30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum sağlanması ve mevcut durumda Seri:III, No:36 “Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” ile Seri:III, No:37 “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”nde düzenlenen ortaklık varantları ile aracı kuruluş varantlarının tek bir tebliğ altında birleştirilerek mevzuatın sadeleştirilmesi amacı ile hazırlanan Kurulumuzun VII-128.3 sayılı “Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği” (Tebliğ) 10.09.2013 tarih ve 28761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Yeni Tebliğ ile;

1) Varantlara ilişkin düzenleme tek tebliğ altında birleştirilmiş ve Kanun hükümlerine uyum sağlamak amacı ile “aracı kuruluş varantları” “yatırım kuruluşu varantları” olarak yeniden düzenlenmiştir.

2) Yatırım kuruluşu varantlarına benzer nitelik taşıyan yatırım kuruluşu sertifikaları da Tebliğ kapsamına alınmıştır.

3) Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arz edilmeyerek yalnızca nitelikli yatırımcılara satışına da imkan tanınmıştır.

4) Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının ihracında dayanak varlık olarak devlet iç borçlanma senetlerinin kullanılabilmesine imkan tanınmıştır.

5) Banka ya da aracı kurumun dahil olduğu grup bünyesinde faaliyet gösteren ancak banka ya da aracı kurum sıfatını taşımayan başka bir kuruluş tarafından da yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihraç edilebilmesine imkan tanınmıştır.

6) Mevcut tebliğde yer alan ortaklık varantlarından farklı olarak, kullanım hakkı sadece vade sonunda (Avrupa tipi) değil vade içinde de doğan ortaklık varantlarının (Amerikan tipi) ihracına imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır.

7) Ortaklık varantlarına ilişkin uzlaşı yöntemleri çeşitlendirilerek, kaydi teslimat ile uzlaşı yönteminin yanı sıra pay ile uzlaşı ve nakdi uzlaşı yöntemlerinin kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır.

8) İlgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin izahnamede bilgi verilmesi koşuluyla, bedel karşılığı satılmak üzere ihraç edilecek ortaklık varantlarının toplam nominal değerinin %25’inin halka arz edilmeksizin satışa sunulabilmesine yönelik hükümler Tebliğ’e eklenmiştir.

Diğer taraftan yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arzında kullanılacak olan izahname (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) formatı ve söz konusu formatın hazırlanmasına ilişkin kılavuz da hazırlanmış olup, mevcut başvurular ile bundan sonra yapılacak başvurular için yeni format ve kılavuzun kullanılması gerekmektedir.

Söz konusu format ve kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.