Faik Metin TİRYAKİ
Daire Başkanı

Görev

Hukuk İşleri Dairesinin görevi, Başkanlığa ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma hizmeti yapmak; Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların ve sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının Kurul'a yaptıkları başvurulara ve bu ortaklıklarda yapılan denetleme faaliyeti sonuçlarına ilişkin olarak hukuki konularda gereken incelemeleri yapmak ve görüş bildirmek; ortaklık esas sözleşme ve tadil tasarılarını gerekli görüldüğünde mevzuata uygunluk açısından inceleyerek görüş bildirmek; hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak; Kurul'a ilişkin her türlü uyuşmazlığın mercilerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurul'u temsil etmektir.

Kuruluş

Hukuk İşleri Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışman bir daire başkan yardımcısı ile Hukuk Danışmanlık Grubu, Dava ve Takip İşleri Grubu başkanlıkları ve kalem müdürlüğünden oluşur.

Grup başkanlıklarında bir grup başkanının yönetiminde yeter sayıda uzman, uzman yardımcısı ve avukat bulunur. Dairede görevli başuzman, uzman ve uzman yardımcıları da avukat sıfatını haiz olmaları halinde, Kurul'un taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde avukat sıfatıyla Kurul'u temsil etmek ve kamu kurum ve kuruluşlarında Kurul adına her türlü işlemi yapmakla görevlidirler.