üstlenmiştir. OECD Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2013 yılında OECD Kurumsal Yönetim İlkelerine yönelik kapsamlı bir güncelleme çalışması başlatılmış olup, söz konusu çalışma ülkemiz G20 Dönem Başkanlığının önceliklerinden biri olan yatırımların artırılması çabasının bir parçası olarak ele alınmış bulunmaktadır. Bu kapsamda G20/OECD Kurumsal Yönetim Forumu; Kurulumuz ev sahipliğinde Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile 10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. G20/OECD Kurumsal Yönetim Forumunda söz konusu yenileme çalışmalarının yönü ve içeriği tartışılmıştır. Gözden geçirilmiş İlkeler Kasım 2015 G20 Antalya Zirvesine iletilmek üzere 2015 Eylül ayında gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında sunulmuştur. Ayrıca, Kurulumuz ve OECD işbirliğinde 2012 yılında başlatılan "Kurumsal Yönetim, Değer Artırma ve Ekonomik Büyüme" başlıklı proje de İlkelerin güncellenmesi çalışmalarına önemli ölçüde somut katkı sağlamıştır.

Kurulumuz OECD bünyesinde faaliyet gösteren INFE'nin (Uluslararası Finansal Eğitim Ağı) yönlendirme ve karar alma organlarında Kurul Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edilmekte, ayrıca Kurul Başkan Yardımcımız KOBİ'ler için Finansal Eğitim Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını yürütmektedir.

Diğer taraftan OECD'nin Finansal Piyasalar Komitesi ve KOBİ'lerin Finansmanına İlişkin Çalışmalar başta olmak üzere finansal piyasalarla ilgili diğer komite çalışmalarına da katkı ve katılım sağlanmakta, iletilen anket formları ve hazırlanan raporlara görüş bildirilmekte; toplantılara katılım sağlanarak gündem konuları üzerinde ülkelerle tecrübeler paylaşılmakta; karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

Hizmet Ticaret Genel Anlaşması (GATS) ve Serbest Ticaret Anlaşmalarına Yönelik Çalışmalar

Kurulumuz görev alanına giren hususlarda Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve hizmet ticaretinde serbesti sağlanmasını amaçlayan Çok Taraflı Hizmet Ticareti Anlaşmasının (TISA) yanı sıra (Singapur, G.Kore), Pakistan, Meksika, Peru, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Şili ve Bosna Hersek ile (imzalanan)/imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin müzakere çalışmalarına da katılım (sağlanmıştır)/sağlanmaktadır.

IMF, Dünya Bankası ve EBRD ile Yürütülen Çalışmalar

İlgili kuruluşlarla proje bazlı çalışmalar sürdürülmekte olup ayrıca Hazine Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda da çeşitli toplantılar ve ortak çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz görev alanına giren konularda hazırlanan raporlara ve yapılan gözden geçirme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

Diğer taraftan çeşitli proje ve etkinliklere ilişkin olarak Kurulumuz ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında da işbirliği sağlanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında Türev Araçlar ve Merkezi Karşı Taraf Uygulamalarına ilişkin çalışma toplantıları ve Altyapı Yatırımlarının Finansmanına konulu bir Konferans gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2015 yılı Kasım ayı itibariyle EBRD işbirliği ile kurumsal yönetim konusunda bir proje başlatılmıştır. Proje faaliyetleri ile Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim uygulamaları ile Kurulumuzun ilgili gözetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması ve zorunlu olmayan ilkelere dair raporlamanın iyileştirilmesi yoluyla, borsa şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

IFSB ile İlgili Çalışmalar

Kurulumuz 2010 yılı Ağustos ayında İslami Finansal Hizmetler Kurulu'na (Islamic Financial Services Board-IFSB) yardımcı üye olarak katılmış, 2013 yılında ise tam üye olmuştur. Söz konusu Kurul faiz içermeyen yatırım araçlarını ve finansal hizmetleri tercih eden yatırımcılara yönelik uluslararası düzenlemeleri takip edip düzenleyici kuruluşlar ve sektör katılımcılarına yönelik standart ve rehberler hazırlamakta ve gelişmeler ile yeni uygulamalar konusunda üyeleri bilgilendirici seminerler organize etmektedir. Kurulumuz da yatırımcılara yeni finansal hizmet, şirketlere ise alternatif finansman kaynaklarının sunulması ve ülkemiz mali piyasalarının yatırımlar için daha çekici hale gelmesi amacıyla ilgili kuruluşun faaliyetlerine katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda Kurulumuzca IFSB bünyesinde oluşturulan çeşli çalışma grupları ile IFSB Teknik Komitesi çalışmalarına katılım sağlanmaktadır.

İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ile İlgili Çalışmalar

İSEDAK üyelerine yönelik olarak 2011 yılında İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşlar Forumu kurulmuş, Forumun başkanlığını ve sekretaryasını ise Kurulumuzun üstlenmesine karar verilmiştir. Forum kapsamında, finansal piyasaların altyapısının güçlendirilmesi, finansal eğitim, İslami finans ve üye ülke sermaye piyasaları düzenleyici kuruluşlarının idari kapasitesinin güçlendirilmesi konularında işbirliği yapılmaktadır. 2012 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Kurulumuzun ev sahipliğinde İstanbul'da toplanan "İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu"nda genel olarak "Kapasite Geliştirme", "Piyasa Gelişimi", "İslami Finans" ve "Finansal Okuryazarlık" başlıklı görev güçlerine ilişkin ülke sunumları ve görev güçlerinin yapılandırılmaları ile ilgili sermaye piyasaları düzenleyici otoriteleri arasında işbirliği olanakları ele alınmaktadır.

İSEDAK Başkanı Sn. Cumhurbaşkanımızın 30. İSEDAK Bakanlar Toplantısında, gayrimenkul kıymetler borsası kurulmasından çok büyük faydalar elde edileceğini ifade etmesi üzerine, İSEDAK İzleme Komitesi Mayıs 2015 yılında aldığı kararla, Kurulumuzdan İSEDAK kapsamında bir gayrimenkul kıymetler borsası kurulması hususunda bir ön çalışma yapmasını talep etmiştir. Bu kapsamda Kurulumuzca İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumuna üye kuruluşların da katkılarıyla hazırlanan gayrimenkul kıymetler borsası kurulması yönündeki teklifin fizibilitesini değerlendiren rapor Kasım 2015'te İstanbul'da düzenlenen 4. İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumuna ve 31. İSEDAK Bakanlar toplantısına sunulmuştur. Konuya ilişkin çalışmalara İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası sıfatı ile Kurulumuz ve İSEDAK üye ülke düzenleyici otoriteleriyle işbirliği halinde devam edilmektedir.

Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu ile İlgili Çalışmalar

Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu (International Forum of Independent Audit Regulators - IFIAR), temelde bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının kalite kontrol gözetimi de dahil olmak üzere küresel düzeyde bağımsız denetimin kalitesinin artırılarak yatırımcının korunması ve kamu yararı sağlanması ortak amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet göstermek üzere 2006 yılında kurulmuş; geniş katılımlı ve toplantılarına Avrupa Birliği Komisyonu, Dünya Bankası, Basel Komitesi ve IOSCO'nun da gözlemci olarak katıldığı uluslararası bir organizasyondur. IFIAR, üyelik başvurularını değerlendirirken adayların sektörden bağımsızlığına, düzenleme ve denetleme yetkisine ilişkin belirli kriterler kapsamında değerlendirme yapmaktadır.
SPK, 2009 yılında gelen davet üzerine üyelik başvurusu yapmış ve bu başvuru, 16 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen IFIAR Genel Kurulu'nda onaylanarak organizasyona üye kabul edilmiştir. Kurulumuz IFIAR çalışmalarına düzenli olarak katılım sağlamaktadır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)

IASB, ülkemizde Türkiye Finansal Raporlama ve Türkiye Muhasebe Standartları olarak kabul edilmiş bulunan ve dünyada 130 ülkede uygulanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nı (IFRS) yayımlayan ve belirleyen uluslararası kuruluştur. Kurulumuz Kasım 2014'te IASB'nin resmi danışma organı olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Danışma Konseyi'nin (IFRS Advisory Council) üyesi olmuştur.