SPK, dünyadaki menkul kıymet ve vadeli işlem piyasalarını düzenleyen kuruluşların bir araya gelerek oluşturdukları Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü'nün (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) üyesidir.

Hâlihazırda 120'nin üzerinde menkul kıymet düzenleyici otoritesinin üyesi olduğu IOSCO'ya Sermaye Piyasası Kurulu 1988 yılında üye olmuştur. Kurulumuz, IOSCO bünyesindeki komite ve çalışma grubu çalışmalarına aktif olarak iştirak ederek IOSCO amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde politika oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.

Kurulumuz 2002-2006 ve 2010-2013 dönemlerinde IOSCO'nun Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (Emerging Markets Committee-EMC) Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca ilgili görev nedeniyle G20 çalışmalarına destek veren Finansal İstikrar Kurulu'nun (Financial Stability Board-FSB) toplantı ve çalışmalarına katılım sağlamıştır.

Kurulumuz ayrıca IOSCO'nun Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (Growth &Emerging Markets Committee) bünyesinde oluşturulan Yönlendirme Komitesi'ne (Steering Committee) üyedir ve 2012-2013 yıllarında IOSCO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2014-2016 ile 2016-2018 dönemlerinde ise Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. IOSCO nezdinde faaliyet gösteren aşağıda belirtilen komitelerde Kurulumuz aktif olarak yer almaktadır.

Büyüyen ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Çalışmaları

GEM gelişen piyasaların etkinliğini artırıcı ilkelerin oluşturulması ve bilgi akışının sağlanmasını amaçlamaktadır. Mevcut durumda 107 üyesi bulunmaktadır.
Kurulumuz son dönemde finansal teknoloji, kurumsal yönetim konularında yürütülen GEM çalışmalarına aktif katkı ve katılım sağlamış olup, piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda yeni öncelikler üzerinde çalışmalar da sürdürülmektedir.

Başkanlar Komitesi (Presidents' Committee)

Başkanlar Komitesi çalışmaları IOSCO bünyesinde oluşturulan komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. Yılda bir kere yıllık konferans sırasında toplanan, IOSCO'nun amaçlarının gerçekleştirilmesinde en üst düzey yetkilere sahip olan ve üye kuruluşların başkanlarından oluşan Başkanlar Komitesi toplantılarına da Kurulumuzca katılım sağlanmaktadır.

IOSCO Yönetim Kurulu (IOSCO Board)

IOSCO'nun yeniden yapılandırılması çerçevesinde 2012 IOSCO Yıllık Toplantısı sonrasında faaliyete geçen IOSCO Yönetim Kurulu örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları alarak Başkanlar Komitesinin gündemine getiren, icra organı niteliğindeki oluşumdur. SPK, EMC Başkanı olarak 2012-2013 döneminde IOSCO Yönetim Kurulu'nda temsil edilmiş, ayrıca Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Devamında 2014 ve 2016 yıllarında yapılan seçimleri kazanarak sırasıyla 2014-2016 ve 2016-2018 yıllarında IOSCO Büyüyen ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (Growth and Emerging Markets Committee - GEM) temsilcisi olarak IOSCO Yönetim Kurulunda (IOSCO Board) yer almıştır. IOSCO Yönetim Kurulu üyeliği ile Kurulumuz, sermaye piyasaları alanındaki uluslararası karar alma mekanizmalarına ve tartışmalara doğrudan katılım ve katkı sağlama imkânını elde etmiştir.

IOSCO Politika Oluşturucu Komiteler

2012 IOSCO yıllık konferansını takiben IOSCO'daki çalışma grupları tek bir çatı altında IOSCO Politika ve Standart Belirleyici Komiteler olarak örgütlenmiştir. Hâlihazırda politika üretme görevini yürüten 8 adet IOSCO Politika Belirleyici Komite bulunmaktadır. Bunlar; 

  1. Muhasebe, Denetim ve Kamuyu Aydınlatma Komitesi (Committee on Issuer Accounting, Audit and Disclosure)
  2. İkincil Piyasalar Komitesi (Committee on Secondary Markets)
  3. Piyasa Aracıları Komitesi (Committee on Market Intermediaries)
  4. Denetim ve Bilgi Paylaşımı Komitesi (Committee on Enforcement and the Exchange of Information)
  5. Yatırım Yönetimi Komitesi (Committee on Investment Management)
  6. Kredi Derecelendirme Kuruluşları Komitesi (Committee on Credit Rating Agencies)
  7. Mala Dayalı Türev Araçlar Komitesi (Committee on Commodity Derivatives Markets)
  8. Bireysel Yatırımcılar (Committee on Retail Investors)

Söz konusu sekiz komiteden yedisinde (7 nolu komite hariç) Kurulumuzun ilgili Dairelerinden temsilciler komite üyesi olarak görev yapmaktadır.

