6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 48 ila 54. maddeleri çerçevesinde kolektif yatırım kuruluşlarına ve 55. maddesi çerçevesinde portföy yönetim şirketlerine ilişkin hazırlanan Kurulumuz düzenlemeleri çerçevesinde ve geçiş hükümleri saklı kalmak kaydıyla; 01.07.2014 tarihinden itibaren yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile portföy yönetim şirketlerince bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin portföylerinde yer alan varlıkların, Kurulumuzca yetkilendirilmiş bir portföy saklayıcısı nezdinde saklanması zorunludur.

Bu amaçla SPKn.’nun 56 ncı maddesine dayanarak hazırlanan, 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde portföy saklama hizmetinde bulunmak isteyen kuruluşlar ile SPKn.’nun 55 inci maddesi uyarınca portföy yönetim şirketlerinin bireysel müşterilerine bireysel saklama hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar 02.01.2014 tarihinden itibaren Kurulumuz internet sitesinde yer alan başvuru dilekçesi ile başvuru formunu kullanmak suretiyle Kurulumuza başvuruda bulunabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tebliğ metnine erişmek için tıklayınız.