30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum sağlanması ve mevcut durumda Kurulumuzun Seri:III, No:35 sayılı “Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” ile Seri:III, No:34 sayılı “Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”nde düzenlenen ve yapı itibariyle benzer araçlar olan Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (İDMK) ile, benzer nitelikte olan varlık finansmanı fonları ile konut finansmanı fonlarına (fon) ilişkin düzenlemelerin tek bir tebliğde birleştirilerek mevzuatın sadeleştirilmesi amacı ile hazırlanan Kurulumuzun III-58.1 sayılı “Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği” (Tebliğ) 09/01/2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Yeni Tebliğ ile;
 
1. Bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) ile geniş yetkili aracı kurumların fon kurucusu olabileceği düzenlenmiş ve varlıklarını fon portföyüne veya İFK’ya devreden tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar kaynak kuruluş olarak tanımlanmıştır.

2. Fon kuruluşu ile Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet ihraç başvurusunun birlikte değerlendirilmesinin esas olduğu ancak, kurucunun talebi üzerine söz konusu başvuruların ayrı ayrı değerlendirilebileceği hükme bağlanmıştır.

3. Halka arz veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemlerinin yanı sıra Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin birim nominal değeri asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak satılmasına da imkan tanınmıştır.

4. Halka arz edilecek Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin borsada işlem görmesi, ihracın tek seferde yapılması ve izahnamenin tek belgeden oluşacak şekilde hazırlanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

5. Halka arz edilmeksizin ihraç edilecek Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler için ise Kurulca ihraç tavanı verileceği ve ihraç tavanı içinde yapılacak ihraçlar için birden fazla sayıda fon kurulabileceği düzenlenerek ihraç sürecinin hızlandırılması sağlanmıştır.

6. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere ilişkin dayanak varlıklar çeşitlendirilmiş, mevcut düzenleme uyarınca konut finansmanı fonu portföyüne dahil edilebilecek varlıklar arasına, ipotekli ticari kredilerin yanı sıra, Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanmakla birlikte ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmamış olan kredilerden kaynaklananların da, Kurulca uygun görülen nitelikte başka bir teminata bağlanmış olması şartıyla, dahil edilebileceği düzenlenmiştir.

7. Fonun işleyiş esaslarına ilişkin olarak;
 
a) Her fon için 3 kişiden oluşan bir fon kurulunun atanacağı,

b) Fon kurulunun görevlerini fon operasyon sorumlusuna devredebileceği,

c) Kurucu olma şartlarını sağlayan bir banka veya geniş yetkili aracı kurumun fon operasyon sorumlusu olabileceği,
 
d) Fon portföyünde yer alan varlıkların günlük idaresinin hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirileceği,

8. Kurucu ve/veya kaynak kuruluşa, yurtdışı uygulamalarına paralel olarak, %5 oranında risk tutma zorunluluğu getirilmiştir.

9. Fonun geri ödeme güçlüğüne düşmesi ile kurucunun faaliyet izninin iptali halinde Kurul’ca uygulanabilecek yaptırımlar düzenlenmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.