06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn/Kanun) 76 ncı maddesinde düzenlenen “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği”nin üyeleri, organları ve Statüsü hakkında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin üyeleri, organları ve Statüsüne ilişkin Kanun’un 75 inci maddesindeki hükümlerin kıyasen uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda Birliğin organları, gelirleri, giderleri ve çalışma esasları, üyeliğe kabul, üyelikten geçici ve sürekli çıkarma esaslarının, Kurulun önerisi ve ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Statüsüyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda hazırlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü 02/04/2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Statüde Birliğin organları, komiteleri, görev ve yetkileri, gelirleri, giderleri, üyeleri ve üyelik esasları, disiplin cezaları ve çalışma ilke ve esaslarına ilişkin hususlar belirlenmiştir. Ayrıca bu Statü ile birlikte ilk defa;
- Değerleme uzmanlarının yanı sıra, Kurulumuzdan lisans alan değerleme kuruluşlarının da Birliğe üye olmaları sağlanmıştır.
- Birlik yönetim kurulunun seçimine ilişkin önemli değişiklikler yapılmış, tüm üyelerin Birlik yönetim kurulunda temsil edilmesi sağlanmıştır.
- Yedi yönetim kurulu üyesinden ikisinin bağımsız üye, ikisinin ise tüzel kişi olarak değerleme kuruluşu olması öngörülmüş, bu suretle kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına imkan sağlanmıştır.
- Yeni komiteler ihdas edilmiştir. Standartlar Komitesi ile Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi ihdas edilerek değerleme mesleğinin Birlik çatısı altında gelişmesi ve Birliğin kendi kurallarını koyan güçlü bir yapıya kavuşmasına fırsat sağlanmıştır.
- Birlik Statüsüne ve Birlik tarafından alınacak kararlara uymayan üyelerine beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme yetkisi verilmiştir.
- Yurtdışında temsilcilik açma imkânı getirilmiştir.
- Birliğe, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği yönetiminde temsil hakkı verilmiştir.
Birliğin mevcut üyeleri dışında, Birliğe üye olması gereken kuruluşların, Statü’nün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde üye olmak üzere Birliğe başvuru yapmaları ve bu süreyi izleyen üç ay içinde de yeni Statüye uygun olarak organlarının seçimini yapmak üzere Birliğin üyelerini genel kurul toplantısına çağırması gerekmektedir.
Sermaye piyasalarımızın gelişiminde önemli bir fonksiyonu icra etmesi beklenen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin piyasalarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün son haline ulaşmak için tıklayınız.