30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum sağlanması ve mevcut durumda Seri:IV, No:39 sayılı “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği” ile Seri:IV, No:58 sayılı “Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği”nde düzenlenen konuların tek bir tebliğde birleştirilerek mevzuatın sadeleştirilmesi amacı ile hazırlanan Kurulumuzun II-16.1 sayılı “Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği”(Tebliğ) 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenleme ile hisse senetleri Borsa’da işlem görmeyen ancak ortak sayısı nedeniyle Kanun kapsamında bulunan şirketlerimizin kendi tercihlerine göre hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesine ya da aşağıda özetlenen şartları sağlamaları halinde Kanun kapsamından tamamen çıkarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Tebliğ ile;

1. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların, genel kurul kararıyla, ortaklık yapısı, ortak sayısı, finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü ve faaliyetin devamlılığına ilişkin hususlar nedeniyle kendi talepleri veya Kurulca resen Kanun kapsamından çıkarılmalarına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

2. Pay sahibi sayısı nedeniyle halka açık sayılan ortaklıklardan paylarının borsada işlem görmesini istemeyenlerin, genel kurul kararı ile Kanun kapsamından çıkabilmelerine imkan sağlanmış, Kanun kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullanmayan veya genel kurula katılmayan tüm pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmıştır.

3. Ortak sayısı 500’ün altında olan ortaklıkların Kanun kapsamından çıkabileceği düzenlenmiştir.

4. Ortaklık yapısı nedeniyle Kanun kapsamından çıkarılma şartları;
 
a) Sermayenin %95’inden daha fazlasının en fazla 50 pay sahibine ait olması,

b) Sermayenin %50’sinden fazlasının doğrudan ve/veya dolaylı olarak il özel idarelerine, belediyelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması,

c) Esas sözleşme uyarınca pay sahibi olmanın belirli özellikleri taşıyan kişilerle sınırlandırılmış olması

şeklinde belirlenmiştir.

5. Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş son iki yıla ait finansal tablo kalemleri belirli büyüklüğün altında olan ortaklıklara, Kanun kapsamından çıkarılma imkanı sağlanmıştır.

6. Halka açık ortaklıkların paylarının borsada işlem görmesi zorunluluğu çerçevesinde, borsaya ve Kurul’a yapılacak başvurulara ilişkin esaslar ile bu ortaklıkların yükümlülükleri düzenlenmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.