Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1 sayılı Tebliğ)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1a sayılı Tebliğ) 22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ, III-55.1 sayılı Tebliğ ile aynı şekilde, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca, III-55.1a sayılı Tebliğ ile düzenleme getirildiği dikkate alınarak, Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri:V, No:130)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III-55.2 sayılı Tebliğ) aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup anılan Tebliğ’in yürürlüğü ise 01.07.2014 olarak belirlenmiştir.

III-55.1a sayılı Tebliğ ile özetle;
 
- Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nun mali durumları açısından gerekli görülmesi halinde portföy yönetim şirketleri tarafından yatırılacak olan teminatların türüne, değerlenmesine, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından izlenmesine, serbest bırakılmasına, faaliyet izni iptal edilen şirketlerin teminatlarının serbest bırakılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

- Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek, yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti vermek ve III.55.1 sayılı Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri sunmak üzere kurulan şirketlerin yapabileceği faaliyetler açıklığa kavuşturulmuş ve bu şirketlere kurucusu olacakları yabancı kolektif yatırım kuruluşları için fon hizmet birimi oluşturma zorunluluğundan istisna getirilmiştir.

- 02.07.2013 tarihinde faaliyette olan portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinden en az biri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve fon müdürüne tanınan III-55.1 sayılı Tebliğ kapsamında sahip olunması gereken lisans belgelerine ilişkin istisna, 01.07.2014 tarihinden önce faaliyette olan portföy yönetim şirketlerini de içerecek şekilde genişletilmiş ve söz konusu kişilerin 01.07.2016 tarihine ya da 01.07.2014 tarihinden itibaren açılacak ilk dört sınavın (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araç Lisans Belgesi için ilk altı sınav) sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonuna kadar görevlerine devam edebilecekleri düzenlenmiştir.

III-55.1a sayılı Tebliğ metni için tıklayınız.
III-55.2 sayılı Tebliğ metni için tıklayınız.