Kurulumuzca yapılan incelemelerde II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ)’nin “İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile ana ortak işlemlerinin açıklanması” başlıklı 11 inci maddesi ve “Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler” başlıklı 12 nci maddesi kapsamında, sorumlular tarafından yapılması gereken açıklamaların zamanında ve eksiksiz yapılması yatırımcıların zamanında ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir ve etkin bir ortamda işleyişinin sağlanması açısından önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, hem yatırımcıların, ihraççıların ve ilgili tarafların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması gereğinin yerine getirilmesi hem de sorumluların Tebliğe aykırı eylemleri nedeniyle 6362 sayılı SPKn’nun 103 üncü maddesi uyarınca müeyyideye maruz kalabilecekleri dikkate alınarak, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamında yapılacak bildirimlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması hususunda sorumlular tarafından gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.