30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (Kanun) uyum çalışmaları kapsamında "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına ilişkin Esaslar Tebliği" (Seri:III, No:44), II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” (Tebliğ) olarak yeniden düzenlenmiş olup; anılan Tebliğ 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Yeni düzenleme ile;
 
1) Vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması uygulamalarına ilişkin olarak vekalet formları ile bilgi formlarının formatları değiştirilmiştir.

2) Vekalet formunda vekil tayin edilen kişinin; adı soyadı / ticaret unvanı ve T.C. Kimlik numarası / ticaret sicili ve numarası / vergi kimlik numarası ile MERSİS numarasının açıkça belirtilmesi ve yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması hususu düzenlenmiştir.

3) Elektronik genel kurullarda elektronik ortamda vekâlet verilmesine ilişkin uygulama esasları belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesinde düzenlenen elektronik ortamdaki genel kurullar kapsamında Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla vekil tayininde vekilin ayrıca vekaletname ibrazına gerek kalmaksızın toplantıya katılabileceği hususu düzenlenmiştir.

4) Vekalet formları ve bilgi formlarının ilanına ilişkin hükümler güncellenmiş ve genel kurullara katılımda payların blokajı uygulaması sonlandırılmıştır.

5) Çağrı yoluyla vekâlet toplanması düzenlemesinin kapsamı genel kurul gündeminde yer alan tüm hususları içerecek şekilde genişletilmiş ve vekalet toplama sürecinin hızlandırılması amacıyla bu işlem için Kurula başvuru zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu amaçla yapılacak ilanlarda kullanılacak bilgi formları ile ilan ve reklamlardan doğacak sorumluluk esasları belirlenmiştir.

6) Yönetim kontrolünü elinde bulundurmayan kişiler tarafından çağrı yoluyla vekâlet toplama girişiminde bulunulması durumunda, ilgili ortaklık yönetim kuruluna da temsilci vasıtasıyla çağrı yoluyla vekâlet toplayabilme imkanı sağlanmıştır.

7) Fiziki olarak yapılacak genel kurullarda yazılı olarak oy kullanma zorunluluğu, çağrı yoluyla vekalet toplanması durumuyla sınırlandırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.