(Kurulumuzun 13.11.2009 tarih ve 33/984 sayılı Kararı)

Bilindiği üzere, ülkemiz sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetleri ile bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilere ilişkin esasları belirleyen Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"i (Seri: X, No: 22 Tebliği veya Tebliğ) 12.06.2006 tarih ve 26241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Seri: X, No: 22 Tebliği'nin "Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları" başlıklı İkinci Kısmının 4/h ve 10'uncu maddelerinde bağımsız denetçilerin çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı olarak görev almaları ve "Bağımsız Denetim Sözleşmesi" başlıklı Üçüncü Kısmının 6'ncı maddesinde ise bağımsız denetim kuruluşu rotasyonuna ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Seri: X, No: 22 Tebliği'nin tam zamanlılık ve bağımsız denetim kuruluşu rotasyonuna ilişkin hükümlerin uygulamasına yönelik Kurulumuzca yapılan tespitler, piyasada oluşan tereddütler ve taleplerin değerlendirildiği Kurul Karar Organı'nın 13.11.2009 tarih ve 33/984 sayılı toplantısında;

1. Bağımsız denetim kuruluşlarında çalışan denetçilerin tamamının, Seri: X, No: 22 Tebliği'nin İkinci Kısmının 4/h ve 10'uncu maddeleri uyarınca tam zamanlı olarak çalışmaları gerekliliği bulunduğundan, sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesine alınmak üzere yapılacak yeni başvurularda ve mevcut listede yer alan bağımsız denetim kuruluşlarına alınacak yeni denetçilerde tam zamanlılık şartının aranması, halihazırda listede yer alan bağımsız denetim kuruluşlarının mevcut denetçileri için ise söz konusu şarta uyum sağlamaları hususunda borsa şirketlerinin 31.12.2010 tarihli finansal tablolarının kamuya açıklandığı son tarihe kadar süre tanınması, süre sonunda "tam zamanlılık" şartını sağlayamayan bağımsız denetim kuruluşlarının Seri: X, No: 22 Tebliği'nin İkinci Kısmının 30'uncu maddesi hükmü uyarınca bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin iptal edileceği hususunda bilgilendirilmeleri,

2. Seri: X, No: 22 Tebliği'nin Üçüncü Kısmının 6'ncı maddesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşu rotasyonuna ilişkin düzenlemenin uygulanmasında;

a) Seri: X, No: 22 Tebliği'nin Geçici 4'üncü maddesi uyarınca, Tebliğin 6'ncı maddesinde en çok 7 yıl olarak belirlenen sözleşme süresinin belirlenmesinde Seri: X, No: 22 Tebliğinin yayımı tarihinden önce yürürlüğe girmiş bağımsız denetim sözleşmelerinin sürelerinin de dikkate alınacağı hükmü çerçevesinde, bir bağımsız denetim kuruluşu ile 7 yıl çalışan işletmelerin tamamının, 31.12.2010 tarihli (veya 01.01.2011 tarihinden sonra sona eren özel hesap dönemlerine ait) finansal raporlarının bağımsız denetimi için yapacakları sözleşmelerde bağımsız denetim kuruluşu rotasyonu uygulamak zorunda olduğu,

b) Aynı uluslar arası kuruluş ile lisans anlaşması bulunan bağımsız denetim kuruluşları arasında rotasyon kapsamında müşteri değişimlerine izin verilmeyeceği,

c) İşletmelerin, Seri: X, No: 22 Tebliği'nin Üçüncü Kısmının 3'üncü maddesi uyarınca bağımsız denetim kuruluşu seçiminde, bağımsız denetim kuruluşunun imkanlarını, uzmanlık ve deneyimlerini dikkate alması gerektiği; bağımsız denetim kuruluşlarının ise, sahip oldukları organizasyon, personel ve mesleki uzmanlıkları ile sonuçlandıramayacakları bir bağımsız denetimi hizmetini üstlenmemeleri gerektiği,

d) Seri: X, No: 22 Tebliği'nin İkinci Kısmının 18'inci maddesi kapsamında, işletmelerin bir hesap dönemine ait finansal raporlarının bağımsız denetimi için iki farklı bağımsız denetim kuruluşu ile sözleşme imzalayamayacakları ve bu şekilde yapılacak bir sözleşme teklifini kabul eden bağımsız denetim kuruluşlarına listeden çıkarılma dahil her türlü idari ve cezai işlemin tesis edileceği,

e) Rotasyon uygulamasının dolanılmasına yönelik herhangi bir muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu işlemlere taraf bağımsız denetim kuruluşları, şirketler ve yönetim kurulu üyeleri hakkında her türlü idari ve cezai işlemlerin tesis edileceği,

hususlarında bağımsız denetim kuruluşlarının, işletmelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verilmiştir.