III-45.2 Sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Hakkında Basın Açıklaması

Aracı kurumların repo ve ters repo işlemlerinde uyması gereken usul ve esaslar, Kurulumuzun III-45.2 sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan II-45.2.a sayılı Repo Tebliği Değişiklik Taslağı 31.12 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ değişikliği ile getirilen temel yenilikler aşağıda özetlenmektedir:
 
  1. Repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar arasına;
  • Serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonları katılma payları,
  • Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler ile varlık ve ipotek teminatlı menkul kıymetler,
  • Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş gayrimenkul sertifikaları ve projeye dayalı menkul kıymetler ve
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın üye olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş kıymetler
eklenmiştir. Ayrıca, Tebliğ’e eklenen sözkonusu finansal araçların değerlemesine ve teminatlandırılmasına ilişkin gerekli değişiklikler yapılmıştır.
 
  1. Repo ve ters repoya konu edilen, aracı kurumların kendilerinin veya sermaye, yönetim ve denetimlerine hakim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseleri ile aracı kurumların mevduat ve katılım bankaları hariç nitelikli pay sahiplerinin ihraç ettiği finansal araçların tutarının, aracı kurum öz sermayesinin yüzde 10'unu aşamayacağı hükme bağlanarak, söz konusu finansal araçlar için aracı kurumlara işlem limiti tesis edilmiştir.
  2. Repo ve ters repo işlemlerinde, işlem şartları arasında yer alan yazılı sözleşme yapılması şartı, Kurulumuzun yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin belge ve kayıt düzenine ilişkin düzenlemesi uyarınca mesafeli sözleşme yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde değiştirilmiştir.
Tebliğ değişikliği 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olup işlem limitlerine ilişkin değişiklik 25 Ocak 2021'de yürürlüğe girecektir.

Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.