30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan V-101.1 sayılı "Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği" (Tebliğ) 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Tebliğin amacı, Kanun'un 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan "bilgi suistimali" ve "piyasa dolandırıcılığı"na ilişkin fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunan hallerde veya bu fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınarak piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişinin temin edilmesidir.

Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlükte olduğu süre boyunca işlem yapma yasağı, takas yöntemlerinin ve teminat yükümlülüğü değiştirilmesi şeklindeki tedbirler Kurulumuz Karar Organı'nın ilke kararları çerçevesinde uygulanmıştır. Ancak bu Tebliğ ile bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerinde uygulanacak tedbirler tek bir düzenleme altında toplanmış ve ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu Tebliğ uyarınca Kurulumuz tarafından aşağıda sayılan tedbirlerin uygulanmasına karar verilebilecektir.

Tebliğ'de yer alan tedbirler:
 
  • İşlem yapma yasağı uygulaması,
  • Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında brüt takas uygulaması,
  • Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlama getirilmesi,
  • Yatırımcı ve/veya piyasa bazında işlem veya pozisyon limiti getirilmesi,
  • Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında teminat yükümlülüğü getirilmesi veya mevcut yükümlülüklerinin değiştirilmesi,
  • Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında önceden depo şartı getirilmesi,
  • Sermaye piyasası araçlarının işlem sıralarının geçici olarak durdurulması,
  • Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması,
  • Sermaye piyasası araçlarının farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya bunlar için farklı işlem esaslarının belirlenmesi
  • Yatırımcı, yatırım kuruluşu ve/veya sermaye piyasası aracı bazında emir iletim kanallarının kısıtlanması.

Ayrıca Tebliğ ile Kurulumuzun 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı kararı çerçevesinde uygulanan işlem yapma yasağı hususlarında kısmi değişikliklere gidilmiştir. Bu çerçevede Tebliğ uyarınca, Kanun'un 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair şüphe oluşması durumunda 6 ay işlem yapma yasağı verilebilecektir. İnceleme sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda ise ilgili kişiler hakkında geçici işlem yapma yasağı süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır. Tebliğ uyarınca hakkında işlem yapma yasağı uygulanan kişinin işlem yapma yasağı süresinde başka kişilerin hesaplarını kullanarak Kanun'un 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kanun'un 115 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda söz konusu kişi hakkında 5 yıllık sürekli işlem yasağı uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.