6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanan III-55.1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, geçiş hükümleri saklı kalmak kaydıyla Tebliğ, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğ kapsamında Kurulumuzca hazırlanan başvuru formları ve standart metinler Kurulumuz internet sitesinde yayınlanmıştır.
Bu çerçevede, portföy yönetim şirketleri tarafından Tebliğ kapsamında Kurulumuza yapılacak kuruluş, faaliyet izni, sermaye artırımı, yatırım danışmanlığı yetki belgesi ve pay devri başvurularında Kurulumuz internet sitesinde yer verilen başvuru formları ve standart metinlerin kullanılması gerekmektedir.
Tebliğ’in yürürlük tarihi 01.07.2014 olmakla birlikte, bu tarihten önce de hali hazırda faaliyette bulunan portföy yönetim şirketleri tarafından Tebliğ’e uyum amacıyla Kurulumuza başvuru yapılması mümkün olup,  bu kapsamda yapılacak başvurularda;
 
  • portföy yönetim şirketinin varsa tüzel kişi ortaklarının önemli etkiye sahip ortaklarına ilişkin olarak kuruluş başvuru formunun 4 nolu ekinde yer alan belgelerin,
  • mevcut ortaklar için kuruluş başvuru formunun 7 nolu ekinde yer alan beyannamenin,
  • faaliyet izni başvuru formunun,
  • ödenmiş sermayesi 2.000.000 TL’nin altında olan şirketler tarafından ayrıca sermaye artırım başvuru formunun
Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu formlara ve metinlere buraya tıklayarak ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.