30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ile yurtdışında yaygın olarak kullanılan bir kolektif yatırım kuruluşu niteliğinde olan değişken sermayeli yatırım ortaklıkları (DSYO) ülkemizde ilk defa hukuki alt yapıya kavuşturulmaktadır. SPKn’nun 48 inci, 49 uncu, 50 nci ve 51 inci maddelerinin Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden, Kurulumuz internet sitesinde yayınlanan III-48.5 sayılı “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” (Tebliğ Taslağı) ile sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilave olarak değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.
DSYO’lar, açık uçlu bir sermaye yapısına sahip olması, paylarının itibari değerinin bulunmaması ve paylarının alım satımının sadece ortaklık tarafından ihraç ve ortaklığa iade şeklinde yapılması nedenleriyle yatırım fonlarına benzemekte, anonim ortaklık şeklinde kurulması, tüzel kişiliği haiz olması ve kendi portföyünü yönetebilmesi nedenleriyle de menkul kıymet yatırım ortaklıklarına benzemektedir.
 
Tebliğ Taslağı ile getirilen yeni düzenlemelere özet olarak aşağıda yer verilmektedir:
- Menkul kıymet yatırım ortaklıkları sabit sermayeli ve değişken sermayeli olmak üzere sınıflandırılmış olup, her iki ortaklık türüne ilişkin usul ve esaslar ayrı ayrı düzenlenmiştir.
- DSYO’lar sermayesi her zaman ortaklık varlıklarının toplamından ortaklık borçlarının toplamının düşülmesi suretiyle bulunan net aktif değere eşit olan bir sermaye piyasası kurumu olarak tanımlanmıştır.
- DSYO payları, yatırımcıların talebi üzerine ihraç edilip, yatırımcıların paylarını iade etmesi halinde ise ortaklık tarafından geri alınmakta ve bu sayede ortaklık sermayesi sürekli olarak değişkenlik göstermektedir.
- DSYO’lar kurucu payları ve yatırımcı payları olmak üzere iki tür pay ihraç edebileceklerdir. Kurucu payları sahibine, kar payı, tasfiyeden pay alma, genel kurula katılma, genel kurulda oy kullanma, bilgi alma ve inceleme, özel denetim isteme, genel kurul kararlarının iptali için dava açma ve azlık hakkı tanır iken; yatırımcı paylarının sahibine sadece kar payı ve tasfiyeden pay alma hakkı tanıyacağı düzenlenmiştir.
- DSYO’ların kuruluş sermayesinin sadece kurucu paylarının ihracı ile karşılanacağı ve bu sermayenin asgari 2 milyon TL olacağı belirlenmiştir.
- Tebliğ Taslağı ile sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının sadece değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarına dönüşebileceği yönünde bir düzenleme yapılmıştır.
Tebliğ Taslağı’na buradan ulaşılabilir.
İlgili kişi ve kuruluşlar Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini 15/08/2014 tarihine kadar KYDTaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.