III.63-2 SAYILI TEBLİĞ (TEBLİĞ)  GEREĞİ YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER
 
Bildirim Şekli 
 
Kurulumuzun 24.09.2020 tarih ve 60/1204 sayılı Kararı uyarınca, gayrimenkul değerleme kuruluşları III-62.3 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) çerçevesinde yapmakla yükümlü bulundukları bildirimleri, 01.10.2020 tarihinden itibaren elektronik imza ile elektronik ortamda UVAP-GDKS (Uzaktan Veri Alım Platformu-Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Sistemi) uygulaması aracılığıyla yerine getireceklerdir. UVAP-GDKS’ye geçiş ile birlikte mevcut bildirim sistemi UVAP-DK’nın kullanımına son verilecek ve Kurulumuzun 22.01.2013 tarih ve 3/67 sayılı Kararı yürürlükten kalkacaktır. Bunun yanında Kurul’un bildireceği tarihe kadar gayrimenkul değerleme kuruluşlarının yazılı olarak bildirimlerini yapmaya devam etmeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili 24.09.2020 tarih ve 60/1204 sayılı Kurulumuz Kararının tamamına Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları ile ilgili Düzenlemeler-İlke Kararları ve Duyurular bölümünden https://www.spk.gov.tr/Sayfa/AltSayfa/1214 linki aracılığı ile ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 


Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesine istinaden çıkartılan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7'nci maddesine uygun olarak, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) temin edilerek Kurulumuza bildirmeleri gerekmektedir.
 
Periyodik Bildirimler
 
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile hazirun cetveli Kurula gönderilir.
 
Yıllık finansal raporlarının her yıl bağımsız denetime tabi tutularak Tebliğ ve Kurulumuzun13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) kapsamında Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.
 
Pay Devri Kapsamındaki Bildirimler
Kuruluş bünyesinde sorumlu değerleme uzmanı olarak görev almak amacıyla gerçekleştirilecek sermaye paylarının devri durumu dışında diğer pay devirlerinde; pay devrine ilişkin yönetim kurulu kararı, pay defteri kayıtları ile birlikte en geç 6 iş günü içinde Kurula gönderilerek bilgi verilir.
 
Pay devrinde, yeni bir ortağın Kuruluş sermayesine ortak olması halinde ilgili kişinin Tebliğde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgelerin de bildirim kapsamında Kurula gönderilmesi gerekir.
 
Değişiklikler ve Kuruluş Şartlarının Kaybedilmesi Durumunda Bildirim
 
Kuruluşun gerçek ve tüzel kişi ortakları ile yöneticileri, sorumlu değerleme uzmanları, gayrimenkul değerleme uzmanları, şube müdürleri ile gayrimenkul değerleme uzman yardımcılarında değişiklik olması halinde değişikliğin gerçekleşmesini müteakip 6 iş günü içinde kuruluşta ortak olacak ya da görev alacak kişilerin Tebliğde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile kadrodaki unvan değişikliklerinde atamaya ilişkin yönetim kurulu karar örneği Kurula iletilir.
 
Şube açılması halinde, tescili takiben en geç 6 iş günü içinde Kurula bildirim yapılması zorunludur.
 
Kuruluşun merkez veya şube adresi değişikliklerinde, değişikliğin gerçekleşmesini müteakip 6 iş günü içinde yeni adresleri içeren bildirim yapılır.
 
Tebliğin 4’üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen başvuru şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi halinde en geç 6 iş günü içinde bu durumun Kurula bildirimi zorunludur.
 
Bağımsızlığın Ortadan Kalkması Durumunda Bildirim
 
Gayrimenkul değerleme kuruluşları ve/veya gayrimenkul değerleme uzmanları, Tebliğin 17’nci maddesinde belirtilen bağımsızlığı ortadan kaldıran durumların meydana gelmesi halinde bu ilişkilerde taraf olan müşteriye değerleme hizmeti sağlayamazlar. İşin kabulünden önce 17’nci madde uyarınca bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun olup olmadığı araştırılır. Böyle bir durumun işin kabulünden sonra öğrenilmesi halinde, kuruluş, derhal işi sona erdirerek, durumu en geç 6 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Kurula bildirir.

Ayrıca bildirim esasları Kurul tarafından belirlenmesini müteakip Tebliğin 1’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında hazırlanan değerleme raporları ve bunların dayanak sözleşmeleri ile kuruluşun hasılat dağılımına ilişkin bildirimler de yapılacaktır.

SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU A.Ş.’YE (SPL) BİLDİRİM
 
Kurulumuzun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”(VII-128..7 Tebliği)’nin "Sicil tutma" başlıklı 19'uncu maddesi uyarınca, sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin ve VII-128.7 Tebliği’nin 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan personelin işe başlaması, işten ayrılması, unvan ve görevinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliğin, keyfiyeti izleyen 10 iş günü içerisinde SPL’ye bildirilmesi gerekmektedir.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARININ KURUMSAL İNTERNET SİTESİNDE YER ALACAK BİLGİLER

Aşağıdaki Bilgilerin Tebliğ gereği Kuruluşların internet sitesinde yer alması gerekmektedir:

  • Ticaret sicili bilgileri,
  • Son durum itibarıyla ortaklık, yönetim ve organizasyon yapısı,
  • Değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali,
  • 5 yıllık finansal raporlar.