6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sermaye piyasası kurumları arasında yer alan yatırım fonlarının finansal raporlamalarında uygulayacakları esasları güncelleme ihtiyacı doğmuş olup, bu kapsamda konu hakkında yeni bir Tebliğ hazırlanmıştır.

30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) ile getirilen düzenlemelere özet olarak aşağıda yer verilmektedir.
 
1)Yatırım fonlarının finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının esas alınması hüküm altına alınmıştır.

2)Finansal rapor tanımı yapılarak, bu kapsama finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporları alınmıştır. Fiyat raporları ve portföy dağılım raporlarından oluşan portföy raporları, fon portföylerinde yer alan varlıkların değerlenmesine ve değerlemeler sonucunda hesaplanan fon portföy ve toplam değerlerine ilişkin bilgileri içeren raporlar olarak düzenlenmiştir. Fiyat raporlarının, pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içerecek şekilde hazırlanması düzenlenmiştir.

3)Menkul kıymet yatırım ortaklıkları da, portföylerindeki varlıkların değerlemesi, fiyat raporları ve haftalık raporların hazırlanması hususlarıyla sınırlı olarak Tebliğ kapsamına alınmıştır.

4)Yıllık finansal tabloların kamuya açıklanmasına ilişkin süre, hesap döneminin bitimini takiben 60 gün olarak belirlenmiştir. Finansal tabloların Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanma yükümlülüğü kaldırılmış, kamuya açıklama yükümlülüğünün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda gerçekleştirilmesi öngörülmüş, bu tabloların internet sitesinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması yükümlülüğü getirilmiştir.

5) İlk uygulama yılı olan 2013 için yıllık finansal raporlarının kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ ile belirlenen 60 günlük süreye ilave 30 gün süre verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.