Bilindiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 102 nci maddesine dayanılarak hazırlanan V-102.1 sayılı “Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği” (Bildirim Yükümlülüğü Tebliği) 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.07.2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
 
Bu kapsamda;
 
-Yatırım kuruluşları tarafından Bildirim Yükümlülüğü Tebliği’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca görevlendirilen personele ilişkin bilgilerin Kurulumuza bildirilmesi (Kurulumuz İstanbul Temsilciliği adresine Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesine hitaben gönderilmesi),
 
-Yatırım kuruluşlarının Bildirim Yükümlülüğü Tebliği’ne uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi, diğer taraftan şüpheli işlemlerle karşılaşılması durumunda buna ilişkin bildirimlerin gizlilik kurallarına riayet edilerek Kurulumuz İstanbul Temsilciliği adresine Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesine hitaben gönderilmesi
 
gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.