30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen yenilikler kapsamında ülkemizde ilk defa girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yasal altyapı oluşturulmuştur.

02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile de SPKn.’nun Kurulumuza verdiği yetki kapsamında bu fonların kurulmasına, faaliyetlerine, nitelikli yatırımcılara satışına ve faaliyetlerine ilişkin esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme ile Lüksemburg, Hollanda, Guernsey gibi başarılı uluslararası uygulamalar ile uyumlu bir yapı ülkemiz sermaye piyasası mevzuatına kazandırılmış ve üst fon benzeri yapıların kurulmasına da imkan tanınmıştır.

Kurulumuzun III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ ile getirilen düzenlemelere özet olarak aşağıda yer verilmektedir.
 
1. Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) portföy yönetim şirketleri ile girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilecek olup, GSYF katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacaktır.

2. GSYF toplam değerinin asgari %80'i girişim sermayesi yatırımlarından oluşacaktır. Girişim sermayesi yatırımı, doğrudan veya dolaylı ortaklık, girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış finansman (mezzanine finance) sağlama, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarını satın alma gibi farklı yöntemlerle yapılabilecektir.

3. GSYF portföyündeki varlıkların, uluslararası uygulamalara paralel şekilde bağımsız bir portföy saklayıcısı tarafından saklanması gerekmektedir.

4. Uluslararası “private equity” modeline paralel şekilde, GSYF’lerde farklı türde katılma payları tanımlanabilecektir. Buna göre GSYF’ler, nitelikli katılma payı (General Partners (GP) Shares) ve diğer türde katılma payı (Limited Partners (LP) Shares) ihraç edebilecektir. Katılma payı sahiplerinin hak ve sorumluluklarına GSYF içtüzüğünde ve katılma payı sahipleri ile GSYF arasında düzenlenecek yatırımcı sözleşmesinde yer verilecektir.

5. Nitelikli yatırımcılar tarafından farklı tarihlerde ödenmek üzere GSYF’ye kaynak taahhüdünde bulunulması düzenlenmiş olup, nitelikli yatırımcılardan tahsil edilecek toplam kaynak taahhüdünün asgari tutarı 5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kaynak taahhüdü, GSYF’nin kuruluşunu müteakip 1 sene içinde yerine getirilecek, GSYF portföyü ise bunu izleyen 1 yıl içinde oluşturulabilecektir.

6. GSYF, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda, kurucusu portföy yönetim şirketi yönetim kurulu tarafından veya yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir veya daha fazla murahhas üye tarafından temsil edilebilecektir. Portföyün girişim sermayesi yatırımlarından oluşan bölümüne ilişkin performans ücretinin alınıp alınmayacağı hususu GSYF içtüzüğü ve ihraç belgesinde serbestçe belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.