Kurulumuz Karar Organı’nın 12/02/2010 tarih ve 3/106 Sayılı Kararı:

12/06/2006 tarihli ve 26196 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"in Geçici 3'üncü maddesi uyarınca, bu Tebliğ'in yayım tarihi itibariyle sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyeti ile yetkili olan bağımsız denetim kuruluşları ile bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle Kurula başvurmuş olup yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Tebliğin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) "Yönetici ve bağımsız denetçiler" başlıklı 4'üncü maddesinin (d) bendinde sayılan koşulu yerine getirmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu sürenin uzatılması yönündeki talepleri değerlendiren Kurulumuz; 2009 yılı finansal raporları için imzalanan bağımsız denetim sözleşmeleri ile ilgili olarak şirketler ve bağımsız denetim kuruluşları açısından bir sıkıntı oluşmaması ve kamunun aydınlatılmasında bir zafiyete neden olunmaması amacıyla 22704/2009 tarih ve 12/292 sayılı Kararı ile geçiş sürecini yeniden belirlemiş ve bu Karar, 22/04/2009 tarih ve 2009/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.

Ancak sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2010 yılında düzenlenecek ilk lisanslama sınavlarının, 27-28 Mart 2010 tarihinde yapılacak olması nedeniyle, yukarıda belirtilen Kurul Kararı ile belirlenen tarihlerin yeniden gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede Kurulumuz Karar Organı'nın 12/02/2010 tarih ve 3/106 sayılı Kararı ile;

a) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşların yönetici ve bağımsız denetçilerinin, bağımsız denetim lisans belgesi olmaksızın çalışabilecekleri son tarihin 31/12/2010 olarak belirlenmesine,

b) 01/01/2010 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemlerine ait finansal raporların bağımsız denetimine yönelik düzenlenecek sözleşmelerde, "Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesi" bulunmayan bağımsız denetçilerin 2010 yılında yapılacak lisanslama sınavlarına gireceklerini belgelemek koşuluyla sözleşmelerde yer alabileceklerine, ancak söz konu denetçilerin 31/12/2010 tarihine kadar bağımsız denetim lisanslarını alamamaları halinde, bağımsız denetim kuruluşlarının denetim kadrolarından çıkartılmaları ve bu denetçiler yerine ek sözleşme ile yeni denetçi belirlenmesi gerektiği hususlarında bağımsız denetim kuruluşlarının bilgilendirilmelerine,

c) 01/01./2010 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemlerine ait finansal raporların bağımsız denetimine yönelik düzenlenecek sözleşmelerde görev alacak sorumlu ortak başdenetçi ve denetçilerin "Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesi" sicil numaralarının bağımsız denetim sözleşmelerine yazılmasına ve sözleşme düzenlenme tarihi itibariyle lisans belgesi bulunmayan denetçilerin 2010 yılında yapılacak lisanslama sınavlarına gireceklerine dair bilgi ve belgelerin sözleşme ile birlikte Kurulumuza iletilmesine,

karar verilmiştir.