GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI

Kurulumuzun, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Seri: VIII, No: 35 Tebliğinin 3’üncü maddesinde Gayrimenkul Değerleme Uzmanı “Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişiler” olarak, Konut Değerleme Uzmanı ise “Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişiler” olarak tanımlanmıştır. Tanımlarda geçen 3 yıllık ve 1 yıllık tecrübe koşulunun sağlanıp sağlanmadığı aşağıdaki seçenekler için belirtilen bilgi ve belgeler yoluyla tespit edilecektir

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI

A- Faaliyet konusu gayrimenkul olan bir şirkette tam zamanlı ve sigortalı olarak ortak veya çalışan sıfatıyla çalışarak değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise;

 1. Çalışılan veya ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde şirket faaliyet konusunun en az 3 yıl süreyle gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 2. Gayrimenkul değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir, işe başlama/ayrılış tarihleri (gün/ay/yıl) ile şirkette aldığı görevlere ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,
 3. Şirket faaliyet konusunun en az 3 yıldır gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir vergi levhası,
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu (şirketten ayrılmış olunması halinde ayrıca SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Formu) ile aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibarıyla SGK Hizmet Dökümü,
 5.  Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığı şirket/şirketler bünyesinde hazırladığı değerleme raporlarının yıllar itibarıyla listesi,
 6.  Adayın bizzat kendisi tarafından sigortalı olduğu şirkette hazırladığı ve adayın isim ve imzasının açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az bir örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu örneği ile ibraz edilen raporlara ilişkin olarak şirket tarafından değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.

B- Değerleme faaliyeti tam zamanlı çalışmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak yerine getirilmiş ise;

 1. Faaliyet konusunun en az 3 yıldır gayrimenkul değerlemesi olduğunu gösterir vergi levhası,
 2. Aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibarıyla SGK Hizmet Dökümü,
 3. Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde hazırladığı değerleme raporlarının yıllar itibarıyla listesi,
 4. Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu örneği ile ibraz edilen raporlara ilişkin olarak değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen serbest meslek makbuzu örnekleri.

C- Bankalarda değerleme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;

 1. Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerleme yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı,
 2. Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir, çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,
 3. Aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibarıyla SGK Hizmet Dökümü veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,
 4. Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
 5. Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu örneği.

Ç- Kamu kurum ve kuruluşlarında değerleme faaliyeti alanında çalışılmış ise;

 1. Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler,
 2. Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin ilgili birim amirinin yazısı,
 3. Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi,
 4. Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığı kurum/kuruluşlar bünyesinde hazırladığı değerleme raporlarının yıllar itibarıyla listesi,
 5. Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerleme raporu.

D- Üniversitelerde gayrimenkul değerlemesi ile ilgili alanda öğretim üyesi/görevlisi olarak çalışılmış ise;

 1. Üniversitelerde gayrimenkul değerlemesini içeren derslerin en az 6 dönem verildiğinin belgelenmesi,
 2. Üniversitede öğretim üyesi/görevlisi olarak görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi.

E- Mahkemelere gayrimenkul değerlemesi konusunda bilirkişi olarak rapor hazırlanması halinde ise;

 1.  Mesleki tecrübenin gayrimenkul ile ilgili alanlarda olduğunun belgelenmesi,
 2. Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerleme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet bilirkişi raporu örneği.

KONUT DEĞERLEME UZMANLARI

Konut Değerleme Uzmanları için de yukarıdaki bentlerde sayılan hususlar geçerlidir. Ancak, söz konusu bentlerde 3 yıl olarak yer alan süreler 1 yıl olarak uygulanacaktır. Ayrıca en az 1 yıllık süreden 2 adet gayrimenkul değerleme raporu örneği talep edilecektir. (D-1) bendinde aranan en az 6 dönem ise, en az 3 dönem olarak aranacaktır.

ORTAK DÜZENLEMELER

Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler aranacaktır.

Mahkemelere hazırlanan bilirkişi raporları yukarıda (E) bendi dışındaki bentlerde de değerleme raporu olarak kabul edilecektir. Makine değerleme raporları, makinelerin bir gayrimenkulün bütünleyici parçası veya eklentisi niteliğinde olması durumunda ve bu hususun raporda açıkça belirtilmesi kaydıyla değerleme raporu olarak kabul edilecektir. Değer tespiti içermesi kaydıyla yatırım projeleri teknik değerlendirme raporları değerleme raporu olarak kabul edilecektir. Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hak ediş raporları, teknik şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerleme raporu olarak kabul edilmeyecektir.