30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 6 ncı maddesi uyarınca Kanun’un kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin 52 ve 54’üncü maddelerinde yer verilen düzenlemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, borsa yatırım fonlarına ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasalarımızın şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları kapsamında Seri:VII, No:23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği  yürürlükten kaldıran yeni bir Tebliğ hazırlanmıştır.
Hazırlanan Tebliğ ile, BYF’lerin kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Tebliğ ile,

   1) Yatırım fonlarına ilişkin Kurulumuz düzenlemelerine paralel olarak, sadece portföy yönetim şirketlerinin fon kurucusu olması ve fon varlıklarının Kurulumuzca yetkilendirilmiş portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşlar nezdinde saklanması öngörülmektedir.

   2) Tebliğ’de BYF portföyüne alınabilecek varlıklar çeşitlendirilmekte ve portföy yapısı ayrıntılı bir şekilde belirlenmekte, buna göre;
  • Endeks ve/veya fon portföyüne dahil edilecek ihraççı payları, borçlanma araçları yabancı BYF katılma payları, kira sertifikaları ile gayrimenkul sertifikaları için asgari adete ve yoğunlaşma riskine ilişkin kurallar belirlenmekte,
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım-satım kurları ilan edilen yabancı para birimlerinin BYF portföylerine dahil edilebilmesine izin verilmekte,
  • Yurtdışı uygulamalarda yer alan sentetik BYF modeline izin verilmekte ve karşı taraf riskine ilişkin sınırlamalar getirilerek swap sözleşmelerinin fon portföyüne dahil edilebilmesi
   düzenlenmektedir.

   3) BYF’lerin;
  • Portföylerinin en az %80’ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara,
  • Portföylerinin en az %80’ini devamlı olarak takip edilen endeksi takip eden ve yabancı borsalarda işlem gören BYF’lerin katılma paylarına,
  • Takip edilen endeks kapsamında yatırım yapılması zorunlu olmayan varlıklara
   yatırım yapmak suretiyle endeksi takip edebilmelerine imkan sağlanmaktadır.

   4) Fon performansı ile endeks getirisi arasındaki uyumun ölçülmesine yönelik olarak korelasyon uygulaması terkedilerek uluslararası uygulamalara paralel olarak takip farkı (tracking difference) ve takip hatası (tracking error) kavramları tanımlanmaktadır. Söz konusu performans kriterlerinin ve yatırım stratejisinden sapmalara ilişkin gerekçelerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar da Tebliğ’de belirlenmektedir.

   5) BYF’lerde sadece nakit karşılığı birincil piyasa işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine imkan tanınmaktadır.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.