30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum çalışmaları kapsamında ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” (Tebliğ) 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Kanun’un 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Tebliğ kapsamında;
 
1) Halka açılma öncesinde, Türk Ticaret Kanunu uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan ortaklıkların, esas sözleşmelerini Tebliğ hükümleri ile uyumlaştırmaları gerektiği düzenlenmektedir.

2) Kurulumuzca beş yıl süreyle geçerli olmak üzere verilecek kayıtlı sermaye tavanı, ortaklıkların özkaynakları veya sermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacaktır.

3) Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda yönetim kuruluna verilen beş yıllık yetki süresinin sonunda, yönetim kurulunun yeni bir süre için genel kuruldan yetki almamış olması halinde, bu ortaklıklar tarafından yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

4) Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler sonucunda, kayıtlı sermaye tavanının her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere aşılabilmesine imkan tanınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.