06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn/Kanun) 74 üncü maddesi ile mülga 2499 sayılı Kanun’un 40/B maddesinde düzenlenen “Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği”nin (TSPAKB) unvanı “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” (TSPB, Birlik) olarak değişmiş? “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin Organları ve Statüsü” başlıklı 75 nci maddesi ile de Birliğin organlarına ve statüsüne ilişkin düzenlemelere yer verilerek Birliğin organları, gelirleri, giderleri ve çalışma esasları, üyeliğe kabul, üyelikten geçici ve sürekli çıkarma esaslarının, Kurulun önerisi ve ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Statüsüyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda hazırlanan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü 02.04.2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu statüde Birliğin organları, komiteleri, görev ve yetkileri, gelirleri, giderleri, üyeleri ve üyelik esasları, disiplin cezaları ve çalışma ilke ve esaslarına ilişkin hususlar belirlenmiştir. Ayrıca bu Statü ile birlikte ilk defa;
- Birliğin sermaye piyasalarında temsil ettiği kurumlar artırılmış, bankalar ve aracı kurumlara ek olarak portföy yönetim şirketlerinin ve payları Borsada işlem gören yatırım ortaklıklarının da Birlik üyesi olması sağlanmış,
- yeni üye yapısına uygun olarak yönetim kurulunun yeniden teşekkülü, bu kapsamda portföy yönetim şirketlerinin ve yatırım ortaklıklarının da yönetim kurulunda temsil edilmeleri düzenlenmiş,
-Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği temsilcisinin Birliğin yönetim kurulunda yer alması düzenlenmiş,
- Birlik yönetim kurulunda en az 2 “bağımsız yönetim kurulu üyesi” bulundurulması kuralı getirilerek kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına imkan sağlanmış,
- Birliğe, üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esasları tespit etme, ihbar ve şikayetlere bağlı olarak bu esaslara aykırılık tespit edilmesi halinde disiplin cezası ve idari para cezası verebilmesi yetkisi verilmiş,
- Üyelerinin verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların oran ve sınırlarına ilişkin esaslarla ilgili düzenleme yapma yetkisi sağlanmış,
- Yurtdışında temsilcilik açma imkânı getirilmiştir.
 
TSPAKB’nin mevcut üyeleri dışında, TSPB’ye üye olması gereken kuruluşların, Statü’nün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak üzere TSPB’ye başvuru yapmaları ve bu süreyi izleyen iki ay içinde de yeni Statü’ye uygun olarak organlarının seçimini yapmak üzere Birliğin üyelerini genel kurul toplantısına çağırması gerekmektedir.
Sermaye piyasalarımızın gelişiminde önemli bir fonksiyonu icra etmesi beklenen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin piyasalarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü’nün son haline ulaşmak için tıklayınız.