VII-128.1.a sayılı Pay Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen yenilikler aşağıda özetle açıklanmaktadır.                                                         
  • Halka açılacak veya payları Borsa’da işlem görecek ortaklıkların Kurulumuzun II-16.1 sayılı “Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Kanun kapsamında çıkma şartlarını sağlamamaları gerektiği düzenlenmiştir.
  • Halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlarına mahsuben yerine getirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.