27.12.2018 tarih ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle, SPKn’nun ilgili maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile temel olarak;

  • Kooperatif Merkez Birlikleri’ne ait olan anonim ortaklıklar da SPKn. kapsamına alınmış,
  • “Payların çoğunluğuna sahip olması” yerine “yönetim kontrolüne” sahip olma esası getirilmiş,
  • Toplu olarak 50.000.000 TL satış hasılatı aranması yerine tek başına söz konusu tutarda satış hasılatı gerçekleştiren anonim ortaklıkların Kanun kapsamına alınması düzenlenmiştir.

SPKn.’da yapılan değişikliğin II-16.2 sayılı Tebliğ’e yansıtılması amacıyla II-16.2.a sayılı Tebliğ’le aşağıdaki değişiklikler yapılmış olup, Tebliğ değişikliği 25.01.2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  1. II-16.2 sayılı Tebliğ’in adı, Kanun hükmünün yeni hali dikkate alınarak, “Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ” olarak değiştirilmiştir. 
  2. Tebliğ’in amaç ve kapsama ilişkin 1 inci maddesine, kooperatif merkez birlikleri eklenmiş, ortaklıkların tamamı bakımından yıllık en az elli milyon Türk Lirası net satış hasılatı yapmış olma şartı kaldırılarak bu tutarın her bir ortaklık için aranması esasa bağlanmış ve “doğrudan bir anonim ortaklığın sermayesini temsil eden paylarının yüzde elli ve üzerine veya yönetim kontrolünün sahip olunması durumunda söz konusu anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş kabul edilir. “ ifadesinde yer alan “doğrudan” ve “sermayesini temsil eden paylarının yüzde elli ve üzerini veya” ibareleri kaldırılarak, Tebliğ hükmü ile Kanun hükmü uyumlaştırılmıştır. 
  3. Tebliğ’in 3 üncü maddesinde alan kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin ve kooperatif merkez birliklerinin tanımları, 18.04.1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve 01.06.2000 tarihli ve 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun dikkate alınarak açıklığa kavuşturulmuştur. 
  4. Kooperatif merkez birliklerini Kanun metnine eklenmesi nedeniyle, Tebliğ'e eklenen Geçici 2 nci madde ile, kooperatif merkez birliklerinin yönetim hakimiyetine sahip olduğu anonim ortaklıklar için Kurula başvuru süresinin, Tebliğ Taslağı'nın yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün sonra başlaması hükme bağlanmıştır.
  5. Yukarıda verilen değişiklikler ve Kurulumuza daha önce yapılan başvurularda karşılaşılan hususlar dikkate alınarak, Tebliğ'in ekinde yer alan başvurularda Kurula sunulacak belgeler ile bu ortaklıkların Kurulumuza yaptıkları başvurularda kullanılan ve Kurulumuz web sayfasında bir örneği yer alan başvuru formunda güncellemeler yapılmıştır.