Gürkan KÜÇÜKGÜNGÖR
Daire Başkanı

Görev

İdari ve Mali İşler Dairesi, Kurul'un muhasebe, kayıt, bütçe, gelir, gider, vaziyet ve bilanço çalışmalarını; personele ilişkin özlük hakları sağlık, emeklilik, sosyal yardım, yurt içi ve dışı seyahatlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi ile sosyal hizmet işleri; haberleşme, yapım, alım, donatım, onarım, bakım, temizlik, koruma, güvenlik ve diğer yardımcı hizmetleri; Kurul Başkanlığı ve daire başkanlıklarınca yürütülen çalışmalar gereken yardımı yapmak ile görevlidir.

Kuruluş

İdari ve Mali İşler Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ve Fon ve Muhasebe, Personel İdari İşler müdürlüklerinden oluşur.

Fon ve Muhasebe Müdürlüğü

Fon ve Muhasebe Müdürlüğü, Kurul'un genel muhasebe planının uygulanması; Kurul bütçe önerisinin hazırlanması, fon gelirlerinin tahsilinin ve giderlerinin yapılmasının sağlanması; bütçe ödeneklerinin usulüne uygun kullanılmasının izlenmesi; haftalık, aylık ve yıllık vaziyetlerin çıkarılması; bilançonun hazırlanması, muhasebe belge fişlerinin düenlenmesi, muhasebe kayıtlarına ilişkin defterlerin tutulması; muhasebe kayıt ve belgelerinin saklanması; hesapların incelenmesi ve tahlili, personele ilişkin her türlü hakediş bordrolarının düzenlenmesi ile emeklilik ve sigorta primlerinin, vergilerin hesaplanıp yatırılması; vezne işlemlerinin yürütülmesi; bankalara para yatırma ve çekme işlemlerinin yönetilmesi; veznedarların ve mutemetlerin denetlenmesiyle görevlidir.

Fon ve Muhasebe Müdürlüğü bir müdürün yönetiminde, muhasebe, bütçe ve bilanço, tahakkuk, tediye, tahsilat servis şefleri ile yeter sayıda muhasebeci, veznedar, mutemet ve tahakkuk memurundan oluşur.

Personel Müdürlüğü

Personel Müdürlüğü, Kurul'un personel politikasının belirlenmesine esas olacak hazırlıkları yürütmek; personel politikası ile personele ilişkin kanun ve diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak; personelin hizmet içi eğitimine ilişkin çalışmaları düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek; Kurul'un yıllık kadro ve personele ilişkin gider bütçesi önerilerini hazırlamak; personelin derece ve kademe ilerlemelerini izlemek ve sonuçlandırmak personelin her türlü atama ve nakil işlemleri ile yurt içi ve yurt dışında sürekli veya geçici olarak görevlendirileceklere ilişkin onay ve kararları hazırlamak; personelin göreve devamını, izin ve hastalık gibi nedenlerle göreven ayrılışlarını izlemek; personelin özlük ve sicil dosyalarını tutmak ve saklamak Kurul'un imza sirkülerini düzenlemek; personele ilişkin onay ve kararları tebliğ etmek; çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek; sağlık servisini yönetmek Kurul personelinin her türlü sevk, tedavi ilaç bedellerine ilişkin işlemlerini yürütmek; her türlü sosyal yardımları düzenlemek; personelin yurt içi ve yurt dışı seyahat işlemlerini yürütmek; Kurul'ca düzenlenen toplantı seminer, sempozyum gibi etkinliklerde idari organizasyonu sağlamak, personelin Kurul'a bağlılığını artırıcı sosyal faaliyetlerde bulunmak; personele öğle yemeği vermek, eğitim ve dinlenme tesisleri ile lojmanları yönetmekle görevlidir.

Personel Müdürlüğü, bir müdürün yönetiminde personel ve sosyal işler servis şefleri ile yeter sayıda personelden oluşur.

İdari İşler Müdürlüğü

İdari İşler Müdürlüğü, Kurul'un iç ve dış haberleşmesinin düzenli ve süratli bir biçimde yürütülmesini, haberleşme sisteminin aksatılmadan uygulanmasını sağlamak; sistemin hızlandırılmasına ve geliştirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek; haberleşme araçlarının Kurul içinde dağıtımı ve Kurul dışına sevkinin düzenli, güvenli ve süratli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak, muhaberat kopyalarının saklanmasına ilişkin işlemleri yürütmek; emlak alımı, kiralanması, donatımı, yapı ve onarımı, sigortası, tapu kayıtlarının izlenmesi, saklanması, amortisman kayıtlarının tutulması işlerini yürütmek; hizmet birimlerinin ihtiyacı olan demirbaş eşya, kırtasiye, matbua ve dieğr malzemeyi satın almak, tabettirmek, taşımak, depolamak, dağıtmak, depo ve amortisman kayıtlarını tutmak, sigorta işlerini yürütmek; alım, satım ve ihale komisyonunun çalışmalarını izlemek ve denetlemek; Kurul'a ait ya da kiralanan işyeri, lojman ve diğer sosyal tesislerin, muhafaza, bakım ve temizliği, yangına karşı korunması önlemlerini almak; Kurul içinde güvenliği ve kamu güvenlik güçleri ve sivil savunma teşkilatı ile işbirliğini sağlamak; küçük kasayı yönetmek; yardımcı hizmetli, kapıcı, bekçi, silici, şoför ve teknisyen gibi personelin sevk, idare ve disiplini sağlamakla görevlidir.

İdari İşler Müdürlüğü, bir müdürün yönetiminde haberleşme, malzeme, iç hizmetler servis şefleri ile yeter sayıda personelden oluşur.