Rotasyon Uygulamasına İlişkin 07-11/12/2009 tarih ve 2009/53 sayılı Haftalık Bülten duyurusu

Kurulumuzun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"in "Bağımsız Denetim Sözleşmesi" başlıklı Üçüncü Kısmının 6'ncı maddesinde düzenlenen rotasyon uygulamasına ilişkin olarak Kurulumuza ulaşan bildirimler kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"in Üçüncü Kısmının 6'ncı maddesine Seri: X, No: 25 Tebliğ ile eklenen dördüncü fıkrada; bir sorumlu ortak başdenetçinin, bir müşteri Şirket ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinde, her halükarda en çok 7 hesap dönemi görev alabileceği hükme bağlanmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu rotasyonundan amaçlanan faydanın sağlanabilmesini teminen, sorumlu ortak başdenetçilerin yanı sıra denetim ekibinde yer alan diğer denetçilerin de, bir müşteri Şirketin bağımsız denetiminde her halükarda (farklı bağımsız denetim kuruluşlarında görev alınsa dahi) en çok 7 hesap dönemi görev almaları gerekmektedir.

Bağımsız denetim kuruluşlarının, bağımsız denetime tabi işletmelerin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.