30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında hazırlanan II-23.2 sayılı “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (Tebliğ) 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Tebliğ ile;
  1. Halka açık ortaklıkların taraf olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinin esasları ile kullanılan kavramlar, SPKn ve TKK ile getirilen hükümlere uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
  2. SPKn ile kayda alma sisteminden, izahname onay sistemine geçildiği dikkate alınarak, benzer bir sistem oluşturulabilmesi amacıyla birleşme ve bölünme işlemlerinde duyuru metninin onaylanması yönünde gerekli değişiklikler yapılmış, SPKn kapsamına alınma, ihraç belgesi ve ücret konusuna ilişkin detaylı hükümlere yer verilmiştir.
  3. Birleşme ve bölünme işlemlerinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin esaslar, Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak yatırımcıların etkin bir şekilde bilgilendirilmelerini teminen yeniden düzenlenmiştir.
  4. Birleşme ve bölünme işlemlerine esas alınacak finansal tablolar ile ilgili olarak yeni hükümler getirilmiştir.
  5. Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, payları borsada işlem görmeyen şirketler ile gerçekleştirecekleri, sermayelerinde önemli ölçüde değişikliğe yol açabilecek nitelikteki birleşme işlemlerine ilişkin yeni esaslar belirlenmiştir.
  6. Kolaylaştırılmış usulde birleşme ve bölünme hükümleri yeniden düzenlenmiştir.
  7. Birleşme işlemlerine ilişkin özellikli durumların kapsamı genişletilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.