30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan V-102.1 sayılı "Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği" (Tebliğ) 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 01.07.2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

SPKn’nun 102 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Tebliğ’de, Kanun’da tanımlanmış olan bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçları hakkında yapılması gereken bildirimler düzenlenmiş olup, Tebliğ ile esas olarak;
 
1. Bildirimlerin yatırım kuruluşları tarafından Kurula yapılması uygulaması benimsenmiştir.

2. Yatırım kuruluşlarının faaliyetleri sırasında karşılaştıkları şüpheli işlemlerin en geç beş iş günü içerisinde Kurula bildirilmesi düzenlenmiştir.

3. Şüpheli işlemler hakkındaki bildirimlerin MASAK düzenlemeleri kapsamında nasıl değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

4. Kanun ve bu Tebliğ kapsamında bildirim yapılmış olması, 5549 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

5. 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına şüpheli işlem bildirimi yapılmış olması, Kanun ve bu Tebliğ kapsamında yapılması gereken bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

6. Bildirimlerin gizliliği ve bildirimde bulunanların korunmasına yönelik esaslar belirlenmiştir.

7. Bildirimlerin usulü ve şekil şartlarına ilişkin yol gösterici düzenlemelere yer verilmiştir.

Tebliğ ile piyasalarımızın güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.