6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanan III-58.1 sayılı “Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği” (Tebliğ) 09.01.2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Anılan Tebliğ kapsamında ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracı amacıyla yapılacak konut finansmanı fonu kuruluşu başvurularında Kurulumuzca hazırlanan standart içtüzük metninin kullanılması gerekmekte olup, söz konusu metne buradan ulaşılabilmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.