Kurulumuz Karar Organı'nın 12/02/2010 tarih ve 3/103 Sayılı Kararı:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22/e maddesinin Kurulumuza verdiği yetki kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46'ncı maddesinin (g) ve (h) bentleri uyarınca Kurulumuz tarafından faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumların;

a) Kurulumuzun Seri: XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırladıkları 6 aylık ara dönem finansal tabloların inceleme (sınırlı bağımsız denetim), yıllık finansal tabloların ise bağımsız denetim yükümlülüğünden, Kurulumuz tarafından faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu tarihten sonraki dönemden başlamak üzere muaf tutulmasına,

b) Kendi talebi dışında bir nedenle faaliyetleri durdurulan aracı kurumların, faaliyetlerine yeniden başlaması durumunda, söz konusu yükümlülüğünün, faaliyete yeniden başlama tarihinden önceki en son dönem (6 aylık veya yıllık) finansal tablolardan geçerli olmak üzere yeniden uygulanmasına,

c) Kendi talebi ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumların, Kurulumuzun geçici durdurma kararından sonraki ilk döneme ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğünü yerine getirilmesi koşuluyla, geçici kapalılık sürecince diğer dönem finansal tablolarının bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasına

karar verilmiştir.