Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.06.2019 tarih ve 30809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
   Değişiklikle birlikte yabancı merkezi saklama kuruluşlarının (YMSK), münhasıran yurtdışında yerleşik hak sahiplerine ait sermaye piyasası araçlarını hak sahibi bazında olmaksızın toplu olarak izleyebilecekleri YMSK hesabı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde tutulan hesap türleri arasına eklenmiş ve hesabın işleyişine ilişkin esaslar ve YMSK’ların tabi olacakları yükümlülükler belirlenmiştir. Ayrıca, ülkemizde genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarına da yurtdışında yerleşik hak sahiplerine sundukları saklama hizmetini YMSK’lar için belirlenmiş esaslara tabi olarak verebilmelerine imkân tanınmıştır. 
  Toplu hesap yapısı (omnibus account) YMSK’ların çalışma prensiplerine uyumlu olup, bu kurumların tüm dünyada uyguladıkları hesap sisteminin ülkemiz sermaye piyasası araçları için de kullanılabilir hale gelmesiyle birlikte sermaye piyasası araçlarımızın uluslararası işlemlerde teminat olarak kullanımı kolaylaşacak ve sermaye piyasalarımızın uluslararası piyasalarla entegrasyonu artacaktır.
  Tebliğ’de verilen yetki çerçevesinde alınan Kurulumuz Kararı uyarınca MKK nezdinde açılacak toplu hesaplarda, yalnızca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sermaye şirketi olarak değerlendirilen “yabancı kurumlar ile yabancı fonlar”ın sahip olduğu devlet iç borçlanma senetleri tutulabilecektir.
Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.