Değerlendirme Komitesi, IOSCO Çok Taraflı Mutabakatı İzleme Grubu, Gelişen Riskler Komitesi

IOSCO'da politika oluşturucu komitelerin yanı sıra belli bir çalışmayı yürütmek için kurulmuş standart belirleme ve uluslararası işbirliği çalışmalarını sürdürmeye yönelik diğer komiteler de bulunmaktadır.

IOSCO ilkelerinin 2010 yılında, İlkelerin uygulamaya geçirilmesine yönelik geliştirilen yöntemlerin (Metodoloji) ise 2011 yılında güncellenmesinin ardından 2012 yılında Değerlendirme Komitesi (Assesment Committtee - AC) kurulmuştur. IOSCO ilkelerinin üye ülkelerde uygulanmasının değerlendirmesi ile görevli AC çalışmalarına Kurulumuz da aktif olarak katılım sağlamaktadır.

Diğer yandan, IOSCO Çok Taraflı Mutabakat Zaptı (MMoU) başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması çalışmalarını yürüten "Screening Group" ile sistemik riskle mücadele amacıyla 2011 yılında kurulan "Committee on Emerging Risks" komitelerinde de Kurulumuz temsil edilmekte ve ilgili komite çalışmaları takip edilmektedir.

Bölge Komiteleri (Regional Committees) 

IOSCO'da mevcut durumda 4 adet bölge komitesi bulunmaktadır. Bunlar, Avrupa, Afrika-Orta Doğu, Asya Pasifik ve Inter-American Bölge Komiteleridir. 2010 yılından itibaren süregelen IOSCO'nun yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde bölge komitelerinin IOSCO çalışmalarındaki etkinliği artırılmaya çalışılmaktadır. Bölge komiteleri IOSCO Board'a 3'er temsilci gönderebilmekte, Komite Üyelerini IOSCO çalışmaları hakkında bilgilendirmekte, bölgeler bazında menkul kıymetler piyasalarına ilişkin olarak öne çıkan gelişmeleri tartışmakta, IOSCO gündemine alınacak konularda ön hazırlık yapma ya da Board'da alınacak karar öncesinde bölge komitesi kararı oluşturmak gibi görevler üstlenmektedirler. SPK Avrupa Bölge Komitesi'ne üyedir.

IOSCO Çok Taraflı Mutabakatı (IOSCO MMoU)

IOSCO üyeleri arasında işbirliği ve bilgi paylaşımına yönelik IOSCO Çok Taraflı Mutabakatı (Multilateral Memorandum of Understanding) 2002 Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Yıllık Konferans sırasında IOSCO üyeleri tarafından onaylanmıştır. IOSCO Çok Taraflı Mutabakatı, üye kuruluşlara çok sayıda kuruluşla açık olarak tanımlanmış bir yöntem dâhilinde işbirliği yapma imkânı tanımaktadır. Ancak, söz konusu Mutabakatın imzalanması için üye kuruluşların mevzuatlarının Mutabakat çerçevesinde bilgi edinme ve paylaşma koşullarına uyumlu olması şartı aranmaktadır. SPK, bu mutabakatı ilk imzalayanlar arasında yer almaktadır. Ayrıca mutabakatı imzalamayı talep eden kuruluşların başvurularının değerlendirilmesi için oluşturulan İzleme Grubunun da bir üyesi olan SPK, grubun kuruluşundan bu yana IOSCO üyesi kuruluşların Mutabakata taraf olmak talebiyle yapmış olduğu başvuruların sonuçlandırılması çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle Mutabakatı imzalayan kuruluş sayısı 115 olarak gerçekleşmiştir.