Sermaye piyasalarımızın AB sermaye piyasalarına entegrasyonu ve mevzuatımızın AB müktesebatına uyumu amacıyla başta Avrupa Komisyonu, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği olmak üzere AB Kurumları ile ilişkilerimiz yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.


AB Müzakere Süreci

Sermaye Piyasası Kurulu AB müzakere sürecinde temel olarak "Sermayenin Serbest Dolaşımı", "Şirketler Hukuku", "Mali Hizmetler" ve "Ekonomik ve Parasal Politika" alanlarında sorumlu kuruluşlardan biridir. "Şirketler Hukuku" ve "Sermayenin Serbest Dolaşımı" fasıllarında AB ile müzakereler 2008 yılında açılmıştır.

AB düzenlemelerine uyum ile ilgili çalışmalar kapsamında AB Komisyonu ile gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmakta ve yapılan çalışmalara katkı sağlanmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile AB Bakanlığı tarafından 2014 yılında ilan edilen Avrupa Birliğine Katılım için Ulusal Eylem Planı dokümanına uygun olarak sürdürülmektedir.

Kurulumuz tarafından Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'ne (ESMA) pay izahname formatlarının AB mevzuatına eşdeğer sayılabilmesi amacıyla başvuru yapılmıştır. ESMA Yönetim Kurulu'nun 8 Şubat 2016 tarihli görüşü ile mevcut ülkemiz düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan bir pay izahnamesinin, üye ülke yetkili otoritelerince onaylanması amacıyla İzahname Direktifi uyarınca geçerli bir izahname olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir. Bu görüş kapsamında, ESMA'nın ülkemiz ihraççıları tarafından AB üye ülkelerinde yapılacak pay ihraçları için Kurulumuzca onaylanmış izahname içeriğinin, izahnamede UFRS'ye uygun hazırlanmış mali tabloların olması koşuluyla herhangi bir ekleme yapılmaksızın ihracın yapılacağı AB ülkesi yetkili otoritesine başvuruda bulunabilmesi açısından geçerli olacağını değerlendirdiği ifade edilmiştir. Bir AB ülkesi yetkili otoritesi tarafından onaylanan izahname ise diğer AB üyesi ülkelerde de geçerli olarak kabul edilecek, pasaport alacaktır.

Projeler

AB düzenlemelerine ve uygulamalarına uyum amacıyla AB fonları ve AB üye ülkelerince sağlanan fonlardan yararlanılabilmesi amacıyla proje çalışmaları sürdürülmektedir.

Kısa süreli teknik yardımlar:

Aday ülkelere AB mevzuatına uyum sağlanması ve gerekli idari alt yapının kurulması için teknik yardım sağlayan Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren Teknik Yardım Bilgi Paylaşımı Ofisi (TAIEX-Technical Assistance Information Exchange Office) ile işbirliği içinde çeşitli toplantılar düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2008-2014 döneminde yabancı uzmanların katılımı ile 12 çalıştay, 5 uzman toplantısı ve 5 çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Bunun yanında AB tarafından finanse edilen kısa süreli teknik yardımlar kapsamında SEI (Support Activities to Strengthen the European Integration Process) finansman projesinden yararlanılarak 2010 yılının Mart ayında Kurulumuzda "Finansal Araç Piyasaları Direktifi" konusunda bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. SEI başlıklı program kapsamında ayrıca "Bilgi Teknolojileri Denetimi (IT Audit)" konulu proje ile ilgili çalışmalar 24 Kasım 2010'dan itibaren Belçikalı ve Türk 2 uzman tarafından 3 aylık dönemde tamamlanmıştır.

Uzun süreli AB Fonları:

AB fonlarından karşılanmak üzere 2006 - 2007 yıllarında Almanya ile gerçekleştirilen "Sermaye Piyasası Kurulu'na AB Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım" isimli Eşleştirme Projesi kapsamında AB düzenlemeleri ile uyumlu mevzuat taslaklarının hazırlanması ve konuyla ilgili eğitim sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarından yararlanmak üzere hazırlanan ve AB Komisyonu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kapasitesinin Artırılması " konulu proje çalışmaları 2015 yılı Eylül ayından bu yana sürdürülmektedir. Proje bileşenleri, temel olarak "Muhasebe ve Denetim Alanında Eğitim" ve "SPK'nın İdari Kapasitesinin Artırılması ve Uygulamaların Tesis Edilmesi" ve "Farkındalık Oluşturulması"na yönelik faaliyetleri içermektedir. Proje kapsamındaki "Muhasebe ve denetim alanında eğitim" başlıklı birinci bileşen; eğitim programları için öncelikli alanların tespit edilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması ve Kurulumuz uzmanlarına Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatı hakkında seminer ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla kısa süreli eğitimler verilmesi hususlarındaki aktiviteleri kapsamaktadır.

Projenin "SPK'nın idari kapasitesinin geliştirilmesi ve bu amaçla uygulama önlemlerin alınması" başlıklı ikinci bileşeni ise belirli konularda; AB mevzuatının Türk mevzuatı ile karşılaştırılması ve finansal hizmetler alanında eğitim başlıklı iki temel aktiviteyi kapsamaktadır.
Üçüncü bileşen ise kamoyunun bilgilendirilmesi aktivitesini içermektedir.

AB üyesi ülkelerce sağlanan fonlar: AB mevzuat ve uygulamalarına uyum amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca Hollanda hükümeti tarafından finanse edilerek Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi (AFM) ile:

 

  • 2007 - 2008 yıllarında "Borsa Şirketlerinin Finansal Raporlaması İçin Etkin Gözetim Sistemi Oluşturulması" ve "Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluşlar İçin Daha Etkin Bir Uzaktan Gözetim Sisteminin Kurulması",
  • 2009 yılında "Piyasanın Kötüye Kullanılmasına ilişkin İncelemelerde Risk Bazlı Yaklaşımın Kullanılması" konulu projeler gerçekleştirilmiştir.