Kurulumuzun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı Kararı:

Kurulumuzun düzenlemeleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Kurulumuz Karar Organı'nın 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı Kararı'nda;

1- TTK'nın 324'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, şirketin sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin tespitin şirketin,

i. Kurulumuzun Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Seri:XI, No:29 Tebliği) çerçevesinde finansal raporlama yapmakta ise söz konusu Tebliğ kapsamında periyodik olarak hazırlayıp kamuya açıkladığı bilançolardan yapılacağına,

ii. Kurulumuzun Seri:XI, No:1 "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde finansal raporlama yapmakta ise söz konusu Tebliğ kapsamında periyodik olarak hazırlayıp kamuya açıkladığı bilançolardan yapılacağına,

böyle bir tespitin yapılması halinde şirket yönetim kurulunun özel bir raporda veya yıllık raporda durumu genel kurula bildirmekle yükümlü olduğuna,

2- TTK'nın 324'üncü maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında,

i. Kurulumuz finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan periyodik finansal tablolardan bağımsız olarak ve Kurulumuz finansal raporlama standartlarına tabi olmaksızın, aktiflerin satış fiyatları üzerinden değerlenmesi esasına dayanan bir ara bilanço tanzim edilmesi gerektiği aksi taktirde şirketin feshedilmiş sayılacağı, ancak Kurulumuz finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan bilançosu üçte iki oranında sermaye kaybını gösteriyorken, TTK'nın 324'üncü maddesi kapsamında düzenlenen bilançosunda (TTK 324 bilançosu) bu oranda bir sermaye kaybı veya borca batıklık görülmemesi halinde TTK'nın 324'üncü maddesinde öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığına,

ii. Kurulumuzun Seri:XI, No:29 Tebliği çerçevesinde finansal raporlama yapan şirketlerin TTK 324 bilançosunda yer alan duran varlıklardan gayrimenkul niteliğinde olanların Kurulumuzun yetkilendirdiği "Gayrimenkul Değerleme Şirketleri"nden biri tarafından, geri kalan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ise Kurulumuzun 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararında belirtilen şirketlerden biri tarafından Kurulumuzun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri kapsamında değerleme yapılmış olması gerektiği ve konuya ilişkin dipnotlarda değerlemesi yapılan duran varlığın cinsi, uygulanan değerleme metodolojisi ve değerleme yapan şirketin ticaret unvanı başta olmak üzere gerekli açıklamalara yer verilmesi gerektiğine,

iii. TTK'nın 324'üncü maddesi uyarınca satış değerleri esas alınarak hazırlanan bilançoların, düzenleme esaslarının Kurulumuz finansal raporlama standartlarından tümüyle bağımsız olduğu ve Kurulumuz finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tabloların yerine geçemeyeceği açıklamasına yer vererek Kurulumuzun özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması gerektiğine,

3- TTK'nın 324'üncü maddesi kapsamında sermayenin kaybına ilişkin değerlendirme yapılırken tescil edilmiş sermaye rakamının dikkate alınması gerektiğine,

4- Esas alınan aktiflerde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerleme sonucunda oluşan fon gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu sürece, yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlenmesi gerekmediğine, ancak konuya ilişkin olarak periyodik finansal tabloların Borsa Günlük Bülteni'nde ilan edildiği tarihler itibarıyla özel durum açıklamasında bulunulması gerektiğine,

5- Borca batıklık sonucunda tasfiye veya iflas sürecine girilmesi durumunda, Kurulumuzun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri kapsamında periyodik olarak konsolide olmayan finansal tablo düzenlenmesi gerektiğine,

6- TTK'nın 324'üncü maddesinin 2'nci fıkrası kapsamına girilmesi durumunda, madde hükmü uyarınca yapılan/yapılacak işlemlerin yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna,

7- Kurulumuzun konuya ilişkin

i. 30.04.1997 tarih ve 13/581 sayılı,

ii. 24.05.2001 tarih ve 25674 sayılı,

iii. 28.09.2001 tarih ve 45/1262 sayılı,

iv. 10.05.2002 tarih ve 22/632 sayılı ve

v. 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayılı

Kararlarının yürürlükten kaldırıldığına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.