SPK, dünyadaki menkul kıymet ve vadeli işlem piyasalarını düzenleyen kuruluşların bir araya gelerek oluşturdukları Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü'nün (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) üyesidir.

IOSCO temel olarak menkul kıymet piyasalarının düzenlenmesinde küresel ölçekte yüksek standartlara ulaşılması ve düzenleyici kuruluşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ilke, politika ve tavsiyeler oluşturmaktadır. Hâlihazırda 120'nin üzerinde menkul kıymet düzenleyici otoritesinin üyesi olduğu IOSCO'ya Sermaye Piyasası Kurulu 1988 yılında üye olmuştur. Kurulumuz, IOSCO bünyesindeki komite ve çalışma grubu çalışmalarına aktif olarak iştirak ederek IOSCO amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde politika oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.

Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Çalışmaları

IOSCO Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEM), gelişen piyasaların etkinliğini artırıcı ilkelerin oluşturulması ve bilgi akışının sağlanmasını amaçlamaktadır. Mevcut durumda 112 üyesi bulunmaktadır. Kurulumuz mevcut durumda, geçmişte de yönetiminde görev aldığı GEM Komitesinde başkan yardımcılığını yürütmektedir. Kurul ayrıca, GEM bünyesinde oluşturulan Yönlendirme Komitesine (Steering Committee) üyedir.

Başkanlar Komitesi (Presidents' Committee)

Başkanlar Komitesi çalışmaları IOSCO bünyesinde oluşturulan komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. Yılda bir kere yıllık konferans sırasında toplanan, IOSCO'nun amaçlarının gerçekleştirilmesinde en üst düzey yetkilere sahip olan ve üye kuruluşların başkanlarından oluşan Başkanlar Komitesi toplantılarına da Kurulumuzca katılım sağlanmaktadır.

IOSCO Yönetim Kurulu (IOSCO Board)

IOSCO'nun yeniden yapılandırılması çerçevesinde 2012 IOSCO Yıllık Toplantısı sonrasında faaliyete geçen IOSCO Yönetim Kurulu, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları alarak Başkanlar Komitesinin gündemine getiren, icra organı niteliğindeki oluşumdur.  Kurulumuz 2018 – 2020 dönemi için IOSCO Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. IOSCO Yönetim Kurulu üyeliği, Kurulumuza, sermaye piyasaları alanındaki uluslararası karar alma mekanizmalarına ve tartışmalara doğrudan katılım ve katkı sağlama imkânını sağlaması bakımından önem taşımaktadır.

IOSCO Politika Oluşturucu Komiteler

2012 IOSCO yıllık konferansını takiben IOSCO'daki çalışma grupları tek bir çatı altında IOSCO Politika ve Standart Belirleyici Komiteler olarak örgütlenmiştir. Hâlihazırda politika üretme görevini yürüten 8 adet IOSCO Politika Belirleyici Komite bulunmaktadır. Bunlar; 

  1. Muhasebe, Denetim ve Kamuyu Aydınlatma Komitesi (Committee on Issuer Accounting, Audit and Disclosure)
  2. İkincil Piyasalar Komitesi (Committee on Secondary Markets)
  3. Piyasa Aracıları Komitesi (Committee on Market Intermediaries)
  4. Denetim ve Bilgi Paylaşımı Komitesi (Committee on Enforcement and the Exchange of Information)
  5. Yatırım Yönetimi Komitesi (Committee on Investment Management)
  6. Kredi Derecelendirme Kuruluşları Komitesi (Committee on Credit Rating Agencies)
  7. Mala Dayalı Türev Araçlar Komitesi (Committee on Commodity Derivatives Markets)
  8. Bireysel Yatırımcılar (Committee on Retail Investors)

Söz konusu komitelerin tümünde Kurulumuzun ilgili Dairelerinden temsilciler komite üyesi olarak görev yapmaktadır. Buna ek olarak konu bazında oluşturulan çeşitli çalışma grubu ve görev güçlerine katkı sağlanmakta olup, bu kapsamda halen finansal teknolojiler ve sürdürülebilir finansman konularındaki çalışmalar sürdürülmektedir.

Değerlendirme Komitesi, IOSCO Çok Taraflı Mutabakatı İzleme Grubu, Gelişen Riskler Komitesi

IOSCO bünyesinde politika oluşturucu komitelerin yanı sıra standart belirleme ve uluslararası işbirliği çalışmalarını sürdürmeye yönelik diğer komiteler de bulunmaktadır.

Sermaye Piyasalarının Düzenlenmesine ilişkin IOSCO İlkelerinin 2010 yılında, İlkelerin uygulamaya geçirilmesine yönelik geliştirilen yöntemlerin (Metodoloji) ise 2011 yılında güncellenmesinin ardından 2012 yılında Değerlendirme Komitesi (Assessment Committee - AC) kurulmuştur. IOSCO ilkelerinin üye ülkelerde uygulanmasının değerlendirmesi ile görevli AC çalışmalarına, Kurulumuz da aktif olarak katılım sağlamaktadır.

Diğer yandan, IOSCO Çok Taraflı Mutabakat Zaptı (MMoU) başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması çalışmalarını yürüten "Screening Group" ile sistemik riskle mücadele amacıyla 2011 yılında kurulan "Committee on Emerging Risks" komitelerinde de Kurulumuz temsil edilmekte ve ilgili komite çalışmaları takip edilmektedir.

Bölge Komiteleri (Regional Committees) 

IOSCO'da mevcut durumda 4 adet bölge komitesi bulunmaktadır. Bunlar, Avrupa, Afrika-Orta Doğu, Asya Pasifik ve Inter-American Bölge Komiteleridir. Bölge komiteleri IOSCO Yönetim Kuruluna 3 er temsilci gönderebilmekte, Komite Üyelerini IOSCO çalışmaları hakkında bilgilendirmekte, bölgeler bazında menkul kıymetler piyasalarına ilişkin olarak öne çıkan gelişmeleri tartışmakta, IOSCO gündemine alınacak konularda ön hazırlık yapma ya da Yönetim Kurulunda alınacak karar öncesinde bölge komitesi kararı oluşturmak gibi görevler üstlenmektedirler. SPK Avrupa Bölge Komitesine üyedir.

IOSCO Çok Taraflı Mutabakatı (IOSCO MMoU)

IOSCO üyeleri arasında işbirliği ve bilgi paylaşımına yönelik IOSCO Çok Taraflı Mutabakatı (Multilateral Memorandum of Understanding) 2002 Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Yıllık Konferans sırasında IOSCO üyeleri tarafından onaylanmıştır. IOSCO Çok Taraflı Mutabakatı, üye kuruluşlara çok sayıda kuruluşla açık olarak tanımlanmış bir yöntem dâhilinde işbirliği yapma imkânı tanımaktadır. Ancak, söz konusu Mutabakatın imzalanması için üye kuruluşların mevzuatlarının Mutabakat çerçevesinde bilgi edinme ve paylaşma koşullarına uyumlu olması şartı aranmaktadır. SPK, bu mutabakatı ilk imzalayanlar arasında yer almaktadır. Ayrıca mutabakatı imzalamayı talep eden kuruluşların başvurularının değerlendirilmesi için oluşturulan İzleme Grubunun da bir üyesi olan SPK, grubun kuruluşundan bu yana IOSCO üyesi kuruluşların Mutabakata taraf olmak talebiyle yapmış olduğu başvuruların sonuçlandırılması çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. 2019 yılı Aralık ayı itibariyle Mutabakatı imzalayan kuruluş sayısı 124 olarak gerçekleşmiştir.