6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 3, 4, 16 ve 99 uncu maddelerinde yapılan değişiklikler ve SPKn’na eklenen 35/A maddesi ile kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kitle fonlaması platformlarının kurulması ve faaliyete başlaması Kurulumuzun iznine tabi tutulmuş olup, platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketleri tarafından toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslar ile toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin esaslar hususunda ikincil düzenleme yapma yetkisi Kurulumuza verilmiştir. SPKn’nun 35/A maddesinde 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikle Kurula, kitle fonlama platformları üzerinden yürütülecek kitle fonlaması faaliyetlerinin; ortaklığa veya borçlanmaya dayalı olarak halktan para toplanması suretiyle yapılması konusunda belirleme yapma yetkisi tanınmıştır.

   Kurulumuz nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları kapsamında, III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği 03.10.2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ortaklığa dayalı kitle fonlaması modelinin yanı sıra borçlanmaya dayalı kitle fonlaması modelinin sermaye piyasası mevzuatına kazandırılması amacıyla “III-35/A.2 Sayılı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.

   Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı ile “III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” yürürlükten kaldırılması öngörülmekte ve

   · Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına,
   · Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlama platformlarının Kurul listesine alınmalarına ve faaliyetlerine,
   · Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlama platformu üyeliğine ve kampanya sürecine,
   · Fon kullanım yerlerine ve girişim şirketlerine
ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

   Tüm kişi ve kuruluşlar 12.09.2021 tarihine kadar; III-35/A.2 Sayılı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini aşağıdaki görüş bildirme formu aracılığı ile Kurulumuza iletebilirler veya kftebligi@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

   · Tebliğ Taslağı için tıklayınız.
   · Görüş bildirmek için tıklayınız.