30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında hazırlanan II-15.2 sayılı “Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği”, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; anılan Tebliğin yayım tarihinden bir ay sonra yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Tebliğ metni için tıklayınız.

Tebliğ ile;
 
1) Kanuna uyum sağlanmış ve Kanun uyarınca çeşitli güncellemeler yapılmıştır.

2) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklarla ilgili önemli bilgi, olay ve gelişmelerde ortaklıklar ve/veya ilgili taraflarca kamuya açıklanacak özel durumlar ve bunların açıklanma usul ve esasları belirlenmiştir.

3) ‘Özel durumlar’ ve ‘İlgili taraflar’ tanımlanarak açıklanacak özel durumlar ile ortaklık dışında Tebliğ uyarınca açıklama yapmakla yükümlü diğer kişiler belirlenmiştir.

4) Ortaklık sermayesindeki pay veya toplam oy haklarının Tebliğde belirlenen oranlara ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi ya da ortaklığın yönetim kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak el değiştirmesi durumunda, işlemi gerçekleştirenler tarafından “Pay Alım / Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklama Formu” kullanılarak açıklama yapılması düzenlenmiştir.

5) Ortaklığın yönetim kontrolünde veya sermayesini temsil eden paylarında ya da oy haklarında meydana gelen değişimler haricindeki diğer özel durum açıklamalarının, ortaklıklar tarafından “Özel Durum Açıklama Formu” kullanılarak yapılması düzenlenmiştir.

6) Kurula gönderilecek özel durum açıklamalarının Kurul internet sitesinde kamuya duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.