(Kurulumuzun 22.04.2009 tarih ve 12/292 sayılı Kararı)

12.06.2006 tarihli ve 26196 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"in Geçici 3'üncü maddesi uyarınca, bu Tebliğ'in yayımı tarihi itibariyle sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyeti ile yetkili olan bağımsız denetim kuruluşları ile bu Tebliğin  yayımı tarihi itibariyle Kurula başvurmuş olup yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Tebliğin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) "Yönetici ve bağımsız denetçiler" başlıklı 4'üncü maddesinin (d) bendinde sayılan koşulu yerine getirmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca, sermaye piyasasında bağımsız denetime yetkili bağımsız denetim kuruluşlarının yönetici ve bağımsız denetçilerinin, 12.06.2009 tarihine kadar "Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgeleri"ni almaları gerekmektedir.

Söz konusu sürenin uzatılması yönündeki talepleri değerlendiren Kurulumuz; 2009 yılı finansal raporları için imzalanan bağımsız denetim sözleşmeleri ile ilgili olarak şirketler ve bağımsız denetim kuruluşları açısından bir sıkıntı oluşmaması ve kamunun aydınlatılmasında bir zafiyete neden olunmaması amacıyla,

1. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşların yönetici ve bağımsız denetçilerinin, 31.12.2009 tarihli finansal raporların kamuya açıklanacağı son tarihe kadar bağımsız denetim lisans belgesi olmaksızın çalışmasına izin verilmesine,

2. Ancak 01.01.2010 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemlerine ait finansal raporların bağımsız denetimine yönelik düzenlenecek sözleşmelerde, "Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesi" bulunmayan bağımsız denetçilerin görev alamayacaklarına; 01.01.2010 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmiş bağımsız denetim sözleşmelerinde bağımsız denetim lisansı bulunmayan bağımsız denetçilerin görevlendirilmiş olması halinde, bu durumun ek sözleşme ile giderilmesi gerektiğine,

3. 12.06.2009 tarihinden sonra, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınmak amacıyla Kurulumuza yapılacak başvurularda, yönetici ve bağımsız denetçilerin tamamından Seri:X, No: 22 Tebliği'nin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) "Yönetici ve bağımsız denetçiler" başlıklı 4'üncü maddesinin (d) bendi uyarınca bağımsız denetim lisans belgesi talep edilmesine; 12.06.2009 tarihinden önce yapılmış başvurular ile ilgili olarak ise yukarıda yer alan (1) ve (2) nolu bent hükümlerinin uygulanmasına,

4. Seri: X, No:22 Tebliği'nin Geçici 3 üncü maddesinin (1) ve (2) fıkraları uyarınca bağımsız denetim lisans sınavına girmekten muaf olanların en kısa sürede sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgelerini almak üzere Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'ne başvuruda bulunmaları gerektiği, aksi halde belge almayanların 01.01.2010 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemlerine ait finansal raporların bağımsız denetimine yönelik düzenlenecek sözleşmeler kapsamında görev alamayacakları hakkında bilgilendirilmelerine,

5. 31.12.2009 tarihli finansal raporların kamuya açıklanacağı son tarihten itibaren sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesi almamış olanların, hiçbir şekilde bağımsız denetim kuruluşlarında yönetici ve bağımsız denetçi olarak görev alamayacaklarına

karar vermiştir.