II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) Taslağı ve Basın Duyurusu

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurulumuz nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde, SPKn’nda yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen diğer talepler de dikkate alınarak “II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) Taslağı” (Tebliğ Değişiklik Taslağı) hazırlanmıştır.

Tebliğ Değişiklik Taslağı ile yapılan temel değişiklikler aşağıda özetlenmektedir.
 
  • Zorunlu pay alım teklifinden yaralanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
  • Zorunlu pay alım teklifi fiyatının belirlenmesine ilişkin esaslarda değişiklikler yapılmak suretiyle sadeleştirilmiştir.
  • Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller ile muafiyet hallerine eklemeler yapılmıştır.
  • Üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların pay alım teklifine katılmasının aracılık sözleşmesine eklenen hususlar ile kısıtlanamayacağına dair hüküm eklenmiştir.
  • Pay alım teklifi bilgi formunda yer alan bilgilerden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişiler arasına adına formun imzalandığı yatırım kuruluşu eklenmiştir.

 Tüm kişi ve kuruluşlar 19.02.2021 tarihine kadar Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini aşağıdaki görüş bildirme formu aracılığı ile Kurulumuza iletebilirler veya pattebligi@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.