SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehber Taslağı Basın Duyurusu

Çevresel bozulma ve iklim krizinin çevre, insan, toplum ve ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele dünyada ve ülkemizde öncelikli gündem haline gelmiştir. Düşük karbon ekonomisine geçiş için gereken yatırımların ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projelerin finansmanı için ihtiyaç duyulan uzun vadeli fonların temini sermaye piyasalarının önemini artırmıştır. 
İklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması amaçlı yatırımlar için gerekli finansman araçlarının geliştirilmesi kapsamında, uluslararası finansal piyasalarda “yeşil tahvil” piyasasının hızla büyüdüğü ve dünyada Sermaye Piyasası Kurulu gibi düzenleyici denetleyici kuruluşların bu piyasaların sağlıklı büyümesi ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde yatırımcının korunması için düzenleyici çerçeve geliştirdiği gözlemlenmektedir.
11. Kalkınma Planı, 2021 Ekonomi Reformları Paketi ve Paris İklim Anlaşması öncelik ve eylemleri çerçevesinde, çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi için Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kanunu md. 1 ve md. 128/e hükümleri uyarınca, düzenleyici çerçeve taslağı hazırlamıştır.  SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Taslağı ile sermaye piyasamızda yeşil borçlanma aracı ve yeşil kira sertifikası ihraçlarının artması, şeffaflık ve dış değerlendirme (ikinci taraf görüşü/doğrulama gibi) yükümlülüklerinin yatırımcı güvenini pekiştirmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren projelere yatırım imkânlarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.
Rehber, yeşil tahvil alanında finansal piyasalarda en yaygın kabul gören ve küresel standart haline gelen “Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği, (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri esas alınarak hazırlanmış olup, aşağıdaki konularda düzenlemeler öngörmektedir.
- Yeşil Borçlanma Araçları ve Yeşil Kira Sertifikaları
- Yeşil Proje
- Yeşil Borçlanma Araçları Çerçeve Belgesi - Yeşil Kira Sertifikası Çerçeve Belgesi
- Dış Değerlendirme Hizmeti Veren Kuruluş
Tüm kişi ve kuruluşlar 30 Kasım 2021 tarihine kadar SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini yesiltahvilrehberi@spk.gov.tr adresi üzerinden Kurulumuza iletebilirler ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

Rehber Taslağı için tıklayınız.