Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Görev

Ortaklıklar Finansman Dairesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların menkul kıymetlerinin halka arz ve ihracına ilişkin işlemlerin düzenlenmesi ve izin verilmesi; kamuyu aydınlatma ilkelerinin saptanması ve bu ilkeler çerçevesinde ortaklıkların kamuya açıkladıkları bilgilerin kontrolü ve izlenmesi; izin sonrası mali tablo ve raporların izlenmesi ve gözden geçirilmesi; ortaklıkların muhasebe, kayıt ve belge düzeni ile ihraç edebilecekleri yeni menkul kıymet türleri ile ilgili düzenlemelerin yapılması; mevcut hisse senetlerini halka arz edecek gerçek ve tüzel kişilerin ihraç ve halka arz süresine ilişkin işlemlerin düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların mali yapısını, faaliyet sonucunu veya tasarruf sahiplerinin kararlarını, hak ve yararlarını etkileyebilecek olaylara ilişkin bilgilerin piyasaya iletilmesinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve izlenmesi; menkul kıymet stoklarının izlenmesi; izin kayıt süreci ile ilgili sektörel mali ve ekonomik standartlarla muhasebe standartlarının tesbiti ve geliştirilmesi; küçük ortaklıklarla ilgili özel mali tablo, rapor, kamuyu aydınlatma ve izin standartlarının tesbiti, düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile görevlidir.

Kuruluş

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanı'na bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ile İnceleme Grubu, Kamuyu Aydınlatma ve Menkul Kıymetler Düzenleme Grubu, İzleme Grubu başkanlıkları ve kalem müdürlüğünden oluşur.